MM536: Calculus for Matematik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N300059122, N300059102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N300059101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 02-03-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Samlæses med MM558 fra uge 43.

Indgangskrav

Kurset kan ikke vælges hvis du har bestået, er tilmeldt eller har fulgt AI503, MM554, MM556, MM558, MM572, FT501 eller KE551, eller hvis AI503, MM554, MM556, MM558, MM572, FT501 eller KE551 indgår som obligatorisk i din studieordning.

Faglige forudsætninger

Viden og færdigheder svarende til matematik på A-niveau fra gymnasiet.

Formål

Kurset vil træne de studerende i fundamentale begreber og metoder indenfor matematisk analyse, herunder matematisk symbolsprog og logisk argumentation.
Kurset giver et fagligt grundlag for at studere emnerne indenfor matematisk og numerisk analyse (MM533, MM548, MM549), teorien om ordinære og partielle differentialligninger (MM547, MM546), statistik (ST521, ST522), der er placeret senere i uddannelserne i matematik og anvendt matematik.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give færdigheder i at anvende tankegange og fagudtryk fra fagets grundlæggende discipliner; analysere og vurdere teoretiske og praktiske problemer med henblik på anvendelse af en egnet matematisk model; formidle matematisk tankegang skriftligt og mundtligt
 • Give viden om matematikkens grundlæggende vidensdannelse, teori og metoder; at kunne foretage analyser ved brug af matematiske metoder og forholde sig kritisk til videnskabelige teorier og modeller.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Anvende metoder og resultater indenfor differential- og integralregning til at analysere og forklare konkrete matematiske problemer, som præsenteres i kurset.
 • Formulere og gennemføre ræsonnementer i et korrekt matematisk symbolsprog i forbindelse med givne matematiske problemstillinger indenfor kursets pensum.
 • Løse givne matematiske problemer indenfor kursets pensum.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Funktionsbegrebet.
 • Reelle og komplekse tal.
 • Supremum og infimum for delmængder af de reelle tal.
 • Grænseværdier for følger af reelle tal. 
 • Cauchy følger og fuldstændighed.
 • Bolzano-Weierstrass sætning. 
 • Konvergens af monotone begrænsede følger.
 • Grænseværdier for rækker af reelle tal. 
 • Middelværdisætningen.
 • Taylor's sætning.
 • Analysens fundamentalsætning.
 • Grænseværdier for funktioner af en og flere variable.
 • Grænseværdier for følger i Euklidiske rum.
 • Kontinuitet for funktioner af en og flere variable.
 • Differentiation af funktioner af en og flere variable.
 • Integration af funktioner af en og flere variable.
 • Basale differentialligninger.

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Efterår

  Udprøvninger

  Obligatorisk opgave

  EKA

  N300059122

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Reeksamensformen afholdes som en mundtlig eksamen ved 10 eller færre studerende tilmeldt

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Januar

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N300059102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort - Eksamensnummer

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  3 timer

  Hjælpemidler

  Alle almindelige hjælpemidler er tilladte fx lærebøger, egne noter, computerprogrammer som ikke benytter internettet m.v. 

  Internet er ikke tilladt. Du må dog gå ind på kursets hjemmeside i itslearning i forbindelse med åbning af system "DE – Digital Eksamen". Noter fra kurset, som du ønsker at anvende som hjælpemidler, skal downloades til din computer senest dagen før eksamenen. Under eksamenen er det ikke sikkert at alt kursusmateriale er tilgængeligt for dig.

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Reeksamen ændres til en mundtlig eksamen ved 10 eller færre studerende tilmeldt

  Vejledende antal undervisningstimer

  86 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase (forelæsning)) - Antal timer: 56
  • Træningsfase: Antal timer: 30
  • Studiefase: Antal timer: 30

  Aktiviteter i studiefasen:

  • udarbejdelse af øvelser i studiegrupper
  • kritisk diskussion af begreberne præsenteres under forelæsningerne 

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Jens Kaad kaad@imada.sdu.dk Analyse

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Jens Kaad kaad@imada.sdu.dk Analyse

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
  BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2022 og 2023 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
  BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
  BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
  BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
  Bacheloruddannelsen i Matematik-Økonomi, Odense, gældende fra 1. september 2020 (sidste optag i 2023) BSc.scient.oecon - 2023 | Bachelor i matematik-økonomi | Odense 1 E22, E24
  Bacheloruddannelsen i Matematik-Økonomi, Odense, gældende fra 1. september 2024 BSc.scient.oecon - 2023 | Bachelor i matematik-økonomi | Odense 1 E22, E24
  Ikke længere gældende per 31. august 2021 - BA Centralt fag matematik to-faglig med sidefag i biologi, datalogi, fysik, kemi eller uden for naturvidenskab - optag 1. september 2020 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 1 E23
  Ikke længere gældende pr. 31.august 2021 BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2020 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
  Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Centralt fag i anvendt matematik et-faglig - optag 1.september 2021 Bachelor i anvendt matematik | Bachelor i anvendt matematik | Odense 1 E23
  BA Sidefag i matematik for centralt fag i datalogi - optag 1. september 2020, 2021, 2022 og 2023 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E23
  BA Sidefag i matematik for centralt fag uden for naturvidenskab (inkl. Idræt og Sundhed) - optag 1. september 2020 og 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E23
  BA Sidefag i matematik for centralt fag uden for naturvidenskab (inkl. Idræt og Sundhed) - optag 1. september 2022 og 2023 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E23
  Ikke længere gældende pr. 31.august 2022: BA Sidefag i matematik for centralt fag i datalogi - optag 1. september 2018, 2019, 2020 og 2021 Bachelor i matematik og [sidefag] | Odense 5 E23

  Overgangsordninger

  Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
  Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
  Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.