FY103: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N900012102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N900012101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 02-09-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Dette efteruddannelseskursus svarer til kurset FY535: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi (5 ECTS) 
Kursuspakken i astronomi udgøres af 5 kurser faglige og uddannelsesmæssige indhold opfylder de faglige mindstekrav om undervisningskompetence i astronomi. 
FY101: Grundlæggende astronomi (10 ECTS) 
FY102: Galaksers Dynamik og Mørkt Stof (5 ECTS) 
FY103: Astrofysik og Grundlæggende Kosmologi (5 ECTS)  
FY104: Observationskursus i astronomi (5 ECTS)  
FY105: Almen relativitetsteori og Kosmologi (5 ECTS)  

Indgangskrav

Dette kursus kan kun vælges hvis man er optaget på kursusforløbet i Astronomi for gymnasielærere.

Faglige forudsætninger

Ingen

Formål

Kurset har til formål at give en oversigt over stoffets subatomare struktur (atomkerner og elementarpartikler), og en grundlæggende forståelse af stjernernes dannelse, stabilitet og udvikling. Kurset omfatter også en introduktion til Kosmologi, Big Bang Teori og universets udvikling.
Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurset FY507 og giver et fagligt grundlag for at studere emnerne af astrofysik og kosmologi, der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til at følge et general relativitets teori kursus
 • Give færdigheder til at lave analytiske og numeriske udregninger i astrofysik og kosmologi.
 • Give viden om grundlæggende koncepter i astrofysik og kosmologi.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • vise overblik over de naturkræfter, som betinger stjernernes og Universets funktion og udvikling.
 • vise fortrolighed med reaktionsmekanismer i det subatomare område (kernefysik og elementarpartikelfysik)
 • forstå det grundlæggende af universets udvikling
 • gøre rede for de basale mekanismer i forbindelse med stjernernes fødsel, udvikling og død

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Stjerners klassifikation og udvikling mekanismer for energifrigørelse og energitransport i stjerner, stjerners slutstadier, galakser,
 • Elementær introduktion til kerne- og højenergifysik, kernesyntese i det tidlige Univers,
 • Big Bang teorien og Universets udvikling.

Litteratur

 • Halliday, Resnick, Krane: Physics Vol 2, Wiley 5th ed.
 • J. Christensen-Dalsgaard: Stellar Structure and Evolution, Lecture Notes, Aarhus Universitet.
 • B. Ryden: Introduction to Cosmology, Addison-Wesley, 2003.

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig eksamen

EKA

N900012102

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

48 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase 32 timer 
 • Træningsfase 16 timer, heraf eksaminatorier 16 timer

En stor del af kurset vil blive afviklet som fjernundervisning via en elektronisk platform.

Studiefaseaktiviteter: I studiefasen forventes de studerende at arbejde med selvstudium af lærerbogen og eksempler og opgaver heri. Derudover indgår skriftlige hjemmeopgaver som centrale elementer i studiefasen, og de studerende kan forvente feedback fra en underviser. De studerende forventes også at bruge en del af studiefasen på at samle op på træningsfasens opgaver samt et reservere en mindre del til repetition op til den skriftlige eksamen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Roman Gold gold@sdu.dk Fysik

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode