KE528: Indledende uorganisk kemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N530028112, N530028122, N530028102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530028101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 11-11-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

10011801(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 

Indgangskrav

Kurset kan kun tages af kemistuderende samt studerende ved BA og Diplomingeniør i kemi- og bioteknologi. Studerende, der tidligere har bestået kurset KE521 Grundstoffernes kemi, kan ikke tilmelde sig KE528 Indledende uorganisk kemi.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til grundlæggende kemiske begreber, kemisk mængdeberegning og basal syre-base kemi, samt kunne anvende naturvidenskabelig metode til at gennemføre eksperimentelle undersøgelser. I kurset vil indgå en udstrakt anvendelse af funktioner i SDU’s e-læringssystem. Deltagelse i kurset forudsætter derfor, at den studerende behersker disse funktioner.

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at
klassificere grundstofferne og deres egenskaber, vigtigste forbindelser
og reaktioner samt bl.a. vha. laboratorieøvelser give en grundlæggende
kemisk forståelse og intuition, hvilket er vigtigt i forhold til
efterfølgende kemistudie og medvirker til skabelse af en identitet som
kemi-studerende.

Kurset bygger oven på den viden, der er
erhvervet i kemi i gymnasiet, og giver et fagligt grundlag for at
studere emner indenfor uorganisk, fysisk og til nogen grad organisk
kemi, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at benytte kemisk information til at forklare grundstoffer og simple kemiske forbindelsers egenskaber
 • Give
  færdigheder i praktisk laboratoriearbejde og omsættelse af
  eksperimentelle observationer til kemisk viden samt formidling heraf i
  form af laboratorierapporter
 • Give viden om grundstofferne og uorganiske materialer i relation til deres egenskaber og anvendelser i moderne materiale kemi

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • klassificere grundstofferne i forhold til det periodiske system.
 • anvende
  denne klassifikation til at forudsige de vigtigste kemiske egenskaber
  ved en given forbindelse, bl.a. stabilitet, opløselighed, redoxegenskab.
 • benytte
  kemiske argumenter til at forklare simple kemiske forbindelsers
  egenskaber såsom reaktivitet, opløselighed, redoxegenskaber og farve.
 • identificere et givet uorganisk stof ud fra resultatet af en række analytiske reaktioner.
 • argumentere for rigtigheden af den foreslåede identifikation.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Periodicitet, tendenser i ioniseringsenergier og elektronaffiniteter
 • Oxidationstrin
 • Ioner i faste stoffer: gitterenergier og strukturtyper
 • Ioner i opløsning: termodynamik og struktur
 • Termokemiske cykler
 • Frie grundstoffer: struktur og egenskaber
 • Hydrogen og s-blok grundstoffer
 • p-Blok grundstoffer
 • Udvalgte d-blok grundstoffer
 • Identifikation af ioniske forbindelser

  Litteratur

  Chemistry, Blackman, Bottle, Schmid, Mocerino & Wille.
  Øvelsesvejledning, der lægges op på e-learn.
  Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Deltagelse i laboratorieøvelserne

  EKA

  N530028112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

   Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N530028101, KE528: Indledende uorganisk kemi

  Udprøvninger

  Godkendelse af skriftlige rapporter der bedømmes samlet

  EKA

  N530028122

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  1

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N530028102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  4

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  51 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 17
  • Træningsfase: Antal timer: 34, heraf 14 timer eksaminatorie og 20 timer laboratorieøvelser

  Introfasen består af forelæsninger, hvorunder der skabes dialog primært gennem brug af et online multiple choice værktøj. I forelæsningerne gennemgås alle kursets faglige hovedområder samt teorien bag laboratorieeksperimenterne. Desuden gives en introduktion til rapportskrivning og eksamen.

  I træningsfasen opdyrkes viden og kompetencer indenfor kursets centrale dele, primært gennem opgaveløsning både individuelt, i grupper og in plenum. I laboratorieøvelserne arbejder de studerende selvstændigt med praktiske øvelser i identifikation af simple kemiske forbindelser. Baseret på laboratorieøvelserne afleveres skriftlige rapporter, hvis indhold opbygger kompetencer indenfor kursets hovedområder.

  Aktiviteter i studiefasen

  • Selvstudium af lærebogen og laboratoriemanualen
  • Skriftlige laboratorierapporter
  • Forberedelse til eksaminatorietimer i form af problemløsning
  • Selvstændig opsamling på intro- og træningsfasen
  • Repetition op til eksamen

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Dorthe Bomholdt Ravnsbæk dbra@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb