FT506: Førsteårsprojekt

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Undervisningssprog: Dansk
EKA: T460017102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: T460017101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 27-03-2021


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

T460017101

Fagtitel

FT506: Førsteårsprojekt

ECTS-point

10

Intern kursuskode

FT506

Ansvarligt studienævn

Studienævnet for uddannelserne ved Det Tekniske Fakultet

Godkendelsesdato

27-03-2021

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Pia Friis Kristensen piakr@tek.sdu.dk TEK Uddannelseskoordinering og Support
Rene Lynge Eriksen rle@mci.sdu.dk SDU NanoSyd
Thomas Aaby Ryttov ryttov@cp3.sdu.dk Fysik

Undervisningssekretær

Navn E-mail Institut By
Inger Rose Hansen irh@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci
Susanne Bech Fogtmann sfo@tek.sdu.dk TEK Uddannelseskoordinering og Support

Udbudssteder

Odense

Niveau

Bachelor

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 semester

Overordnet målbeskrivelse

De studerende skal planlægge og udføre et valgfrit projekt blandt en række forslag over naturvidenskabelige/ingeniørfaglige emner for herigennem at opnå færdigheder i analyse og løsning af en naturvidenskabelig/ingeniørfaglig problemstilling samt færdigheder i samarbejde, mundtlig og skriftlig kommunikation, erfaringsdeling og videnskabelige metoder. De specifikke faglige kompetencer, som bringes i spil i projektet, vil være beskrevet i projektbeskrivelserne, vil afhænge af projektvalg og skal inddrage faglige elementer fra førsteårets kurser. 

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal have viden om:
 • Den faseopdelte projektmodel og de enkelte fasers mål, indhold og produkter
 • Deltagerfunktioner og -roller i forbindelse med gruppearbejde
 • Litteratursøgning
 • Gruppesamarbejde, -processer og -dynamik
 • Gruppe- og vejlederkontrakter

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan:
 • Benytte en specifik projektfasemodel til at planlægge, strukturere og gennemføre et projekt baseret på en videnskabelig/ingeniørfaglig problemstilling. 
 • Foretage en grundig litteratursøgning som benyttes i forbindelse med problemanalysen og projektets problemformulering.
 • Finde mulige løsninger ud fra krav fremkommet på baggrund af problemanalysen. 
 • Alene og i samarbejde med andre målsætte, planlægge og strukturere arbejdsopgaver. Herunder i et gruppesamarbejde kunne foretage en hensigtsmæssig arbejdsdeling af opgaverne. 
 • Planlægge og udføre eksperimenter, modeldannelse, simuleringer og/eller dataanalyse til belysning af mere komplekse problemstillinger i projektet. 
 • Samarbejde i grupper, herunder være opmærksom på processer, som henholdsvis kan hæmme og fremme et gruppearbejde. 
 • Anvende tillærte fagligheder i en projektrelateret kontekst. 
 • Søge, vurdere og forvalte viden.
 • Formidle projektets indhold og resultater skriftligt i en rapport og mundtligt i et eksamensforsvar.
 • Fremstille en poster og formidle projektet ud fra posteren i et større forum ved slutningen af semestret.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan:
 • Vurdere relevans og kvalitet af de opnåede resultater og konkludere i forhold til den opstillede målformulering. 
 • Anvende den problemorienterede og projektorganiserede læringsform, hvor der skal udvises en høj grad af selvstændighed og initiativ.
 • Formidle et projekts arbejdsresultater på en struktureret, forståelig og reproducerbar form, i såvel tekst, grafik som i mundtligt form. 
 • Indgå i et samarbejde omkring udførelse af et større projekt. 

Indhold

I førsteårsprojektet benyttes den problemorienterede og projektorganiserede læringsform, hvor førsteårets teori, metoder og teknikker skal bringes i spil i projektet.

I forbindelse med projektet arbejdes der med:

 • Løsning af en given videnskabelig/ingeniørfaglig problemstilling
 • Den faseopdelte projektmodel
 • Målsætning, planlægning og strukturering af eget og gruppens arbejde
 • Gruppedynamik
 • Initiativ og selvstændighed
 • Søge og forvalte viden
 • Rapportstruktur og -indhold 

URL til Skemaplan

Undervisningsform

Førsteårsprojektet udføres i grupper af studerende. 

Antal undervisningstimer

20 vejledningstimer i alt

Undervisningssprog

Dansk

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semesteret.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

T460017102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Bedømmelsen baseres på en helhedsvurdering af:

 • Skriftlig portfolio
 • Mundtlig prøve med udgangspunkt i den skriftlige portfolio.

Indholdet i den skriftlige portfolio samt vægtningen af henholdsvis portfolio og mundtlig prøve fremgår af semesterplanen.

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

ECTS-point

10

Uddybende eksamensinformation

Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side på BlackBoard.

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Yderligere information

Dette fag er identisk med T460028101. Dine brugte eksamensforsøg følger med.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Forår 2021 Obligatorisk BA Centralt fag i fysik et-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2
Forår 2021 Obligatorisk BA Centralt fag i fysik to-faglig - optag 1. september 2019 og 2020 Bachelor i fysik | Odense | Bachelor i fysik | Odense 2
Forår 2021 Obligatorisk Fysik og Teknologi, optag 2019 og frem Bachelor i fysik og teknologi | Odense 2

Studieforløb