BB901: Miljøret – inklusiv forvaltningsret

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N150005102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Akademisk overbygningsuddannelse

STADS ID (UVA): N150005101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-04-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Kurset samlæses med KE838: Miljøret (5 ECTS)

Indgangskrav

Bestået bachelorgrad

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Faget har til formål at sætte den studerende i stand til at forholde sig til dels de almindelige miljø- og planretlige krav, dels forstå præmisserne for det offentliges ageren i forhold til borgere og virksomheder. Denne forståelse er væsentlig både i forhold til ansættelse indenfor relevante dele af den private sektor og visse offentlige myndigheder. Den studerende sættes i stand til at varetage klimatilpasningsopgaver ved at kurset giver kendskab til lovgivning og forvaltning indenfor området. 

Miljøretten er en disciplin inden for den specielle forvaltningsret. Kurset inkluderer derfor et grundlæggende kendskab til den almene forvaltningsret, herunder de krav der stilles til forvaltningsafgørelser. 

Faget bygger primært på dansk ret, herunder love, bekendtgørelser og vejledninger, men EU-retten (f.eks. direktiver) inddrages, hvor det er særligt relevant.

Faget har eksplicit fokus på at:

 • give viden om teori og praksis inden for miljøretten
 • give færdigheder i at identificere og analysere teoretiske og praktiske problemstillinger inden for miljø og mundtligt formidle disse
 • give kompetence til at arbejde selvstændigt og håndtere komplekse situationer inden for miljøretten og mundtligt formidle disse i såvel i uddannelsesøjemed som i arbejdssituationer.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:     

 • Redegøre for EU-direktiver f.eks. vandrammedirektivet og habitatdirektivet.
 • Beskrive internationale aftaler som FN’s verdensmål, FN’s klimaaftaler f.eks. Paris-aftalen.
 • Gøre rede for nationale love som f.eks. miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, miljømålsloven og vandløbsloven.
 • Beskrive relevante bekendtgørelser som f.eks. Spildevandsbekendtgørelsen.
 • Redegøre for afgørelser ved klagenævnene.
 • Gøre rede for andre relevante skrifter fra f.eks. spildevandskomiteen.
 • Beskrive lovgivning og forvaltning af forurenende stoffer i Danmark.
 • Arbejde med aktuelle cases og opnå læring af de specifikke trin og procedurer, som bruges til implementeringen af forskellige projekter via den relevante lovgivning. F.eks: ”at få tilladelse til at ændre udledningsmængden af renset spildevand i et Natura 2000-område, at få tilladelse til at bygge en vindmøllepark på et nationalt havområde, en tilladelse til at grave en sejlrende i et marint område og samtidig overholde områdets vandområdeplan

Indhold

Kurset indeholder disse hovedområder:
 • De relevante nationale og europæiske direktiver, love, bekendtgørelser og vejledninger. 
 • Implementering af lovgivning på klimatilpasningsområdet.
 • Forvaltning på klimatilpasningsområdet
 • Hvordan er rollefordelingen mellem forsyningsselskaber, kommuner, ministerier og rådgivere, når der godkendes f.eks. nye klimatilpasningsprojekter, infrastrukturprojekter, lavbundsprojekter, skovrejsning, udledningstilladelser mv.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Uge 43

Udprøvninger

Mundtlig prøve

EKA

N150005102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

20 min.

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Der vil ikke være forberedelse i forbindelse med selve eksamen.
Der trækkes indledningsvis et spørgsmål inden for pensum. Dette spørgsmål vil indledningsvis danne grundlag for eksaminationen. Der vil kunne stilles spørgsmål i hele pensum. 

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
 • Introfase: 40 timer.
 • Træningsfase, E-timer: 10 timer med instruktor mhp. gruppearbejde og fremlæggelse af samme.

Studiefase: Gruppearbejde, litteraturstudier og gennemgang af lovgivning mv.

I løbet af undervisningen vil de gennemgåede emner efterfølgende blive perspektiveret ved hjælp af gruppeopgaver (cases), hvor deltagerne på skift repræsenterer hhv. Miljøstyrelsen, kommuner, private virksomheder og borgerrepræsentanter i forbindelse med fiktive cases.

Formålet med gruppeopgaverne er at give deltagerne en tilbundsgående forståelse for, hvorledes de miljørelaterede opgaver i et land som Danmark i praksis ofte kræver et samarbejde mellem både offentlige og private nøgleaktører.

Endvidere er formålet at de studerende skal få kendskab til implementeringen af lovgivning og forvaltning på klimatilpasningsområdet, herunder hvordan rollefordelingen er mellem forsyningsselskaber, kommuner, ministerier og rådgivere, når der godkendes f.eks. nye klimatilpasningsprojekter, infrastrukturprojekter, lavbundsprojekter, skovrejsning, udledningstilladelser mv.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Bent Ole Gram Mortensen bom@sam.sdu.dk Offentlig Ret

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Christina Lea Hoff Johansen clhj@sam.sdu.dk Juridisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Anbefalede studieforløb

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.