FY812: Almen relativitetsteori og kosmologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N510027102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N510027101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

07006301 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 
Hvis der er færre end 12 studerende tilmeldt, kan kurset evt. blive afholdt med en anden undervisningsform.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Et kendskab til speciel relativitetsteori og kvanetmekanik.

Formål

Den studerende skal efter kurset være i stand til at forklare forskningslitteraturen i almen relativitetsteori og kosmologi, og lave udregninger og løse problemer vedrørende almen relativitetsteori og kosmologi. Dette er vigtigt i forhold til at kunne forklare universets oprindelse, udvikling og skæbne og ultimativt besvare de store spørgsmål om vores egen oprindelse, men også for anvendelser indenfor satellitteknologi og rumfart. 

I forhold til kurset FY817: Introduktion til Astrofysik og Kosmologi, så går dette kursus videre end den beskrivende indføring i kosmologi i FY817, og giver den studerende det almen relativistke grundlag for at regne på opgaver og løse problemer indenfor kosmologi, og giver dermed en dybere og mere fundamental indføring til kosmologi. 

Kurset giver et fagligt grundlag for at lave en masterafhandling indenfor teoretisk fysik/kosmologi, der er placeret senere i uddannelsen. 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

  • Give færdigheder til at foretage analytiske og numeriske udregninger i almen relativitetsteori og kosmologi.
  • Give kompetence til at forklare komplekse videnskabelige teorier og de grundlæggende fysiske egenskaber af universet.
  • Give færdigheder i at regne på og analysere komplekse problemer og forholde sig kritisk til videnskabelige teorier.
  • Give viden om centrale koncepter i almen relativitetsteori og kosmologi.

Målbeskrivelse

Ved kursets afslutning forventes den studerende at kunne:

  • Forklare almen relativitetsteori
  • Forklare og diskutere de grundlæggende fænomener i kosmologi
  • Regne på problemer i almen relativitetsteori og kosmologi, herunder problemer relateret til rumfart, sorte huller, og universets udvikling.
  • Beskrive udviklingen af det tidlige Univers.

Indhold

Almen relativitetsteori: Ækvivalensprincippet, kovariante og kontravariante tensorer, krumningstensor, Einsteins ligning, sorte huller, FRW-metrik.
Kosmologi: Hubble-rødforskydning og mikrobølge-baggrundsstråling, kosmologiske modeller, det tidlige Univers.

Litteratur

Ta-Pei Cheng: Relativity, Gravitation and Cosmology -- A Basic Introduction, second edition 2010, Oxford University Press.
Udleverede noter.
Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N510027102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

20 minutter

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
For at sætte de studerende i stand til at nå læringsmålene for kurset tilrettelægges undervisningen således, at

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 32
  • træningsfase: Antal timer: 16, heraf 16 timer eksaminatorie

Aktiviteter i studiefasen: I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærerbogen og eksempler og opgaver heri. Derudover indgår skriftlige hjemmeopgaver som centrale elementer i studiefasen, og de studerende kan forvente feedback fra en underviser. De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt et reservere en mindre del til repetition op til den skriftlige eksamen.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Martin S. Sloth sloth@cp3.sdu.dk CP³-Origins

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode