BB509: Mikrobiologi

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N100038112, N100038122, N100038102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Ekstern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100038101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 28-09-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Dette kursus er en del af de obligatoriske kurser på biologi.
04018301(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Indgangskrav

Kurset kan ikke tages af studerende fra farmaci og BMB.

Faglige forudsætninger

Stoffet fra BB537, BB539 og KE535 forudsættes kendt

Formål

Kurset har til formål at sætte den studerende i stand til at forstå
mikrobiel systematik, opbyggelse af cellerne, fysiologi og evolution,
hvilket er vigtigt i forhold til at forstå vigtigheden og indvirkning
mikrober har på Jorden.
Kurset bygger oven på
den viden, der er erhvervet i kurset BB537, BB539 og KE535, og giver et
fagligt grundlag for at studere emnerne miljømikrobiologi, økologi,
biogeokemi, der er placeret senere i uddannelsen.
I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:
 • Give kompetence til at indgå i fagligt samarbejde og strukturere egen læring
 • Give
  færdigheder i at gennemføre eksperimentelle undersøgelser, forholde sig
  kritisk til biologiske teorier samt formulere, vurdere og løse
  biologiske problemstillinger.
 • Give en viden om og refleksiv
  forståelse for biologiens videnskabelige teori, om eksperimentelle
  metoder og sikkerheden omkring disse, om aktuelle forskningsemner og om
  disses anvendelse i diskussionen af biologiske problemstillinger

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:
 • Redegøre for aktuelle teorier om livets oprindelse, mikrobiel evolution og mikroorganismers systematik
 • Forklare opbygningen af en prokaryot celle og angive strukturelle og funktionelle forskelle mellem Bacteria og Archaea
 • Anvende
  og redegøre for gængse metoder til tælling, isolering, identifikation
  og dyrkning af mikroorganismer og rapportere resultaterne fagligt
  tilfredsstillende
 • Udføre simple beregninger over mikrobiel vækst i batchkultur og kontinuerlige kultur og beskrive hvorledes væksten kan hæmmes
 • Beskrive energistofskiftet hos forskellige typer mikroorganismer
 • Redegøre for skadelige og gavnlige samspil mellem mennesket som værtsorganisme og mikroorganismer
 • Diskutere mikroorganismers rolle i naturlige økosystemer, med vægt på nedbrydning af organisk stof og biogeokemiske kredsløb

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Mikrobiologiens historie
 • Mikrobiel diversitet og evolution
 • Bakteriers cellestruktur
 • Bakteriers metabolisme
 • Bakteriers genetik og genomik
 • Mikrobiel vækstkinetik i batch og kontinuerlig kultur
 • Fysisk og kemiske grænser for mikrobiel vækst
 • Interaktioner mellem mikroorganismer og mennesker, herunder infektionssygdomme
 • Mikroorganismers rolle i biogeokemiske kredsløb
 • Metoder til undersøgelser af mikroorganismer

  Litteratur

  Brock, Biology of Microorganisms, Global Edition

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Beståelse af indledende test samt deltagelse i samtlige laboratorieøvelser og ekskursioner.

  EKA

  N100038112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N100038101, BB509: Mikrobiologi

  Udprøvninger

  Godkendelse af laboratorierapport

  EKA

  N100038122

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  1

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Eksamenselement b)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Udprøvninger

  Løbende evaluering

  EKA

  N100038102

  Censur

  Ekstern prøve

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under \'Course Information\' på kursets side i BlackBoard.

  ECTS-point

  4

  Uddybende information

  Den løbende evaluering består af korte quizzer på e-learn og afsluttende skriftlig eksamen (3 timer) med begrænsede hjælpemidler (kun 10 siders egne noter). Eksamensformen ved reeksamen kan være enten skriftlig eller mundtlig"

  Vejledende antal undervisningstimer

  46 timer per semester

  Undervisningsform

  På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.
  Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 20
  • Træningsfase: Antal timer: 26
  • Studiefase: Antal timer: 7

  Igennem forelæsningerne introducerer til emnet ved at opfordre de studerende til aktiv deltagelse i undervisningen. Intentionen med seminarerne er at forbinde teori og praksis, ved at forberede de studerende til laboratorieøvelserne samt tilhørende resultatanalyser.
  Samlingen af en Wiki vil blive brugt til at reducere udenadslære i forhold til en begrebsforståelse inden for emnet. Denne Wiki vil være en del af de hjælpemidler de studerende må benytte under eksamen.
  Som indledning til laboratorieøvelserne vil der blive en felttur, hvor der indsamles prøver, der vil blive arbejdet videre på til de efterfølgende øvelserne. Dette vil demonstrere hvordan mikrobiologiske processer kan anvendes og hjælpe med at demonstrere relevansen af metoderne og de berørte emner. For at give de studerende et overblik, vil de skrevne rapporter både indeholde teori samt resultater og analyser fra laboratorieøvelserne.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Repetere emner fra foredrag, seminarer
  • Skrive rapport
  • Udarbejde en Wiki
  • afslutte to opgaver i en laboratoriesimuleringsprogram

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Alexander Treusch atreusch@biology.sdu.dk Nordcee

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biologisk Institut

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
  KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2018 og 2019 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA Sidefag i biologi for centralfag i idræt og sundhed - optag 1. september 2020 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA sidefag i biologi for centralfag i kemi - optag september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA sidefag i biologi for centralfag i matematik, fysik eller datalogi - optag september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2017 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA sidefag i biologi for centralfag på NAT - optag september 2018 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2017 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  KA sidefag i biologi for centralfag uden for naturvidenskab - optag 1. september 2019 og 2020 Kandidat i biologi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2017 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2018 og 2019 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  BA Centralt fag i biologi med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 4 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag i biologi og sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i biologi | Odense 4 E20