ST520: Anvendt statistik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N360002102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N360002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 05-10-2022


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der: har fulgt ST503 Statistik for Biologer.

Faglige forudsætninger

 • Det forventes at de studerende har en matematisk viden, svarende til indholdet i et af kurserne: FF506 Matematik, statistik og fysik for biologi og farmaci; MM554: Matematik for biologi; MM555: Matematik for Biokemi og Molekylær Biologi, Biomedicin og Kemi; MM556: Matematik og statistik for farmaci.
 • Førsteår på respektive studieretninger

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at:
 • Forstå basale begreber indenfor sandsynlighedsregning og fordelingsteori.
 • Benytte grafiske og summariske metoder til beskrivende analyse.
 • Beskrive data ved hjælp af nøgletalstørrelser såsom middelværdi, varians og korrelation.
 • Opskrive konfidensintervaller for nøgletalstørrelser.
 • Teste simple statistiske hypoteser.
 • Analysere data ved hjælp af simple regressionsmetoder.
 • Planlægge dataindsamling.
 • Forstå centrale elementer i publicerede resultater fra statistiske analyser af biologiske data.
 • Foretage en kritisk vurdering af relevansen af anvendte metoder og inferensen baseret herpå.
 • Formulere statistiske resultater i ikke-tekniske termer.
 • Anvende den statistiske software R til analyse af konkrete data, hvilket er vigtigt i forhold til at kunne arbejde akademisk videnskabeligt med – i bred forstand – biologiske problemstillinger.
Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i den respektive studieretnings kurser på det første/de første to år på bachelorstudiet, og giver grundlag for at studiet af samtlige emner senere i studieforløbet, herunder arbejdet med bachelor- og specialeprojekter.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til at arbejde kritisk med egne projekter og data.
 • Give færdigheder i kritisk vurdering af videnskabelige publikationer.
 • Give viden om valg og anvendelse af passende statistiske analysemetoder.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Benytte grafiske og summariske metoder til beskrivende dataanalyse.
 • Beskrive data ved hjælp af nøglestørrelser som middelværdi, varians og korrelation.
 • Opskrive konfidensintervaller for nøglestørrelser.
 • Teste simple statistiske hypoteser.
 • Analysere data ved hjælp af simple regressionsmetoder.
 • Planlægge dataindsamling.
 • Forstå centrale elementer i publicerede resultater fra statistiske analyser af biologiske data.
 • Vurdere relevansen af anvendte metoder og inferensen baseret herpå.
 • Formulere statistiske resultater i ikke-tekniske termer.
 • Benytte R til simple statistiske analyser.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Grundlaget for statistiske overvejelser. 
 • Fra population til stikprøve og tilbage igen. 
 • Basale parametre og deres estimation. 
 • Beskrivende statistik (tabeller og grafisk præsentation). 
 • Sandsynligheder og fordelinger. 
 • Hypoteser og principper for tests. 
 • Eksempler på testmetoder: t-test, chi-kvadrat-test. 
 • Basale begreber bag lineære modeller med udgangspunkt i simpel lineær regression. 
 • Basale begreber med hensyn til forsøgsplanlægning. Hyppige problemer indenfor anvendt statistik (typer af inferensfejl, massesignifikans, pseudoreplikation). 
 • I kurset anvendes den statistiske software R.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Portfolio

EKA

N360002102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Portfolio bestående af afleveringer af obligatoriske e-test, quizzer og skriftlige hjemmeopgaver

Reeksamensform:
Er der 11 eller flere studerende tilmeldt reeksamen, afholdes denne som en hjemmeopgave som dels består af en etest og anden skriftlig besvarelse. Etest og skiftlig besvarelse vægtes ligeligt. 
Er der 10 eller færre studerende tilmeldt reeksamen, afholdes denne som en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et antal hjemmeopgaver, som forberedes inden den mundtlige eksamen. 

Vejledende antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningsform

Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
 • Introfase (forelæsning) - 26 timer
 • Træningsfase: 22 timer

I introfasen benyttes en modificeret udgave af klassisk forelæsning, hvor fagets grundbegreber og metoder præsenteres, med såvel teori som eksempler baseret på konkrete data. I disse timer er der mulighed for spørgsmål og diskussion. I træningsfasen arbejdes der med regneopgaver og diskussionsemner, som relaterer sig til indholdet i de forudgående introfasetimer. I disse timer er der mulighed for at arbejde specifikt med særligt vanskelige emner. I studiefasen arbejder de studerende selvstændigt med opgaver og forståelsen af fagets termer og begreber diskuteres. Der er efterfølgende mulighed for at bringe spørgsmål op i enten intrfasetimerne eller træningsfasetimerne.

Aktiviteter i studiefasen:

 • Arbejde med konkrete regneopgaver, ud over de opgaver, der indgår i træningsfasetimerne.
 • Diskussion af fagets termer og begreber og problemer med dataindsamling og datakvalitet.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Hans Chr. Petersen hcpetersen@sdu.dk Data Science

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Kandidat i biologi | Odense 2 E22
KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021, 2022 og 2023 Kandidat i biologi | Odense 2 E23
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biologi | Odense 4 E22
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 4 E23
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 4 E22
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biologi | Odense 4 E23
BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biologi | Odense 4 E23
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i biologi | Odense 4 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biologi | Odense 4 E23
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 4 E22
BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biologi | Odense 4 E23
BA Centralt fag i biologi med sidefag i Datalogi - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 4 E22
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023 BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020, 2021 og 2022 Bachelor i biologi | Odense 4 E23
Ikke længere gældende pr. 31.august 2023 BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020, 2021, 2022 og 2023 Bachelor i biologi | Odense 4 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E23
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E22
BA centralfag i biomedicin et-faglig - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i biomedicin | Odense 6 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E22
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E23
Ikke længere gældende pr 31.august 2020 - BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2019 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 6 E22

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.