BB542: Livshistorier hos fisk

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N100047112, N100047122, N100047102
Censur: Intern prøve, en bedømmer, Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået, 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Sommerkursus (efterår)
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N100047101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-05-2020


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Kommentar

04018101 (tidligere UVA) er identisk med denne kursusbeskrivelse.

Kurset afvikles henover sommeren 2020 i ugerne 27 og 28 med eksamen i uge 31 og rapportaflevering i uge 32. I kurset indgår blandt andet en tur til Fjord og Bælt onsdag i uge 27 samt en tur til Gyldensteen i weekenden i uge 27 for gruppe 1, mens turen til Gyldensten for gruppe 2 finder sted mandag og tirsdag i uge 28. 

Indgangskrav

Ingen

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at: Have kendskab til grundlæggende færdigheder indenfor mikroskopi og kunne anvende Microsoft Excel, Word og Blackboard

Formål

Kurset har til formål at give den studerende indblik i livshistorier, økologi og forvaltning af fisk i marine og ferske miljøer samt anvendelse af populationsøkologiske data i den nuværende forvaltning af danske arter. Kurset supplerer andre kurser inden for zoologi og økologi der omhandler fisk.

Kurset kan tages uden forudsætninger og giver et grundlag for at studere andre akvatisk eller økologisk orienterede emner, der kan indgå i bachelor- eller kandidatuddannelsen i biologi. Det anbefales dog, at de studerende har en forudgående viden eller samtidigt følger BB547 (Økologi A), BB548 (Feltkursus i økologi) og BB525 (Zoologi og Evolution) 

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • at opnåen indledende forståelse for den evolutionære udvikling, diversitet, livshistorie og populationsbiologi samt økologi for ferske og marine arter af fisk;
 • Forstå samspillet mellem naturlige og introducerede fisk og deres omgivelser;
 • Forstå, hvordan man bruger en række forskningsmetoder i studier af marine fisk og ferskvandsfisk;
 • Formulere simple prøveudtagningsstrategier og udarbejde en tilhørende ansøgning om et forskningsprojekt 
 • Gennemføre felt- og laboratorieundersøgelser for at undersøge populationsøkologi for udvalgte arter
 • Udføre kvalitative og kvantitative målinger på populationer af udvalgte arter
 • Præsentere og evaluere egne data, samt skrive en rapport.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:            

 • Identificere og redegøre for nulevende fiskearters evolution og diversitet
 • Beskrive forskellige typer af livshistorier hos marine og ferskvandsfisk
 • Redegøre for de forskellige trin i fisks livscycler, og de processer, der regulerer samfundsstruktur og hyppighed i hvert trin
 • Forstå hvordan fisk kan påvirke deres  miljø
 • Forstå hvordan invasive fiskearter påvirker miljøet
 • Udfører kvalitative og kvantitative målinger på populationer af udvalgte kystnære arter
 • Opstille prøvetagningsprogrammer for at undersøge antropogene og naturlige påvirkninger af fiskepopulationer
 • Indsamle og behandle egne data, præsentere og evaluere disse data og producere en videnskabelig rapport.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 •  Evolutionær historie og diversitet hos moderne fisk
 •  Fiskesamfundets strukturer
 •  Livshistorie og livscyklus
 •  Livscyklusfaser hos æg- og larver 
 •  Populationsdynamik
 •  livscyklusfaser hos juvenile og voksne 
 •  Hvordan fisk bruger forskellige levesteder
 •  Antropogene og naturlige miljøpåvirkninger af fisk
 •  Indflydelse af fisk på deres miljø
 •  Effekter af invasive fisk
 •  Forskningsmetoder i felt og laboratorie
 •  Anvendelse af økologiske data til forvaltning af ferskvandsarter og marine arter

Litteratur

Helfman, G.S., Collette, B.B., Facey, D.E. & Bowen, B.W. 2009. The Diversity of Fishes: Biology, Evolution, and Ecology. Second Edition. Wiley-Blackwell, Chicheser, UK. xvi + 720 pp

Se BlackBoard for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Forudsætningsprøve b)

Tidsmæssig placering

Forårsversionen - forår
Juli/august version - juli/august

Udprøvninger

2 dage Gyldensteen feltøvelse

EKA

N100047112

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Forudsætningsprøve a)

Tidsmæssig placering

Forårsversionen - forår
Juli/august version - juli/august

Udprøvninger

Ekskursion til Fjord & Bælt

EKA

N100047122

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset 

ECTS-point

0

Uddybende information

Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Forårs versionen - forår
Juli/august versionen - juli/august


Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Delprøve Forudsætningsprøve a) N100047101, BB542: Livshistorier hos fisk
Delprøve Forudsætningsprøve b) N100047101, BB542: Livshistorier hos fisk

Udprøvninger

Portfolio bestående af teoretisk eksamen og en rapport

EKA

N100047102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Ingen hjælpemidler til den teoretiske del.
Hjælpemidler tilladt til projektrapporten.

ECTS-point

5

Uddybende information

Portfolio bestående af teoretisk eksamen (50%) og videnskabelig rapport om feltøvelse (50%).

Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

Vejledende antal undervisningstimer

25 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen.

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer:2
 • træningsfase: Antal timer: 23 timer, heraf 5 timer eksaminatorier, 10 timer laboratorieøvelser og 6 timer ekskursion

Kurset baseres på en blanding af forelæsninger, feltarbejde, diskussion og gruppearbejdsøvelser samt praktiske øvelser i felt og laboratorier. Økologi er i høj grad en praktisk videnskab, og denne række aktiviteter vil give de studerende en afbalanceret eksponering for ikke kun ny viden fra forelæsninger, men også en række færdigheder, der er afgørende for moderne praksis. Disse omfatter prøvetagning, formulering af projektforslag, præsentationsfærdigheder og praktiske (felt / laboratorium) forskningsmetoder. Forelæsninger dækker en bred vifte af emner, og opgaver vil blive linket tilbage til relevante forelæsninger. Opgaverne vil være interaktive.

Ovennævnte plan suppleres med muligheden for at give de studerende aktuelle eksempler på populationsøkologiske data, der bruges til at regulere fiskearter i Danmark. Dette vil blive dækket af gæsteforelæsere fra andre universiteter og andre interessenter involveret i forvaltning i Danmark. Gæsteforelæsningerne vil blive efterfulgt af en mulighed for de studerende for at møde gæsterne i sociale omgivelser.

Aktiviteter i studiefasen: 

 • Løsning af opgaver udenfor undervisningstiden
 • Gennemgå forelæsninger
 • Forberedelse til eksamen

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Glenn Wilson wilson@biology.sdu.dk Biologisk Institut

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Biologisk Institut

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode