MM863: Udvalgte emner i numerisk analyse I

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: N310069102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

STADS ID (UVA): N310069101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 11-10-2021


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Kommentar

Samlæses med MM566.

Indgangskrav

Kurset kan ikke tages af studerende der har fulgt eller bestået MM566

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at

 • have kendskab til grundlæggende matematisk baggrund som leveret af kurserne Calculus, Lineær Algebra, Matematisk og Numerisk analyse og Ordinære differentialligninger

Grundlæggende færdigheder i videnskabelig programmering kan være nyttige, men er ikke obligatoriske

Formål

Formålet med kurset er at berige de studerendes færdigheder og rækkevidde i numerisk analyse og anvendt matematik og at vise udsigter til mulige specialeemner, og sætte den studerende i stand til:

 • forstå de vidergående principper for numerisk tænkning
 • forstå og arbejde med numerisk analyse i en bred vifte af applikationer
 • sammenligne og sammenholde metoderne som er gennemgået i kurset
 • overdrage undervisningsindholdet til nye problemer
 • at bringe denne teknikker i anvendelse

I forhold til uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at:

 • give kompetence til at analysere og at anvende matematisk modeller
 • give en grundig forståelse af samspillet mellem teoretisk udvikling, gennemførlighed og beregningseffektivitet.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evne til at:            

 • kende definitionerne af de koncepter og tekniske termer, der blev introduceret i forelæsningen.
 • fortælle hovedformålet og raison d'être for hver sektion af hele kurset
 • kende nøgleidéerne til afledning af de vigtigste sætninger og algoritmer, der introduceres i kurset
 • demonstrerer evnen til at dække nogle udvalgte emner i detaljer, inklusive prøveteknikker
 • tilpasse og overføre kendte koncepter til nye relaterede applikationsscenarier
 • at formulere problemer (inklusive beviser) i et korrekt matematisk sprog
 • at analysere, anvende og modificere metoderne

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder: Introduktion til et eller flere emner indenfor numerisk analyse.
Dette kunne for eksempel være:

 • Matrixanalyse og matrixdekomposition
 • Iterative løsninger til lineære ligningssystemer
 • Iterative løsninger på egenværdiproblemer
 • Design og analyse af computereksperimenter
 • Modelreduktion
 • Matrix manifolds og applikationer

Litteratur

Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

Eksamensbestemmelser

Eksamenselement a)

Tidsmæssig placering

Juni

Udprøvninger

Mundtlig

EKA

N310069102

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

Hjælpemidler

Oplyses på kurset

ECTS-point

5

Vejledende antal undervisningstimer

42 timer per semester

Undervisningsform

På naturvidenskab er undervisningen tilrettelagt efter trefasemodellen dvs. intro, trænings- og studiefasen. Disse undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:

 • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 28
 • Træningsfase: Antal timer: 14, heraf 14 timers eksaminatorier

Aktiviteter i studiefasen:

 • Læsning af foreslået litteratur
 • Udarbejdelse af øvelser i studiegrupper
 •  At bidrage til online læring aktiviteter i forbindelse med kurset

Undervisningens omdrejningspunkter er interaktion og dialog. I introfasen introduceres og perspektiveres koncepter, teorier og modeller. I træningsfasen træner de studerende færdigheder og trænger dybere ned i det stof. I studiefasen får de studerende faglige, personlige og sociale erfaringer, der sætter dem i stand til at befæste og videreudvikle deres videnskabelige kompetencer. Der er fokus på fordybelse, forståelse og udvikling af samarbejdskompetencer.

Ansvarlig underviser

Navn E-mail Institut
Kristian Debrabant debrabant@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi

Skemaoplysninger

Administrationsenhed

Institut for Matematik og Datalogi (matematik)

Team hos Uddannelsesjura & Registratur

NAT

Udbudssteder

Odense

Anbefalede studieforløb

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode

Overgangsordninger

Overgangsordninger beskriver, hvordan et kursus erstatter et andet kursus, når der ændres i et studieforløb.
Hvis der er lavet en overgangsordning for et kursus vil den fremgå af oversigten.
Se overgangsordninger for alle kurser på Det Naturvidenskabelige Fakultet.