KE823: Anvendt heterocyklisk kemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N540033102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N540033101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 05-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

NEDLÆGGES - udbudt sidste gang F21. Nyt kursus KE835.

 • Hvis der er færre end 12 studerende tilmeldt, kan kurset evt. blive afholdt med en anden undervisningsform.
 • Kurset samlæses med det tilsvarende bachelorkursus KE526  
 • Hvis man påtænker at tage både KE526/KE823 Anvendt heterocyklisk kemi og KE518/KE814 Videregående organisk syntese i sin samlede uddannelse, anbefales det at tage KE526/KE823 først eller at følge kurserne samtidigt.

Indgangskrav

Kurset kan ikke følges af studerende, der har bestået KE526.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at: 

 • have kendskab til fysisk og organisk kemi herunder organiske molekylers struktur og reaktioner samt pH begrebet og termodynamik.
 • have erfaring med brugen af reaktionsmekanismer
 • KE505 Organisk kemi, KE521 eller KE528 Indledende uorganisk kemi og KE523 Fysisk kemi A eller KE537 Mikro- og makroskopisk fysisk kemi forudsættes kendt.

Formål

Formålet med kurset er at gøre de studerende fortrolige med de heterocykliske forbindelsers betydning i moderne organisk kemi - herunder syntese af de almindeligste heterocykler samt deres kemiske egenskaber. 

Kurset bygger først og fremmest på de kompetencer, der er erhvervet i andetårskurset KE505 eller tilsvarende med en systematisk gennemgang af den organiske kemi. Kurset er baseret på, at de studerende er på første studieår af en kandidatuddannelse indenfor kemi, medicinalkemi, farmaci eller kemiingeniør, således at de kan relatere kurset til andre fagdiscipliner indenfor kemi, f.eks. medicinalkemi, spektroskopi, teknisk kemi, fysisk kemi eller uorganisk kemi. 

I forhold til uddannelsernes kompetenceprofiler har kurset særligt fokus på at udvide og forbedre den studerendes grundlag for at planlægge organiske synteser og anvende reaktionsmekanismer indenfor moderne organisk kemi.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålene for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • navngive simple alifatiske og aromatiske heterocykliske forbindelser
 • anvende reaktionsmekanismer til at forudsige dannelsen af udvalgte heterocykliske forbindelser
 • forklare og redegøre for reaktiviteten af udvalgte heterocykliske forbindelser
 • forklare og diskutere anvendelser af udvalgte heterocykliske forbindelser i forbindelse med medicinalkemi og supramolekylær kemi

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Generel navngivning af heterocykliske forbindelser.
 • Syntese
  og kemiske egenskaber af heterocykliske forbindelser, herunder
  pyrroler, furaner, thiophener diverse fem-ledede heterocykler med
  flere heteroatomer, pyridiner, diaziner og annulerede heterocykler 
 • Brug af reaktionsmekanismer til at forklare dannelsen af heterocykliske forbindelser
 • Eksempler på anvendelser af heterocykler i f.eks. medicinalkemi og supramolekylær kemi

  Litteratur

  John A. Joule and Keith Mills: Heterocyclic Chemistry at a Glance, 2nd Edition.
  Hvis du har et eksemplar af John A. Joule and Keith Mills: Heterocyclic Chemistry, 5th Edition, kan denne også bruges.
  Andet materiale kommunikeres via itslearning.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N540033102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  30 minutter. (+ 60 minutter forberedelse)

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  42 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 24
  • Træningsfase: Antal timer: 18

  I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærebogen og eksempler heri. Derudover indgår udarbejdelse af skriftlige opgaver som et centralt element i studiefasen. De studerende vil selvstændigt skulle finde og læse forskningsartikler. De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens indhold samt at reservere en mindre del til repetition op til den mundtlige eksamen.

   Aktiviteter i studiefasen:

  • Selvstudium af lærebogen
  • Skriftlige opgaver
  • Litteratursøgning og læsning af forskningsartikler
  • Repetition op til eksamen

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Poul Nielsen pouln@sdu.dk Kemi og Farmaci

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode