BB851: Adfærdens neurale grundlag

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk, På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N110039112, N110039102
Censur: Intern prøve
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N110039101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

Deltagerbegrænsning

Kurset har deltagerbegrænsning. Der lægges vægt på følgende kriterier i nedenstående rækkefølge ved tildelingen af pladser:

1.Studerende, der har optjent flest ECTS på kandidatuddannelsen har første prioritet, prioriteret efter højeste karaktergennemsnit. 
2.Studerende, der er optaget betinget på kandidatuddannelsen har hernæst prioritet
3.Studerende, der følger kandidatkurser samtidig med deres bacheloruddannelse (dispensation til 30 ECTS kandidatkurser) har herefter prioritet
4.Bachelorstuderende

Hvis der er pointmæssigt ligestillede blandt studerende i gruppe 1 til 4, trækkes der lod.
Fagmiljøerne på Det Naturvidenskabelige Fakultet forestår prioriteringen, og der oprettes en venteliste. Studerende, der ikke optages på kurset, men kommer på venteliste, får besked fra fakultetet. Ventelisten overføres ikke til det efterfølgende år.
Det er væsentligt at møde op til første kursusdag eller underrette underviseren, da der er venteliste på kurset.

Indgangskrav

Bestået bachelorgrad i biologi, psykologi, ingeniørvidenskab eller lignende.

Faglige forudsætninger

Ingen

Deltagerbegrænsning

20

Formål

Formålet med kurset er give studerende forståelse for sammenhængen mellem adfærd og neurobiologi, inklusiv moderne eksperimentelle metoder og data analyse i undersøgelsen af dyreadfærd og neurobiologi.

Kurset giver et fagligt grundlag for at studere neurobiologi og adfærd, analysere og modellere adfærd og neurobiologiske data og anvende simple modeller i biorobotik.

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • Give kompetencer til at udføre kvantitative analyser af komplekse data
 • Give færdigheder i at planlægge individuelle forskningsprojekter ved brug af teknikker i adfærds- og neurobiologisk forskning.
 • Give kompetencer til at styre arbejds- og udviklingssituationer, selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt samarbejde og tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.
 • Giver færdigheder i at læse original forskningslitteratur, og at fremlægge neurobiologisk forskning mundtligt og på skrift
 • Give viden om grundlæggende og aktuelle emner i neurobiologi og adfærdsforskning

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 • Opstille og beskrive neurofysiologiske eksperimenter og adfærdsforsøg
 • Analysere aktivitet i simple neurale netværk i dyr, og i modeller af dyrs neurale netværk
 • Forstå basale mekanismer bag sensorimotorisk indlæring og beslutningstagning i nervesystemer
 • Beskrive forsøg og resultater i et fagligt tilfredsstillende sprog.
 • Planlægge, udfører og afrapportere et selvstændigt laboratorieprojekt

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 • Nervesystemet hos invertebrater og vertebrater
 • Funktion og evolution af nervesystem og hjerne
 • Simple, ’naturlige’ neurale netværk, e.g. central pattern generators
 • Interaktion mellem nervesystem og krop, og hvordan det former adfærden
 • Sensorimotorisk integration og beslutningstagning i nervesystemet
 • Psykofarmakologi
 • Kvantitativ analyse af komplekse data
 • Eksperimentelle undersøgelser, posterpræsentation

Litteratur

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Udprøvninger

Deltagelse i laboratorieøvelser

EKA

N110039112

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset.

ECTS-point

0

Uddybende information

For at bestå forudsætningsprøven forventes 100 % deltagelse i laboratorieøvelserne. 

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Efterår

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N110039101, BB851: Adfærdens neurale grundlag

Udprøvninger

Rapport over laboratorieøvelser

EKA

N110039102

Censur

Intern prøve

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset. 

ECTS-point

5

Uddybende information

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

50 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase 10 timer 
 • Træningsfase 40 timer, heraf projekt: 16 timer og laboratorieøvelser: 24 timer 

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læse videnskabelige artikler
 • Kritisk refleksion og kommentarer til artikler
 • Forberedelse til plenum-fremlæggelser

The course takes place at SDU and contains lectures and several day-long laboratory exercises. Each group will present their experiment, analysis and conclusions in a poster session.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Coen Elemans coen@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Yderligere undervisere

Navn E-mail Institut By
Jakob Christensen-Dalsgaard jcd@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode