BMB538: Cellulær Identitet

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N200030102, N200030112
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N200030101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-04-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Optagelse på bacheloruddannelsen i Biokemi og Molekylær Biologi, samt at BMB544 følges senest sideløbende.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til de stipulerede adgangskrav for studiet samt  BMB544, der følges senest sideløbende.

Formål

Kurset har til formål, med eksempler fra nutidig biokemisk og molekylærbiologisk forskning, at bibringe den studerende en grundlæggende forståelse for koncepterne cellulær identitet, diversitet og plasticitet. Kurset introducerer den studerende for de nyeste biokemiske og molekylærbiologiske teknologier til afdækning af cellulær identitet, herunder funktionel genomanalyse, proteomanalyse samt luminescens-baserede strategier til visualisering og screening. Der tages udgangspunkt i udvalgte celletyper fra mammale væv, herunder lever, muskel, og fedt, samt den molekylære karakterisering af disse. 

Med inddragelsen af nyere forskningslitteratur peger kurset frem mod den studerendes fremtidige virke i det moderne biokemisk og molekylærbiologisk forskningslaboratorium.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at beskrive og anvende centrale begreber idenfor biokemi og molekylærbiologi.
 • Give færdigheder i, individuelt og som del af en gruppe, at tilegne sig specialiseret viden om et emne indenfor den moderne biokemi eller molekylærbiologi og brede dette emne ud i en skriftlig opgave.
 • Give en grundlæggende viden om cellulær identitet og diversitet samt kendskab til moderne biokemiske og molekylærbiologiske teknologier til afdækning af cellulær identitet

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Forstå de grundlæggende principper for cellulær identitet 
 • Forstå indre og ydre faktorer med afgørende betydning for cellers identitet i organismer
 • Redegøre for de centrale begreber differentiering, de-differentiering, transdifferentiering samt cellulær plasticitet
 • Angive eksempler på ændringer i cellulær identitet forekommende i forbindelse med udvikling, aldring og sygdom
 • Angive de vigtigste funktioner af centrale cellulære organeller
 • Angive centrale epigenetiske principper centrale for cellulær differentiering
 • Redegøre for molekylære mekanismer der skriver og læser den epigenetiske kode
 • Redegøre for principperne bag funktionel genomanalyse
 • Redegøre for principperne bag funktionel proteomanalyse
 • Redegøre for principperne bag luminiscens-baserede metoder til undersøgelse af cellefunktion og identitet
 • Redegøre for principperne bag funktionelle, cellebaserede screeningsmetoder

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Evolution og multicellularitet
 • Cellens opbygning, strukturer og basale funktioner
 • Cellulær differentiering og specialisering
 • Cellulær plasticitet, dedifferentiering og transdifferentiering 
 • Introduktion til ’omics’ til undersøgelser af cellulær identitet
 • Introduktion til functionel genomanalyse
 • Introduktion til funktionel proteomanalyse
 • Introduktion til luminiscens-baserede metoder
 • Introduktion til funktionelle, cellebaserede screeningsmetoder
 • Introduktion til eksperimentel planlægning
 • Litteratursøgning i relation til udarbejdelse af skriftlig opgave

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N200030102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

3 timer

Hjælpemidler

Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v.  

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med åbning af system "DE – Digital Eksamen". Noter fra kurset, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen. Under eksamenen er det ikke sikkert at alt kursusmateriale er tilgængeligt for dig. 

ECTS-point

3

Uddybende information

Reeksamen ændres til en mundtlig eksamen, hvis der er 9 eller færre studerende tilmeldte. Den mundtlige eksamen er uden hjælpemidler og forberedelsestid. Varighed 20 min. inkl. vortering.

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Skriftlig gruppeopgave med mundtlig præsentation

EKA

N200030112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

2

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase: Antal timer: 20 
 • træningsfase: Antal timer: 20, heraf 20 timer eksaminatorie
 • Studiefase: Antal timer: 85

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læsning af pensum
 • Besvarelse af teoretiske opgaver
 • Udarbejdelse af opgave i grupper

Der antages en nær sammenhæng mellem udarbejdelse af opgave og træningsfasen, således vil der være rig mulighed for at få vejledning i opgaveudarbejdelse som del af træningsfasen.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Kim Ravnskjær ravnskjaer@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Lars Grøntved larsgr@bmb.sdu.dk Funktionelle Genomiske Studier og Metabolisme

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biokemi og Molekylær Biologi

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 og 2024 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2020 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi med særligt tilvalg i kemi på 40 ECTS - optag 1. september 2021 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E23
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2022 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24
Ikke længere gældende pr. 31. august 2024 BA centralt fag i Biokemi og molekylær biologi et-faglig - optag 1. september 2023 Bachelor i biokemi og molekylærbiologi | Odense 1 E24

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.