MM102: Matematik som undervisningsfag

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N900002102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Master

STADS ID (UVA): N900002101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 25-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Nyt kursus E18

Indgangskrav

Ingen udover adgangskrav til masteruddannelsen.

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kurset har til formål at give principper og kompetencer som sætter den masterstuderende i stand til at omsætte sin akademiske viden i tilrettelæggelse af gymnasieundervisning i matematik så den er matematisk velfunderet, sammenhængende og perspektiveret/-ende.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

  • Give kompetence til at tilrettelægge matematikundervisning i en faglig progression
  • Give færdigheder i inddragelse af hjælpemidler og opsøgning af resurser og design af opgaver.
  • Give viden om matematiks indplacering på langs i uddannelserne

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:            

  • Analysere et matematisk emne med henblik på afgrænsning af det faglige område, afdækning af faglige sammenhænge og forudsætninger samt fokusering af faglige pointer.
  • Anvende principper for strategisk planlægning vedrørende brug af digitale og ikke-digitale værktøjer.
  • Foretage logisk udpakning og devolution af matematiske resultater med henblik på læring.
  • Forholde sig matematisk kritisk til (andres) UV-materiale (lærebøger, opgavesamlinger, …)
  • Udforme spørgsmål og opgaver som bygger på ovenstående.

Indhold

Stofdidaktisk analyse, analyse af funktionaliteter i matematisk software, a priori og a posteriori matematikindsigt vedrørende design af opgaver.

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Mundtlig eksamen ½ time uden forberedelse på baggrund af 3 projekter i løbet af kurset

EKA

N900002102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

60 timer per semester

Undervisningsform

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 25
  • træningsfase: Antal timer: 35, heraf 35 timer eksaminatorier

Aktiviteter i studiefasen:Deltagelse i online diskussionsforum, forberedelse af oplæg og resuméer til kursussamlingerne.

En del af introtimerne/træningsfasetimer foregår som traditionelle forelæsninger/øvelsestimer til samlingerne. Resten vil være tilrettelagt med elektroniske midler, fx via online videoer og elektronisk materiale til opgaveløsninger. 

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Niels Grønbæk gronbaek@math.ku.dk

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Anbefalede studieforløb

Profil Program Semester Periode