BMB835: Cancer Cellebiologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N210041112, N210041102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N210041101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 23-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Min. 5 deltagere og maks. 20 deltagere Dette kursus undervises på dansk eller engelsk, afhængigt af underviseren. Dog altid på engelsk ved deltagelse af internationale studerende. Dette øvelseskursus udføres ifølge lovmæssige sikkerhedsanvisninger, men anvender eksperimentelle protokoller og kemikalier som er mistænkt for at være potentielt skadelige for gravide/ammende. Gravide/ammende studerende bør derfor kontakte kursusansvarlig i god tid før kursustilmelding.

Kurset kan ikke følges af studerende, der: Har taget BMB810.
Kurset kan ikke tages af studerende der ikke er er indskrevet på BMB eller Biomedicine.
Kurset har deltagerbegrænsning og hvis der er flere tilmeldte end begrænsningen angiver, prioriteres de rettidigt tilmeldte efter dato for tilmelding.

01015701(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Bachelorgrad i BMB og Biomedicin

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Have grundlæggende viden indenfor cellebiologi og molekylær biologi
 • Kunne anvende basale cellebiologiske og molekylærbiologiske teknikker i laboratoriet.

Deltagerbegrænsning

20

Formål

Formålet med kurset er at give omfattende viden på det molekylære
og cellebiologi af kræft. Den første del af kurset giver en detaljeret
oversigt over de faktorer og mekanismer, der bidrager til udviklingen af
denne sygdom, mens den anden del fokuserer på bestemte typer af kræft
med fremhævelse ligheder og forskelle.

Det er målet
med kurset at styrke den specifikke faglige profil af de studerende
inden for området biomedicin og biokemi / molekylærbiologi.

Kurset
etablere en logisk forbindelse med nogle af de kurser fulgt tidligere i
området BMB og Biomedicin og bringe de studerende til en øvre niveau af
viden og ekspertise ekspanderende specifikke færdigheder og
kompetencer, som de have sat tidligere. En intensiv praktisk uddannelse
giver de studerende mulighed for at sætte i praksis den teori, de har
lært følger den teoretiske del af kurset.

Kurset
bygger oven på den viden, der er erhvervet under bachelorgraden i
BMB/Biomedicin, og giver et fagligt grundlag for at studere emner, der
falder inden for cancer celle biologi – typisk i et specialeprojekt.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at gøre de studerende i stand til:
 • Beskrive og forklare relevante begreber i relation til kræft biologi
 • Udvikle og formulere konstruktiv kritik på peer-reviewed artikler
 • Forstå hvordan videnskabelig viden erhverves af et samspil mellem teori og eksperimenter
 • Mønstre moderne teknikker inden for Cellebiologi, Biokemi og Molekylær Biologi
 • Formulere en kritisk vurdering af de opnåede resultater og relatere dem til hinanden

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
Del 1:
 • Forstå og anvende passende terminologi inden for feltet kræft cellebiologi
 • Forstå karakteren af kræft og celle processer, der fører til ukontrolleret celledeling
 • Forklare det molekylære og cellulære grundlag af hyppige former for kræft
 • Analysere molekylære og cellulære aspekter af sjældne former for kræft
 • Diskutere de mest almindelige typer af kræft hos børn og de store forskelle mellem kræft hos voksne og børn
 Del 2:
 • Design
  en strategi til kloning af cDNA i mammale ekspressionsplasmider til
  ekspressionen af et rekombinant tumor suppressor protein i
  pattedyrceller
 • Belyse den intracellulære regulering af et tumorsuppressorgen produkt
 • Analysere rollen af tumor suppressor proteiner som hoved beskytter af genomet

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Molekylære mekanismer i celle cyklus regulering
 • Biologien og genetikken bag kræft
 • Onkogener og tumorsuppressorgeners rolle
 • Celle signalering
 • Vedligeholdelse af genomisk integritet og udviklingen af kræft
 • Tumor angiogenese
 • Tumor metastaser
 • Den rationelle behandling af kræft
 • Molekylære
  og cellulære funktioner i kræft i centralnervesystemet, pancreaskræft,
  hudkræft, mavetarmkanal maligniteter, blodcelle-kæft, kimcelletumorer,
  sjældne former for kræft, kræft i barndommen

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Skriftlig rapport baseret på laboratoriearbejde

  EKA

  N210041112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Rapporten afleveres i grupper.
  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N210041102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Ikke tilladt, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamen afvikles som en multiple choice test.
  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Vejledende antal undervisningstimer

  70 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

  • Introfase: 20 timer
  • Træningsfase: 50 timer, heraf 50 timer laboratorieøvelser

  Intro-fasen omfatter forelæsninger, som vil blive gennemført i form af en dialog mellem lærere og elever. Forelæsningerne vil dække relevante emner, der indgår i kurset og vil supplere den valgte litteratur med ekstra forståelse og perspektivering. Slides fra forelæsningerne vil indeholde oplysninger, der ikke nødvendigvis er en del af den tildelte litteratur. Den relevante teori til at udføre den praktiske del af kurset vil blive drøftet under forelæsningerne.
  I den praktiske del vil de studerende have mulighed for at anvende den erhvervede viden ved at udføre eksperimenter i tilknytning til nogle af de emner drøftet under forelæsningerne. De studerende vil blive bekendt med moderne teknikker inden for molekylærbiologi, biokemi og cellebiologi. I studie-fase, forventes den studerende at uddybe viden fra forelæsningerne og den praktiske del af kurset ved hjælp af den valgte litteratur. Forelæsningerne og den praktiske del er beregnet til at supplere hinanden og give de studerende de optimale læringsværktøjer.


  Aktiviteter i studiefasen:

  • Læse og studere tekst-bogkapitler, videnskabelige artikler og hjemmesider, der skal supplere indholdet af forelæsnings slides
  • Forberedelse til den praktiske del af kurset
  • Skrive en obligatorisk rapport

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Barbara Guerra bag@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Paolo Ceppi pceppi@bmb.sdu.dk Institut for Biokemi og Molekylær Biologi

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biokemi og Molekylær Biologi

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode