FA507: Instrumentel farmaceutisk analyse

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N560024112, N560024122, N560024102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N560024101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 16-10-2019


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar


Indgangskrav

Kan ikke tages af studerende, der har taget KE504 - Analytisk spektroskopi.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at have gennemført kurserne FA501, FF503, KE521, KE538 og følger KE505 senest parallelt med dette kursus.

Formål

Kurset har til formål at den studerende får kendskab til instrumentelle metoder til kvalitativ og kvantitativ analyse, så den studerende er i stand til at løse analytiske problemstillinger, blandt andet kritisk vurdering af valgt analyseteknik, gennemførelse af metodeudvikling, optimering og validering, selvstændig udførelse af databehandling inkl. at anvende statistiske metoder samt klar og præcis afrapportering af analytiske resultater. Desuden skal den studerende kende og anvende analytiske retningslinjer (GLP, ICH, Ph.Eur.) og vurdere relevant faglig litteratur.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i farmaci grundkursus (FA501) og de grundlæggende fag i kemi (FF503), fysik (MM556) og matematik (FY528) på første studieår.

Kurset giver det faglige grundlag for at anvende instrumentelle analytiske metoder i det videre studium. 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • give kompetence til kritisk at vurdere og anvende analytiske instrumentelle metoder til at løse analytiske farmaceutiske problemstillinger (kvalitative og kvantitative) og at tage hensyn til officielle monografier (fx Ph.Eur.), retningslinjer (ICH, GLP) samt videnskabelig litteratur,
 • give færdigheder til at udføre og optimere analytiske metoder, at udføre strukturanalyse og kvantitativ bestemmelse (kalibrering, standards), at beregne valideringsparametre (herunder præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantificeringsgrænse, separations- og kolonneparametre), at anvende statistiske metoder i databehandlingen samt at afrapportere forsøgsresultater i letforståeligt, præcist og korrekt sprog,
 • give viden om centrale begreber og principper af den analytiske proces (validering, statistiske analysemetoder), spektroskopiske metoder inkl. strukturanalyse (UV/Vis, fluorescens, IR, NMR, MS), kromatografiske separationsmetoder (HPLC, TLC, GC, SEC, elektroforese) samt kobling af separationsmetoder med almindelige detektionsmetoder. 

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • kunne kritisk vurdere og anvende analytiske instrumentelle metoder til at løse kvalitative og kvantitative analytiske farmaceutiske problemstillinger og at tage hensyn til officielle monografier (Ph.Eur.) og retningslinjer (ICH, GLP) samt videnskabelig litteratur (kompetencer),
 • kunne udføre og optimere analytiske metoder, bruge spektroskopiske metoder til kvalitativ analyse (strukturanalyse), udføre kvantitativ bestemmelse (kalibrering, standarder), beregne valideringsparametre herunder præcision, nøjagtighed, selektivitet, detektionsgrænse, kvantificeringsgrænse, separations- og kolonneparametre, anvende statistiske metoder samt afrapportere forsøgsresultater i letforståeligt, præcist og korrekt sprog (færdigheder) og
 • kende centrale begreber og principper af den analytiske proces (validering, statistiske analysemetoder), spektroskopiske metoder inkl. til strukturanalyse (UV/Vis, fluorescens, IR, NMR, MS), kromatografiske separationsmetoder (HPLC, TLC, GC, SEC, elektroforese) samt kobling af separationsmetoder med almindelige detektionsmetoder (viden).

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Grundlæggende videnskabsteoretiske emner og videnskabelig metode
 • Instrumentel analyse i de farmaceutiske videnskaber samt GMP
 • Den analytiske proces (GLP, systematiske og tilfældige fejl, kvalificering og validering, statistiske metoder, retningslinjer såsom GLP og ICH, prøveforberedelsen), 
 • Kvantitativ og kvalitativ analyse i de farmaceutiske videnskaber
 • Spektroskopiske metoder (UV/Vis, fluorescens, IR, NMR, MS), principper, instrumentering og anvendelse i de farmaceutiske videnskaber
 • Kromatografiske metoder (HPLC, TLC, GC, SEC, elektroforese) samt deres almindelige detektionsmetoder, principper, instrumentering og anvendelse i de farmaceutiske videnskaber
 • Strukturanalyse ved IR, NMR og MS
 • Kvantitativ analyse (kalibrering, intern og ekstern standard, selektivitet) 

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forår

Udprøvninger

Deltagelse i laboratorieøvelser og E-timer

EKA

N560024112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

tilladt/ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under Course Information på kursets side i BlackBoard’.

ECTS-point

0

Uddybende information

Deltagelse i laboratorieøvelser og E-timer (mindst 80% for begge dele).  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i  eksamenselement a) og b).

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Forudsætning ikke fundet

Udprøvninger

Rapporter og opgaver

EKA

N560024122

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

tilladt/ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under Course Information på kursets side i BlackBoard’.

ECTS-point

2

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Eksamenselement b)

Tidsmæssig placering

Juni

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Forudsætning ikke fundet

Udprøvninger

Skriftlig eksamen

EKA

N560024102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Varighed

4 timer

Hjælpemidler

Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itislearning.

ECTS-point

8

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

90 timer per semester

Undervisningsform

For at sætte de studerende i stand til at nå læringsmålene for kurset tilrettelægges undervisningen således, at

Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

 • Aktivitet - Antal timer:
 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 28
 • træningsfase: Antal timer: 62. Heraf: eks.timer: 34, lab.timer: 24, demonstrationsforsøg: 3-5. Herudover ekskursion 10 (en arbejdsdag).
 • Studiefase: Antal timer:
 • Total: Antal timer: 90

Studiefase:

 • Selvstudium af lærebogen og andet relevant litteratur især til efterarbejde af forelæsninger og forberedelsen til laboratorie- og E-timer
 • Opgaver, datanalyse og rapportskrivning
 • Kontinuerligt opsamling og gennemgang af indlæringsmaterialer og kursusemne

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Bala Krishna Prabhala bapra@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Michael Petersen mip@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Fysik, kemi og Farmaci

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb