ST520: Anvendt statistik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N360002102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N360002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

25000001(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Kurset kan ikke følges af studerende, der: har fulgt ST503 Statistik for Biologer.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

 • Det forventes at de studerende har en matematisk viden, svarende
  til indholdet i et af kurserne: FF506 Matematik, statistik og fysik for
  biologi og farmaci; MM554: Matematik for biologi; MM555: Matematik for
  Biokemi og Molekylær Biologi, Biomedicin og Kemi; MM556: Matematik og
  statistik for farmaci.
 • Førsteår på respektive studieretninger

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at:

 • Forstå basale begreber indenfor sandsynlighedsregning og fordelingsteori.
 • Benytte grafiske og summariske metoder til beskrivende analyse.
 • Beskrive data ved hjælp af nøgletalstørrelser såsom middelværdi, varians og korrelation.
 • Opskrive konfidensintervaller for nøgletalstørrelser.
 • Teste simple statistiske hypoteser.
 • Analysere data ved hjælp af simple regressionsmetoder.
 • Planlægge dataindsamling.
 • Forstå centrale elementer i publicerede resultater fra statistiske analyser af biologiske data.
 • Foretage en kritisk vurdering af relevansen af anvendte metoder og inferensen baseret herpå.
 • Formulere statistiske resultater i ikke-tekniske termer.
 • Anvende
  den statistiske software R til analyse af konkrete data, hvilket er
  vigtigt i forhold til at kunne arbejde akademisk videnskabeligt med – i
  bred forstand – biologiske problemstillinger.

Kurset bygger
oven på den viden, der er erhvervet i den respektive studieretnings
kurser på det første/de første to år på bachelorstudiet, og giver
grundlag for at studiet af samtlige emner senere i studieforløbet,
herunder arbejdet med bachelor- og specialeprojekter.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at arbejde kritisk med egne projekter og data.
 • Give færdigheder i kritisk vurdering af videnskabelige publikationer.
 • Give viden om valg og anvendelse af passende statistiske analysemetoder.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Benytte grafiske og summariske metoder til beskrivende dataanalyse.
 • Beskrive data ved hjælp af nøglestørrelser som middelværdi, varians og korrelation.
 • Opskrive konfidensintervaller for nøglestørrelser.
 • Teste simple statistiske hypoteser.
 • Analysere data ved hjælp af simple regressionsmetoder.
 • Planlægge dataindsamling.
 • Forstå centrale elementer i publicerede resultater fra statistiske analyser af biologiske data.
 • Vurdere relevansen af anvendte metoder og inferensen baseret herpå.
 • Formulere statistiske resultater i ikke-tekniske termer.
 • Benytte R til simple statistiske analyser.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Grundlaget for statistiske overvejelser. 
 • Fra population til stikprøve og tilbage igen. 
 • Basale parametre og deres estimation. 
 • Beskrivende statistik (tabeller og grafisk præsentation). 
 • Sandsynligheder og fordelinger. 
 • Hypoteser og principper for tests. 
 • Eksempler på testmetoder: t-test, chi-kvadrat-test. 
 • Basale begreber bag lineære modeller med udgangspunkt i simpel lineær regression. 
 • Basale
  begreber med hensyn til forsøgsplanlægning. Hyppige problemer indenfor
  anvendt statistik (typer af inferensfejl, massesignifikans,
  pseudoreplikation). 
 • I kurset anvendes den statistiske software R.

  Litteratur

  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Portfolio

  EKA

  N360002102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Portfolio bestående af afleveringer af obligatoriske e-test, quizzer og skriftlige hjemmeopgaver

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  48 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - 26 timer
  • Træningsfase: 22 timer

  I introfasen benyttes en modificeret udgave af klassisk forelæsning, hvor fagets grundbegreber og metoder præsenteres, med såvel teori som eksempler baseret på konkrete data. I disse timer er der mulighed for spørgsmål og diskussion. I træningsfasen arbejdes der med regneopgaver og diskussionsemner, som relaterer sig til indholdet i de forudgående introfasetimer. I disse timer er der mulighed for at arbejde specifikt med særligt vanskelige emner. I studiefasen arbejder de studerende selvstændigt med opgaver og forståelsen af fagets termer og begreber diskuteres. Der er efterfølgende mulighed for at bringe spørgsmål op i enten intrfasetimerne eller træningsfasetimerne.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Arbejde med konkrete regneopgaver, ud over de opgaver, der indgår i træningsfasetimerne.
  • Diskussion af fagets termer og begreber og problemer med dataindsamling og datakvalitet.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Birgit Debrabant bdebrabant@health.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi (00)
  Hans Chr. Petersen hcpetersen@sdu.dk Data Science

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
  KA Centralt fag i biologi og sidefag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 2 E18, F19
  KA Centralt fag i biologi og sidefag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 2 E18, F19
  KA sidefag i biologi for centralfag udenfor naturvidenskab - optag 1. september 2019 Kandidat i biologi | Odense 2 E19
  KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 2 E19
  KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 2 E19
  KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 4 E18, F19
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 4 E19
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 4 E19
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 4 E19
  BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i biologi | Odense 6 E18, F19
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E20
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E19
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E18, F19
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E18, F19
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E20
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E19
  BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E18, F19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E18, F19
  BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 6 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 6 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA centralt fag i Biokemi og molekylær med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2018 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E19
  Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E20