BB507: Danske naturtyper og deres udvikling

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: N100037112, N100037102, N100037122, N100037132
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100037101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04014311(tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.
Kurset er primært for 3. årsstuderende. Skemaoverlap må forventes for 2. årsstuderende.
Forår 2021: Kurset inkluderer 3 dages ekskursion med overnatning 14-16. maj 2021. Man opkræves et mindre beløb via et webbetalingslink som dækker forplejningen mens man er på ekskursion.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:
 • Stoffet fra BB531 Planter, protister og svampe og BB510 Økologi forudsættes kendt

Formål

Kursets formål er at give de studerende et kendskab til udvalgte
danske naturtyper, deres karakteristiske flora og fauna og deres
beskyttelse efter lovgivning og direktiver. Kurset skal også give en
oversigt over naturtypernes opståen og udvikling siden istiden.
Endvidere skal kurset give kendskab til, hvorledes naturtypernes fremtid
vil være med de miljøpåvirkninger de udsættes for nu og i fremtiden.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i kurserne (BB531 og BB510).

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:  
 • Give kompetence til at indgå i fagligt samarbejde på baggrund af gruppebaseret projektarbejde og til at strukturere egen læring
 • Give
  færdigheder i at strukturere og gennemføre eksperimentelle biologiske
  undersøgelser i felten og i at tilegne sig ny biologisk viden på en
  effektiv og selvstændig måde og anvende denne viden reflekterende og
  give færdigheder i at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger
  inden for biologien og beskrive, formulere og formidle faglige
  problemstillinger og resultater 
 • Give viden om biologiens
  eksperimentelle metoder og udvalgte aktuelle forskningsemner og
  refleksiv forståelse for biologiske teorier, metoder og praksis

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at: 
 • forklare hovedtrækkene i landskabsformernes og naturtypernes udvikling efter istiden
 • identificere og beskrive de vigtigste danske naturtyper
 • gøre rede for de vigtigste økologiske og menneskeskabte faktorer, der påvirker naturtyperne
 • forklare de overordnede principper for naturforvaltningen i Danmark
 • forklare principperne for naturpleje og naturgenopretning
 • foretage selvstændig søgning af litteratur vedrørende naturtypernes karakteristika og deres forvaltning
 • at fremlægge fagligt stof mundtligt og skriftligt

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:
 • Dannelsen af det danske landskab 
 • Beskyttede naturtyper
 • Søer
 • Ådale
 • Brunkulsområder
 • Kær
 • Moser
 • Vadehavet
 • Kystklitter
 • Skove
 • Heder
 • Overdrev 
 • Det dyrkede land

  Litteratur

  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Tilfredsstillende deltagelse (mindst 80%) ved seminarerne

  EKA

  N100037112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset 

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

   Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Delprøve Forudsætningsprøve a) N100037101, BB507: Danske naturtyper og deres udvikling
  Delprøve Forudsætningsprøve b) N100037101, BB507: Danske naturtyper og deres udvikling
  Delprøve Forudsætningsprøve c) N100037101, BB507: Danske naturtyper og deres udvikling

  Udprøvninger

  Skriftlig eksamen

  EKA

  N100037102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Varighed

  2 timer

  Hjælpemidler

  Nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort i itslearning.

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Forudsætningsprøve b)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Deltagelse i den 3-dages ekskursion

  EKA

  N100037122

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset 

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Forudsætningsprøve c)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Godkendelse af rapporter og mundtlig fremlæggelse

  EKA

  N100037132

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Vejledende antal undervisningstimer

  44 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer:4
  • Træningsfase: Antal timer: 40
  • Total: Antal timer: 44

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Forberedelse af præsentationer over udvalgte emner samt rapportskrivning
  • Læsning af kompendier og rapporter til alle emner
  I kurset indgår en ½-dags og en 3-dages ekskursion. På
  ekskursionerne besøges et antal forskellige naturtyper. På hver
  lokalitet gennemgås så vidt muligt stedets udvikling og hvilke
  miljøpåvirkninger, der har været. I forbindelse med kurset gennemgås og
  demonstreres miljøproblemer (f.eks. okker i vandløb).
  På 4-timers ekskursionen: 
  1. Besøges en lokalitet, hvor der kan observeres landskabs- og naturudvikling og naturpleje. 
  På 3-dages ekskursionen:
  1. Vandløbet
   og dets dal. Skjern Å følges fra den øvre del til udløbet i Ringkøbing
   Fjord. Langs åen ses bl.a. på følgende påvirkninger: brunkulsgravning og
   udretning af vandløb. Naturgenopretningen ved åen og betydningen af
   våde enge beskrives.
  2. Vadehavet. De karakteristiske fysiske
   forhold i Vadehavet gennemgås. Desuden beskrives betydningen af planter
   og dyr for omsætningen og udviklingen i Vadehavet. Ved Vadehavet ses på
   effekter af digebygning og landindvinding. Vadehavets betydning som
   rasteplads for fugle belyses også.
  3. Klitter. Der ses på klitdannelse og karakteristisk bevoksning.
  4. Skov,
   højmose og hede. I Draved Skov ses en af de få oprindelige skove, der
   er tilbage i Danmark. Ved skoven findes Kongsmosen, der er en højmose,
   hvor der bl.a. kan observeres tilgroning. Endvidere besøges en hede.

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Kasper Reitzel Reitzel@biology.sdu.dk Biologisk Institut

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Theis Kragh tkragh@biology.sdu.dk Biologisk Institut

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Biologisk Institut

  Team hos Uddannelsesjura & Registratur

  NAT

  Udbudssteder

  Odense

  Anbefalede studieforløb

  Profil Uddannelse Semester Udbuds periode