MM102: Matematik som undervisningsfag

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N900002102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

STADS ID (UVA): N900002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Ingen udover indgangskrav til masteruddannelsen i matematik.

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kurset har til formål at give principper og kompetencer som sætter den masterstuderende i stand til at omsætte sin akademiske viden i tilrettelæggelse af gymnasieundervisning i matematik så den er matematisk velfunderet, sammenhængende og perspektiveret/-ende.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

  • Give kompetence til at tilrettelægge matematikundervisning i en faglig progression
  • Give færdigheder i inddragelse af hjælpemidler og opsøgning af resurser og design af opgaver.
  • Give viden om matematiks indplacering på langs i uddannelserne

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:            

  • Analysere et matematisk emne med henblik på afgrænsning af det faglige område, afdækning af faglige sammenhænge og forudsætninger samt fokusering af faglige pointer.
  • Anvende principper for strategisk planlægning vedrørende brug af digitale og ikke-digitale værktøjer.
  • Foretage logisk udpakning og devolution af matematiske resultater med henblik på læring.
  • Forholde sig matematisk kritisk til (andres) UV-materiale (lærebøger, opgavesamlinger, …)
  • Udforme spørgsmål og opgaver som bygger på ovenstående.

Indhold

Stofdidaktisk analyse, analyse af funktionaliteter i matematisk software, a priori og a posteriori matematikindsigt vedrørende design af opgaver.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N900002102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

30 minutter

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Mundtlig eksamen ½ time uden forberedelse på baggrund af 3 projekter i løbet af kurset

Vejledende antal undervisningstimer

60 timer per semester

Undervisningsform

  • Introfase (forelæsning) - Antal timer: 25
  • træningsfase: Antal timer: 35, heraf 35 timer eksaminatorier

Aktiviteter i studiefasen:Deltagelse i online diskussionsforum, forberedelse af oplæg og resuméer til kursussamlingerne.

En del af introtimerne/træningsfasetimer foregår som traditionelle forelæsninger/øvelsestimer til samlingerne. Resten vil være tilrettelagt med elektroniske midler, fx via online videoer og elektronisk materiale til opgaveløsninger. 

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb