FY537:Grundlæggende astronomi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N500047102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N500047101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 19-10-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar


Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Kurset forudsætter termodynamik og matematik fra første år af fysikuddannelsen eller tilsvarende, mens relevant atomfysik, kernefysik, partikelfysik etc. vil blive introduceret undervejs.

Formål

Ved kursets afslutning vil den studerende have en grundlæggende introduktion til fysikken bag stjerner, planetsystemer, galakser og universet som helhed. Indeholder grundlæggende begreber omkring solsystemet, stjerneudvikling, galakser og kosmologi samt observationer i moderne astrofysik.
Der vil blive lagt vægt på at de studerende opnår en grundlæggende forståelse af den mest basale fysik (f.eks. tyngekraften, elektromagnetisk stråling, energiproduktion ved kernefusion, osv.) bag de mest centrale fænomener i astrofysikken, dvs. solen, solsystemet, andre stjerner, galakser og universet som helhed.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
  • Give kompetence til kende og kunne anvende kvalitative og kvantitative modeller for astrofysiske fænomener og processer og kunne diskutere deres gyldighed.
  • Give færdigheder i at analysere et astrofysisk problem ud fra forskellige repræsentationer af data og kunne diskutere mulige løsninger.
  • Give viden om hvordan astrofysiske data indsamles, bearbejdes og fortolkes fra forskellige datakilder og resultaterne formidles.

Kurset er det første kursus i astronomiforløbet, hvor bl.a. også FY535 Astrofysik og grundlæggende kosmologi, FY812 Almen relativitetsteori og kosmologi, såvel som FY825 Galaksers dynamik og mørkt stof og observationskurset i astronomi indgår.

Målbeskrivelse

Kurset tilsigter, at den studerende:
  • Kan redegøre for opbygningen af solsystemet og dets komponenter
  • Kan redegøre for ligheder og forskelle mellem solsystemet og planetsystemer omkring andre stjerner.
  • Kan redegøre for stjerners egenskaber og centrale elementer i stjernedannelse og stjerneudvikling.
  • Kan redegøre for den overordnede struktur og dynamik af mælkevejen og andre galakser.
  • Kan redegøre for moderne kosmologiske modeller og evidensen, der støtter Big Bang-teorien.

Indhold

Indeholder grundlæggende begreber omkring solsystemet, stjerneudvikling, galakser og kosmologi samt observationer i moderne astrofysik.

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Obligatoriske opgaver og mundtlig eksamen

EKA

N500047102

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

Muntlig eksamen - 30 minutter

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

10

Uddybende information

5 skriftlige obligatoriske afleveringer gennem kurset, der udgør 50% af den samlede vurdering samt en mundtlig eksamen (50%).

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

86 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase 54 timer 
  • Træningsfase 32 timer, heraf eksaminatorier 24 timer og laboratorieøvelser 8 timer

Aktiviteter i studiefasen: Forelæsninger, regneøvelser, computerøvelser og laboratoryøvelser. Kurset vil indeholde nogle korte projektforløb, hvor de studerende vil få brug for computere. MATLAB eller lignende kan bruges til projekterne.

Undervisningen består af en ugentlig forelæsning og to ugentlige eksaminatorietimer. De studerende anvender den viden de har opnået på forelæsningerne i løbet af de to uger til at forberede løsninger af opgaver, som er lagt på Blackboard. Beregningerne og flere detaljer om emnerne diskuteres af alle de studerende og underviseren i eksaminatorietimerne. Undervisningen fokuserer stærkt på state-of-the-art-eksperimenter ud over det grundige teoretiske fundament.


Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Martin S. Sloth sloth@cp3.sdu.dk CP³-Origins

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Roman Gold gold@sdu.dk CP³-Origins

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb