MM852: Beregningsmæssig prisfastsættelse af optioner, del 1

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N310049102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N310049101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 31-10-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Dette kursus kan ikke tages hvis MM542 eller MM833 er taget, eller hvis MM566 er taget om foråret 2024.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at

a) have kendskab til mindst et af de følgende emner:

 • Numerisk løsning af ordinære differentialligninger
 • Teori af stokastisk integration og stokastiske differentialligninger
 • Teori af prisfastsættelse af optioner

b) kunne anvende Matlab eller R

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at

 • Modellere problemer fra finansmatematik, specielt prisfastsættelse af optioner, ved brug af stokastiske differentialligninger, og
 • Løse modellerne med efficiente beregningsmæssige metoder baseret på velfunderet matematisk analyse,
 • Vurdere og vælge blandt fagområdets metoder, redskaber og generelle færdigheder,
 • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar,
 • Kunne selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne MM534 ”Differentialligninger, beregning og modellering”/ MM547 ”Ordinære differentialligninger: teori, modellering og beregning” eller MM802 "Stokastiskte differentialligninger 1" og giver et fagligt grundlag for et kandidatprojekt på flere centrale områder af naturvidenskab.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- og arbejdssammenhænge.
 • Give færdigheder i at:
 1. Analysere af praktiske og teoretiske problemer med hjælp af numerisk simulering baseret på en egnet matematisk model.
 2. Beskrive og vurdere fejlkilderne ved modellering og beregning for et givet problem
 3. Begrunde og vælge mellem relevante analyse- og løsningsmodeller
 • Give viden om:
 1. Matematisk modellering og numerisk analyse af problemstillinger inden for finansiering.
 2. Forståelse og refleksion over teorier, metoder og praksis inden for fagområdet anvendt matematik.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Behandle modeller i finansvidenskab som involverer stokastiske differentialligninger
 • Analysere og simulere stokastiske differentialligninger ved at benytte avancerede metoder og moderne software
 • Designe og udføre pålidelige simuleringer af stokastiske differentialligninger

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Numerisk løsning af stokastiske differentialligninger
 • Monte Carlo simulation for stokastiske differentialligninger, med fokus på variansreduktion, især Multilevel Monte Carlo
 • Anvendelse til europæiske, asiatiske, lookback, barriere og digitale optioner

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Projekt

EKA

N310049102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

28 timer per semester

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at nå læringsmålene for kurset tilrettelægges undervisningen således, at der er 4 forelæsningstimer, holdtimer etc. ugentlig i 7 uger. Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
 • Aktivitet - Antal timer:
 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 14
 • træningsfase: Antal timer: 14
 • Studiefase: Antal timer: 70
 • Total: Antal timer: 125

Undervisningen fokuserer på interaktion og dialog. I introfasen introduceres og perspektiveres koncepter, teorier og modeller. I træningsfasen træner de studerende færdigheder og trænger dybere ned i stoffet. I studiefasen får de studerende faglige, personlige og sociale erfaringer, der sætter dem i stand til at befæste og videreudvikle deres videnskabelige kompetencer. Der er fokus på fordybelse, forståelse og udvikling af samarbejdskompetencer.

Studiefaseaktiviteter:

 • Læsning af foreslået litteratur
 • Udarbejdelse af øvelser i studiegrupper
 • At bidrage til online læring aktiviteter i forbindelse med kurset.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Kristian Debrabant debrabant@imada.sdu.dk Computational Science

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.