KE526: Anvendt heterocyklisk kemi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N530025102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530025101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 05-11-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

NEDLÆGGES - udbydes sidste gang F21. Erstattes af  kurset KE553: Heterocyklisk kemi 

 • Kurset samlæses med det tilsvarende kandidatkursus KE823. 
 • Hvis
  man påtænker at tage både KE526/KE823 Anvendt heterocyklisk kemi og
  KE518/KE814 Videregående organisk syntese i sin samlede uddannelse,
  anbefales det at tage KE526/KE823 først eller at følge kurserne
  samtidigt.
 • Kurset afvikles primært i første halvdel af forårssemesteret

Indgangskrav

Kurset kan ikke tages hvis KE823 er taget.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at: 
 • have kendskab til fysisk og organisk kemi herunder organiske molekylers struktur og reaktioner samt pH begrebet og termodynamik.
 • have erfaring med brugen af reaktionsmekanismer.
KE505 Organisk kemi, KE521 eller KE528 Indledende uorganisk kemi og KE523 Fysisk kemi A eller KE537 Mikro- og makroskopisk fysisk kemi forudsættes kendt.

Formål

Formålet med kurset er at gøre de studerende fortrolige med de
heterocykliske forbindelsers betydning i moderne organisk kemi -
herunder syntese af de almindeligste heterocykler samt deres kemiske
egenskaber.

Kurset bygger først og fremmest på de kompetencer,
der er erhvervet i andetårskurset KE505 eller tilsvarende med en
systematisk gennemgang af den organiske kemi. Kurset er baseret på, at
de studerende er på tredje studieår af en uddannelse indenfor kemi,
farmaci eller kemiteknik, således at de kan relatere kurset til andre
fagdiscipliner indenfor kemi, f.eks. medicinalkemi, spektroskopi, teknisk kemi, fysisk
kemi eller uorganisk kemi.

I forhold til uddannelsernes
kompetenceprofiler har kurset særligt fokus på at udvide og forbedre den
studerendes grundlag for at planlægge organiske synteser og anvende
reaktionsmekanismer indenfor moderne organisk kemi.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålene for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • navngive simple alifatiske og aromatiske heterocykliske forbindelser
 • anvende reaktionsmekanismer til at forudsige dannelsen af udvalgte heterocykliske forbindelser
 • forklare og redegøre for reaktiviteten af udvalgte heterocykliske forbindelser
 • redegøre
  for eksempler på anvendelser af udvalgte heterocykliske forbindelser i
  forbindelse med f.eks. medicinalkemi og supramolekylær kemi

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Generel navngivning af heterocykliske forbindelser.
 • Syntese
  og kemiske egenskaber af heterocykliske forbindelser, herunder
  pyrroler, furaner, thiophener diverse fem-ledede heterocykler med
  flere heteroatomer, pyridiner, diaziner og annulerede heterocykler 
 • Brug af reaktionsmekanismer til at forklare dannelsen af heterocykliske forbindelser
 • Eksempler på anvendelser af heterocykler i f.eks. medicinalkemi og supramolekylær kemi

  Litteratur

  John A. Joule and Keith Mills: Heterocyclic Chemistry at a Glance, 2nd Edition.
  Hvis du har et eksemplar af John A. Joule and Keith Mills: Heterocyclic Chemistry, 5th Edition, kan denne også bruges.
  Andet materiale kommunikeres via itslearning.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N530025102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  30 minutter (+ 60 minutter forberedelse)

  Hjælpemidler

  Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  5

  Vejledende antal undervisningstimer

  42 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 24
  • Træningsfase: Antal timer: 18

  I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærebogen og eksempler heri. Derudover indgår udarbejdelse af skriftlige opgaver som et centralt element i studiefasen. De studerende vil selvstændigt skulle finde og læse forskningsartikler. De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens indhold samt at reservere en mindre del til repetition op til den mundtlige eksamen.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Selvstudium af lærebogen
  • Skriftlige opgaver
  • Litteratursøgning og læsning af forskningsartikler
  • Repetition op til eksamen

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Poul Nielsen pouln@sdu.dk Kemi og Farmaci

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb