BB836: Geografiske Informationssystemer (GIS) i Miljøforvaltning og klimatilpasning

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Dansk, men engelsk ved internationale studerende
EKA: N110013102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidatkursus forhåndsgodkendt som Ph.d.-kursus

STADS ID (UVA): N110013101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04011801 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse. 
Kurset indeholder felttur placeret i uge 43.

Deltagelse i kurset er forbundet med en egenbetaling for deltagende studerende på 350 kr. Betaling vil blive opkrævet et par uger før feltturen begynder via Blackboard.

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at: Have et fagligt niveau mindst svarende til 3. års bachelorstuderende

Formål

Kursets formål er at give de studerende en grundig indføring i teoretisk og anvendelsesorienteret GIS indenfor Miljø-, Natur-forvaltning samt indenfor klimatilpasning. Endvidere, at give de studerende praktisk indsigt i hvorledes GIS kan anvendes som værktøj i: Evaluere næringsstofafstrømning fra oplande med varierende arealanvendelse, klimaplanlægning ved at skabe topografiske højdemodeller og efterfølgende beregne klimabetingede afstrømnings-konsekvenser, marin miljøtilstandsvurdering til opfyldelse af EU’s Vandrammedirektiv, og koble dynamiske modelsimuleringer til GIS for at optimere arealbaseret økosysteminformation.

Kurset bygger på viden om terrestriske og akvatiske naturtyper, økologi, miljøkvalitet i vandløb, hvilket er kurser der dels løber parallelt med dette kursus og dels er placeret tidligere i uddannelsen.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetence til at indgå i fagligt samarbejde og strukturere egen læring
 • Give færdigheder i samt gennemføre GIS-analyser baseret på biologiske teorier og principper, samt formulere, vurdere og diskutere resultater.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende kan anvende Geografiske Information Systemer inkluderende: 

 • Oprette, optimere og vedligeholde GIS-databaser.
 • Registrere og geofastsætte digitale data til kort og faglige temaer.
 • ”Ground truthing” af data ved anvendelse af droneoverflyvning.
 • Forstå og benytte forskellige typer af projektioner.
 • Forholde sig kritisk til kvaliteten af GIS-data.
 • Gennemføre omfattende kort-manipulationer inkluderende: Aggregering, kombinering, sletning, overlejring og splitning.
 • Analysere kort-temaer ved database-forespørgsler (SQL).
 • Analysere kort-data og -temaer ved 0, 1, 2 og 3D-analyser.
 • Opstille tematiske kort.
 • Benytte Vertical Mapper til at generere højdemodeller og analysere arealbaserede gradienter.
 • Bearbejde komplekse miljøproblemstillinger ved hjælp af GIS-værktøjer i et større projekt.

Indhold

De studerende vil i ugentlige opgaver bearbejde GIS-temaer, som eksemplificerer statens, regionernes og kommunernes GIS-anvendelse i miljøforvaltning og klimatilpasning. Temaerne er: Kortlægning af vores beskyttede naturområder, hvor natur- og habitat-fraktionering analyseres. Arealanvendelse og dennes indflydelse på næringsstofbelastning analyseres i afstrømningsoplande i forhold til opfyldelse af EU’s Vandrammedirektiv. Klimabetingede afstrømningsproblemer grundet øget nedbørsintensitet analyseres ved hjælp af højdemodeller, hvor effekten på vandløbstilstanden beregnes. Anvendelse af GIS til marin miljøtilstandsvurdering.

Litteratur

Heywood et al. An introduction to GIS. 4. udg.
Booklet
Original artikler

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Januar

Udprøvninger

Indlevering af projektrapport, præsentation og forsvar af rapport.

EKA

N110013102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Ikke angivet, nærmere beskrivelse af eksamensreglerne vil blive offentliggjort under 'Course Information' på kursets side i BlackBoard.

ECTS-point

10

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

94 timer per semester

Undervisningsform

Aktiviteter i studiefasen:

 • Færdiggørelse af GIS-analyser. 
 • Ugentlig rapportskrivning.

Kurset indeholder et 5-6 dages internat med obligatorisk overnatning på Biologisk Instituts feltstation i Svanninge Bjerge i uge 43. Her gennemføres træning i ground truthing og der arbejdes fokuseret med opgaver. Resten af kurset er opbygget i lektioner á 1 times introducerende forelæsning efterfulgt af 3 timers øvelser.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Mogens Flindt Mrf@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode