BMB533: Molekylær biologi og proteinkemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N200039112, N200039122, N200039102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200039101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 21-03-2024


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende der har fulgt BMB504 eller hvis BMB504 indgår i ens studieforløb.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have kendskab til fundamental kemi, biologi og fysik
 • Kunne anvende en computer og internet
 • Have kendskab til laboratoriearbejde
 • Formål

  Formålet med kurset er at give en generel introduktion til molekylærbiologiske systemer i prokaryoter og eukaryoter. På kurset lærer du om opbygningen af de biologiske molekyler i det genetiske informations-flow (DNA, RNA og proteiner) samt deres funktion i informationsoverførsel i alle organismer.

  Kurset giver desuden et fundament, som er nødvendigt for de videregående kurser i molekylær biologi. Endvidere gives en grundig introduktion til proteiners struktur og funktioner samt en introduktion til, hvordan proteiner fungerer i interaktion med andre biomolekyler i cellulære og fysiologiske sammenhænge.

  Kurset bygger oven på emnerne, der blev dækket i kurserne BMB544 og BMB531, og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne i kurserne BMB507 og BMB508, der er placeret senere i uddannelsen.

  I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
  • Give kompetence til at forstå problemstillinger og fagudtryk fra molekylærbiologiens og proteinkemiens centrale discipliner.
  • Give færdigheder til at udtrykke sig med præcision i et fagligt sprog.
  • Give viden om det genetiske informationsflow i alle celler, som er beskrevet af det centrale dogme. 
  • Give kompetence til at forstå og vurdere information om molekylær biologiske og proteinkemiske fænomener i medierne og i litteraturen.

  Målbeskrivelse

  For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

  • Kende betydning af de almindelige termer inden for genetik, molekylær biologi og proteinkemi
  • Forklare det genetiske informationsflow fra gen til protein (det centrale dogme)
  • Forklare sammenhænget mellem nukleinsyrers struktur og funktion i forbindelse med det centrale dogme.
  • Beskrive de grundlæggende trin i replikation, transskription og translation.
  • Skitsere opbygningen af enzymkomplekserne, der indgår i replikation, transskription og translation.
  • Angive principperne i regulering af det genetiske informationsflow på DNA, RNA og proteinniveau.
  • Beskrive eksempler på regulering af det genetiske informationsflow på DNA, RNA og proteinniveau.
  • Beskrive de væsentligste forskelle i det genetiske informationsflow hos prokaryote og eukaryote organismer
  • Skitsere mekanismerne i homolog og ikke-homolog rekombination.
  • Angive de væsentligste årsager til mutationer og betydningen af disse på molekyle-, celle- og organismeniveau.
  • Kende principperne i de almindelige teknikker inden for molekylær biologi og genteknologi.
  • Relatere den kemiske struktur af de 20 aminosyrer og deres modifikationer til proteiners struktur og funktion.
  • Klassificere primære, sekundære, tertiære og kvarternære struktur niveauer af proteiner.
  • Anvende programmet VMD til visualisering af proteiners tertiære struktur og anvende dette redskab til besvarelse af strukturelle problemstillinger.
  • Beskrive proteiners foldning, misfoldning og nedbrydning i cellen og forstå hvordan fejl i disse systemer kan give anledning til konformationelle sygdomme.
  • Have kendskab til moderne proteinkemiske metoder til oprensning, karakterisering og bioinformatiske analyse af proteiner.
  • Beskrive hvordan proteiner fungerer i interaktion med andre biomolekyler i cellulære og fysiologiske sammenhænge – herunder en forståelse af proteiners funktion i receptor signalering og det sensoriske system.
  • Foretage selvstændig søgning af litteratur og perspektivere problemstillinger indenfor et udvalgt proteinkemisk emne ved anvendelse af molekylærbiologiske tankegange, ræsonnementer og fagudtryk.

  Indhold

  Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

  • Proteinstruktur og – foldning og funktion
  • Proteiners funktion i fysiologiske sammenhænge
  • Posttranslationel modifikation af proteiner
  • Proteinnedbrydning
  • Metoder i proteinkemi
  • Genomorganisering i pro- og eukaryoter
  • Informationsflow fra gen til protein 
  • Struktur og funktion af nukleinsyrer (DNA og RNA)
  • Replikation af DNA, herunder regulering af DNA syntese
  • Rekombinationsmekanismer
  • Mutationer og reparation af DNA
  • Transpositionsmekanismer
  • Syntese af RNA ved DNA transkription
  • Regulering af genekspression
  • RNA processing og mRNA splejsning
  • Ribosomets opbygning og funktion i proteinsyntese
  • Proteinlokalisering og eksport
  • Proteiner involveret i kontrol af cellecyklus
  • Proteiner involveret i G-protein-koblede receptor og receptortyrosinkinase signalering
  • Antibiotika og cytotoxiner
  • Fundamentale molekylærbiologiske metoder, herunder PCR, DNA sekventering, genkloning m.fl.

  Litteratur

  • Berg, Tymoczko og Stryer: Biochemistry, nyeste udgave.
  • Ekstra materiale vil blive udvalgt fra år til år.
   Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Efterår

  Udprøvninger

  Deltagelse i laboratorieøvelser

  EKA

  N200039112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset 

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a).

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Efterår

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N200039101, BMB533: Molekylær biologi og proteinkemi

  Udprøvninger

  Skriftlige rapporter til laboratorieøvelser

  EKA

  N200039122

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  2

  Uddybende information

  Der skal afleveres 4-5 laboratorierapporter undervejs i kurset.
  Reeksamen består i genaflevering af de dele af rapporterne som ikke er bestået.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Januar

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N200039102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  4 timer

  Hjælpemidler

  Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v.  
  Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med åbning af system "DE – Digital Eksamen". Noter fra kurset, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen. Under eksamenen er det ikke sikkert at alt kursusmateriale er tilgængeligt for dig. 

  ECTS-point

  8

  Vejledende antal undervisningstimer

  86 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  Introfase: 40 timer
  Træningsfase: 46 timer, heraf:
  • Eksaminatorie: 30 timer
  • Computerlaboratorieøvelser: 8 timer
  • Laboratorie: 8 timer
  Aktiviteter i studiefasen:

  • at studere/læse lærebogen, gennemgå slides fra forelæsningerne, løse opgaver til E-timer og gennemgang af protokoller til laboratorieøvelser 

  • at skrive og læse notaterne, regne opgaver og skrive opgave

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Lars Grøntved larsgr@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Jesper Grud Skat Madsen jgsm@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
  Kumar Somyajit ksom@sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
  Thomas J. D. Jørgensen tjdj@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biokemi og Molekylær Biologi

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Overgangsordninger

  Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
  Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
  Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.