SU518: Fysiologi og farmakologi for farmaceuter – modul 3: Respiration, mave-tarm-system og immunologi

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N560023122, N560023102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N560023101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 13-04-2023


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke tages af bachelorstuderende i biomedicin.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have kendskab til grundlæggende fysik, kemi og biokemi.

Formål

Kurset har til formål at give den studerende indsigt i kroppens specialiserede cellers funktion under normale fysiologiske forhold og under sygdom, hvilket er vigtigt i forhold til at kunne redegøre for effekten af en farmakologisk behandling af specialiserede celletyper under normale fysiologiske forhold og under sygdom.
Kurset bygger videre på den viden, der er erhvervet i modul 1 og 2, dvs. kurserne SU520 og SU517, og giver et fagligt grundlag for at studere det sidste modul i Fysiologi og Farmakologi for Farmaceuter. Det danner også grundlag for kurset i Klinisk Farmakologi og Terapi, der er placeret på kandidatuddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
Give kompetence til:

 • at kombinere de naturvidenskabelige fagdiscipliner med de mere anvendelsesorienterede medicinske discipliner, specifikt med henblik på løsning af farmaceutiske problemstillinger og udvikling af nye lægemidler

Give færdigheder i:

 • tilegne sig ny viden på en effektiv og selvstændig måde og anvende denne viden reflekterende
 • foretage analyser ved brug af videnskabelig metode
 • identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring

Give viden om:

 • fagområdets teorier og metoder
 • vidensdannelse og eksperimentelle metoder inden for det farmaceutiske område og tilstødende fagområder

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer:

 • Viden om de vigtigste molekylære og cellulære mekanismer for forståelsen af organers struktur og funktion (lunger, mave-tarm, liver, pancreas, immunforsvarssystemet).
 • Forståelse af de vigtigste molekylære mekanismer i lægemidlers virkemåde på sygdomme, der påvirker lunger, mave-tarm-systemet, lever, pancreas og immunforsvaret.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Respirationssystemets anatomi og fysiologi
 • Respirationssystemets patofysiologi og farmakologi
 • Fordøjelsessystemets anatomi og fysiologi
 • Fordøjelsessystemets patofysiologi og farmakologi
 • Immunsystemets organer: Lymfeknuder, lymfekar, milt, brissel
 • Basal immunologi
 • Immunofarmakologi

Litteratur

 • Physiology 7th Edition, By Linda S. Costanzo
 • Rang and Dale’s Pharmacology, 9th Edition
 • Immunology for Pharmacy by Dennis K. Flaherty.

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

To skriftlige delprøver

EKA

N560023122

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

1. delprøve = 1 times MCQ i immunologi
2. delprøve = 2 timers MCQ i resten af kurset

Hjælpemidler

Eksamen er uden hjælpemidler. Dog er indbygget standardlommeregner i hhv. Windows/MAC tilladt. Desuden er Maple, Mathematica, Mathcad, MathLab, GeoGebra Apps, R, R-Studio, CAS TI-Nspire, Ms Excel og LibreOffice Calc tilladt. WordMat er tilladt, men anbefales ikke. Brug af WordMat er på eget ansvar og der ydes ikke support ved nedbrud eller andre fejl som er forårsaget af programmet. 

Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på system DE-Digital Eksamen i forbindelse med udfyldelse af multiple choice testen. 

ECTS-point

4.75

Uddybende information

Ordinær eksamen: Løbende evaluering: 2 skriftlige delprøver, samlet vurdering.
Reeksamen afholdes som en samlet eksamen.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Mundtlig fremlæggelse af case

EKA

N560023102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

0.25

Vejledende antal undervisningstimer

47 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

Introfasen består af forelæsninger, hvor der gives en kortfattet introduktion til kursets emner og vejen til kompetenceopnåelse som supplement til studyguiden og lærebøgerne, som de studerende forventes at studere selvstændigt.

I træningsfasen opdyrkes kompetencer inden for immunologi, anatomi, fysiologi og især farmakologi. I eksaminatorietimerne arbejdes med opgaver, som de studerende har forberedt hjemmefra.

I studiefasen forventes de studerende at arbejde selvstændigt med undervisningsmaterialet og eksempler og opgaver heri. De studerende forventes at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt at reservere en mindre del til repetition op til den skriftlige eksamen.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Søren Hansen SHansen@health.sdu.dk Cancer & Inflammationsforskning - Inflammation

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.