FY833: Biofysik

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N510041102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N510041101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Indgangskrav

Bestået bachelorgrad i kemi eller biokemi & molekylær biologi.
Kurset kan tages som valgfrit for bachelorstuderende i fysik.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at 

 • have kendskab til grundlæggende termodynamik og/eller fysisk kemi.  
 • have kendskab til grundlæggende mekanisk fysik
 • kunne anvende simpel matematisk modellering af eksperimentelle fænomener.   
 • kunne anvende simple statistiske begreber til at beskrive data og observationer.
 • have kendskab til elementær programmering i eksempelvis Matlab eller Python. 

Formål

Kurset har til formål at sætte de studerende i stand til forstå og anvende centrale begreber i biofysik som er et videnskabeligt dedikeret til at anvende værktøjer fra fysikken på biologiske problemer.  

Kurset bygger på viden erhvervet i indledende kurser i fysik, termodynamik / fysisk kemi og giver et grundlag for at udføre individuelle projekter i biofysik og soft matter i bachelor eller specialeprojekter eller individuelle studieaktiviteter (ISA). 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • På baggrund af fysikkens love at opstille en matematisk beskrivelse af en given fysisk problemstilling og at løse denne kvantitativt
 • Løse naturvidenskabelige problemer ved at benytte en kombination af teori, numerisk simulering og eksperimenter.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Beskrive centrale biologiske strukturer og processer på celleniveau
 • Beskrive den fysiske mekanisme bag specifikke biologiske fænomener
 • Opstille og løse fysiske modeller for et givet biologisk problem enten analytisk eller på computer 

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: 

 • Opbygning og struktur af celler. Omsætning af energi i celler.
 • Kræfter og vekselvirkninger, molekylær selvsamling
 • Termodynamiske begreber anvendt i celler
 • Dynamiske processer i celler, transport, diffusion
 • Biofysik på computeren
 • Membran biofysik, krumning, nerveledning, membranproteiner 

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N510041102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

30 minutter

Hjælpemidler

Begrænsede hjælpemidler: Det er tilladt at medbringe 1 sides noter med til eksamen
Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

40 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase 28 timer
 • Træningsfase 12 timer, heraf 8 timer problemløsning og 4 timers præsentationsdag ved de studerende.   

Aktiviteter i studiefasen:

 • Løsning af opgaver med henblik på diskussion af disse ved eksaminatorierne
 • Løsning af skriftlige opgaver.
 • Selvstudium af visse emner fra lærebogen.
 • Selvstændig forberedelse af præsentation af forskningsartikel

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Adam Cohen Simonsen adam@sdu.dk PhyLife Center for Biomembranfysik

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Daniel Wüstner wuestner@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi
Himanshu Khandelia hkhandel@sdu.dk PhyLife Center for Biomembranfysik

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode