KE501: Grundlæggende kemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N530042112, N530042122, N530042132, N530042102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530042101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 04-04-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke tages af studerende, der har taget kurset FF503 (nedlagt, udbudt sidste gang E19).

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til matematik på A-niveau fra gymnasiet
 • Have kendskab til kemi svarende til minimum B-niveau fra gymnasiet

Formål

Det overordnede formål med KE501 er at introducere kemi på universitetsniveau og at bygge bro mellem gymnasie- og universitetsundervisning. Kurset vil fokusere på den almene, fysiske og organiske kemi gennem en bred introduktion til de væsentligste emner og principper indenfor disse dele af kemien. I kurset lægges der vægt på anvendelse af den kemiske teori til opgaveløsning og forklaring af kemiske processer og fænomener. 

Kurset bygger ovenpå de kompetencer, som de studerende har med fra gymnasiet og giver det nødvendige kemiske fundament for alle life science studerende. Det vil hermed danne grundlaget for videregående kemiske, biologiske og molekylær- og cellebiologiske studier samt for integration af kemi i andre fagområder.

I forhold til uddannelsernes kompetenceprofil har kurset fokus på følgende specifikke kompetencer indenfor kemi:

 • viden om kemiens grundlæggende vidensdannelse og eksperimentelle metoder, herunder organisk kemi, fysisk kemi og teoretisk kemi
 • at forstå hvorledes den naturvidenskabelige viden opnås ved et samspil mellem teori og eksperiment
 • at forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis inden for det kemiske fagområde
 • at tilegne sig viden på en effektiv og selvstændig måde og kunne anvende denne viden reflekterende
 • anvende metoder til at undersøge konkrete kemiske fænomener teoretisk og/eller eksperimentelt
 • beskrive, formulere og formidle problemstillinger og resultater til enten fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og i gruppebaseret projektarbejde
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

 • forklare betydningen af forskellige typer af kemiske bindinger
 • identificere simple molekyler og ioner samt opskrive Lewis-strukturer og geometrier herfor
 • anvende Le Chateliers princip på en kemisk ligevægt og foretage beregninger af ligevægtsblandinger herunder pH-beregninger i forbindelse med syre/base-systemer
 • identificere reaktionstyper af nulte, første og anden ordens kinetik samt anvende begrebet aktiveringsenergi
 • identificere og anvende begreberne enthalpi, entropi, varmekapacitet, fri energi og opløselighedsprodukt i simple beregninger.
 • foretage beregninger af koncentrationer, potentialer og ligevægtskonstanter ud fra Nernsts ligning
 • aflæse og optegne organisk kemiske strukturformler samt genkende grundstrukturer og funktionelle grupper
 • anvende nomenklaturreglerne for simple organiske molekyler samt genkende almindelige trivialnavne.
 • forklare begreberne ”hydrofil” og ”hydrofob”, genkende molekyler med disse egenskaber og relatere disse begreber til molekylers struktur og organisering
 • anvende grundbegreberne indenfor stereokemi og isomeri samt begreberne konfiguration og konformation.
 • angive de almindelige funktionelle grupper i organiske molekyler og redegøre for deres reaktioner
 • anvende simple mekanismer i forklaringen de mest almindelige reaktioner
 • forklare de vigtigste aspekter af nukleofil substitution, elektrofil addition, elimination, kondensation, hydrolyse, oxidation og reduktion.
 • foreslå simple organiske synteser ud fra grundstruktur og funktionelle grupper
 • genkende og navngive de funktionelle grupper i biologiske makromolekyler, og herfra redegøre for deres kemiske grundstruktur.
 • anvende stereokemisk nomenklatur på organiske molekyler og biomolekyler
 • at have stiftet bekendtskab med forsøgsdesign og kontrolforsøg i et videnskabsteoretisk perspektiv
 • relatere teoretisk viden til praktiske eksperimenter og iagttagelser
 • arbejde selvstændigt og sikkert i et laboratorium, herunder sikker håndtering af kemikalier

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

 • Atomstruktur i relation til det periodiske systems opbygning
 • Koncepter angående kemisk binding og molekylstruktur
 • Kulbrinter, funktionelle grupper, stereokemi og nomenklatur
 • Hydrofobe og hydrofile egenskaber
 • Kemisk ligevægt, herunder syrer og baser og heterogene ligevægte
 • Termodynamik, herunder dennes 1. lov, energi og enthalpi, og 2. lov, entropi og fri energi
 • Elektrokemi
 • Reaktionskinetik
 • Organisk kemiske grupper og deres reaktioner
 • Biologiske makromolekylers struktur og funktion

Litteratur

Blackman et al: Chemistry, nyeste udgave
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Deltagelse i laboratorieøvelser

EKA

N530042112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N530042101, KE501: Grundlæggende kemi

Udprøvninger

Skriftlige rapporter over laboratorieøvelser

EKA

N530042122

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt. 

ECTS-point

1

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver og deltagelse i eksaminatorietimer

EKA

N530042132

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt

ECTS-point

2

Uddybende information

Obligatoriske opgaver og deltagelse i eksaminatorietimer bedømmes samlet.

Eksamenselement c)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N530042102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

4 timer

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

7

Vejledende antal undervisningstimer

95 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: 39 timer
 • Træningsfase: 56 timer, heraf: Eksaminatorie: 40 timer og laboratorieøvelser: 16 timer

Introfasen består af forelæsninger, hvor der gives en introduktion til kursets emner samt skabes overblik og emnerne perspektiveres. Dialog til forelæsninger skabes primært ved brug af at "classroom response system" som fx Poll Everywhere.

Træningsfasen består af dels eksaminatorietimer og dels laboratorieøvelser på mindre hold. Der prioriteres i eksaminatorietimer "active learning", hvor de studerende involveres og anspores til at deltage aktivt i undervisningen i højest mulig grad fx ved opgaveløsning i grupper eller andet arbejde i grupper eller selvstændigt arbejde. Til laboratorieøvelser arbejder studerende i par eller mindre grupper med praktiske øvelser indenfor kursets fagområder.

I studiefasen tilstræbes det, at de studerende arbejder med stoffet på anden vis end gængs eksaminatorieundervisning. Studiefasen kan evt. bruges som forberedelse til eksaminatorietimer eller der kan evt. direkte afrapporteres arbejde fra studiefasen i eksaminatorietimer. Kooperativ læring tænkes ind som en del af studiefasen. 

Aktiviteter i studiefasen:

 • Arbejde i studiegrupper (skemalagt studiefase), herunder anvendelse af kooperativ læring
 • Projektarbejde i studiegrupper
 • Udarbejdelse af projektrapport

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
René Holm reho@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
Steffen Bähring sbahring@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Mogens T. Jensen mtj@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i farmaci | Odense 1 E22
BA Centralt fag i Farmaci et-faglig - optag 1. september 2020, 2021, 2022 og 2023 Bachelor i farmaci | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi et-faglig med specialisering i Medicinalkemi - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biomedicin | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 1 E22
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Sidefag i kemi for centralt fag i Idræt og sundhed - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Sidefag i kemi for centralt fag i fysik - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Sidefag i kemi for centralt fag i fysik - optag 1. september 2020, 2021, 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Sidefag i kemi for centralt fag i matematik og datalogi - optag 1. september 2019, 2020, 2021 og 2022 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Sidefag i kemi for centralt fag i matematik og datalogi - optag 1. september 2020, 2021, 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2022 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
BA Sidefag i kemi for centralt fag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
Ikke længere gældende pr 31.august 2021: BA Sidefag i kemi for centralt fag i fysik - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E22
Ikke længere gældende pr 31.august 2021: BA Sidefag i kemi for centralt fag i fysik - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
Ikke længere gældende pr 31.august 2021: BA Sidefag i kemi for centralt fag i matematik og datalogi - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E23
Ikke længere gældende pr 31.august 2021: BA Sidefag i kemi for centralt fag i matematik og datalogi - optag 1. september 2018, 2019 og 2020 Bachelor i kemi | Odense 5 E22

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.