HR og intern kommunikation i teori og praksis

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H910014102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: H910014101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 13-04-2022


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

H910014101

ECTS-point

10

Fagtitel

HR og intern kommunikation i teori og praksis

Antal undervisningstimer

30 timer per semester

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Flemming Smedegaard fsm@sdu.dk Studieleder, International Virksomhedskommunikation

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Flemming Smedegaard fsm@sdu.dk Studieleder, International Virksomhedskommunikation Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning

 • demonstrere indsigt i forskningsbaseret teoretisk og metodisk viden om HR og intern kommunikation.


Det karriereforberedende forløb:

Den studerende skal efter endt forløb kunne:

 • have kendskab til kompetenceforståelser og hvilke kompetencer man selv besidder
 • have viden om relevante karrieretemaer og forhold på det nuværende og fremtidige arbejdsmarked
 • kunne identificere, hvordan man skaber værdi på arbejdsmarkedet og i samfundet

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning
 • kunne afgrænse og definere en opgave inden for HR og intern kommunikation
 • kunne udvælge, anvende, diskutere og vurdere den for emnet relevante forskningslitteratur
 • kunne udvælge, indsamle, analysere og vurdere relevante data for emnet på et solidt videnskabeligt niveau


Det karriereforberedende forløb:

Den studerende skal efter endt forløb kunne:

 • vurdere, hvordan egne kompetencer kan bringes i spil i kontekster uden for undervisningslokalet
 • koble erfaringer fra praksis til det, man lærer på sin uddannelse
 • sætte sig karrieremæssige mål og handle på dem

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning

 • kunne udarbejde relevante løsningsforslag på det opstillede faglige problem
 • kunne evaluere på anvendelsen af egne kompetencer og reflektere over forløbet, samt vurdere hvordan faget HR og intern kommunikation i teori og praksis spiller sammen med egen studieprofil og ønsker til et fremtidigt arbejdsliv.


Det karriereforberedende forløb:

Den studerende skal efter endt forløb kunne:

 • tage initiativer til at bringe sine kompetencer i spil i praksis
 • udvikle samarbejdsrelationer og opgaveløsninger i samspil med andre
 • tage ansvar for egen karriereudvikling.

Indhold

Den studerende får en generel introduktion til arbejdet med HR og intern kommunikation i alle ty-per af organisationer, en indføring i den væsentligste danske og internationale forskning på området, mange eksempler fra praksis samt ikke mindst mulighed for at arbejde med konkrete opgaver inden for HR og intern kommunikation.


I kurset behandles bl.a. følgende:

 • Hvordan organisationer arbejder med planlægning af behovet for arbejdskraft samt rekruttering, udvælgelse og introduktion af nye medarbejdere. I sammenhæng hermed diskuteres ligestilling og mangfoldighed i organisationer i forhold til køn, etnicitet, alder, seksualitet mv. Der gives endvidere en kort introduktion til den vigtigste jura inden for HR
 • Hvordan organisationer arbejder med at motivere, udvikle og fastholde deres medarbejdere samt at få medarbejderne til at arbejde sammen som team. Som del af dette emne drøftes bl.a. medar-bejderudviklingssamtaler, bedømmelsessystemer, løn, personalegoder og efteruddannelse.
 • Hvordan organisationer kommunikerer internt, og hvordan HR og intern kommunikation spiller uløseligt sammen. Herunder gives en både teoretisk og praktisk indføring i de medier, genrer og kommunikationsformer, som den interne kommunikation typisk omfatter, herunder interne kommunikationspolitikker, intern forandringskommunikation og intern krisekommunikation.
 • Hvordan virksomheder arbejder med at udvikle et godt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Der sættes særligt fokus på emner som arbejdstid, stress, work life balance, samt hvordan man fore-bygger og løser problemer med mobning, sexchikane o.l.

I kurset drøftes også de aktuelle udfordringer og dilemmaer, som præger HR og intern kommunika-tion i disse år, bl.a. hvilke internationale og interkulturelle udfordringer globaliseringen medfører for danske virksomheder, hvordan man særligt arbejder med HR og intern kommunikation i de mange små og mellemstore virksomheder, som er de dominerende i Danmark, og som oftest ikke har en selvstændig HR- og/eller kommunikationsfunktion, hvordan HR og intern kommunikationsfaget kan legitimere sig, samt hvordan der kan måles effekter af HR og intern kommunikation.

Et centralt element i kurser er arbejdet med konkrete opgaver inden for HR og kommunikation, som nogle virksomheder stiller, som de studerende arbejder med i løbet af kurset, og hvor de studerende i slutningen af kurset skal præsentere deres løsninger for virksomhederne.

Et andet centralt element i kurset er kompetenceafklaring. Indledningsvist arbejder den studerende med at afklare, hvilke faglige, personlige og erfaringsbaserede forudsætninger han/hun har for at arbejde med HR og intern kommunikation. I selve forløbet lærer den studerende at anvende egne og andres kompetencer i arbejdet med HR og intern kommunikation. I slutningen af kurset evaluerer den studerende, hvilke nye kompetencer han/hun har fået med fra faget, og slutter af med at vurde-re sine muligheder for at arbejde videre med HR og intren kommunikation i det videre studium og fremtidige arbejdsliv.


Det karriereforberedende forløb:

I det karriereforberedende forløb vil den studerende blive trænet i at udnytte egne karriereressourcer i en praktisk kontekst og reflektere over egne erfaringer i løbet af semestret. Temaer i undervisningen kan fx inkludere kompetenceforståelser, netværk og relationer, strategi og planlægning, jobsøgning samt viden om det nuværende og fremtidige arbejdsmarked. 

Undervisnings- og arbejdsformer

Kurset er organiseret i form af 6 seminarer á 5 timer.  Hertil kommer 4 undervisningsgange á 3 timer i Career Management Skills samt tilhørende opgaver og øvelser. Som en del af forløbet indgår den studerende i et gruppeforløb med en mentor fra en offentlig eller privat virksomhed, organisation eller institution. Den studerende vil her, sammen med sin gruppe, drøfte og udforske temaer fra undervisningen samt få indsigt i mentors arbejdsopgaver og arbejdsplads.

Bemærk venligst: Studerende, der også er tilmeldt projektorienterede forløb (praktik), skal ikke deltage i den obligatoriske Career Management Skills undervisning i forbindelse med deres valgfag, da denne undervisning i stedet indgår som en del af deres projektorienterede forløb.

Ovennævnte mål nås gennem arbejdsformer, der vil være en blanding af oplæg, diskussion af opgaver inden for HR og intern kommunikation samt et casearbejde i grupper med en opgave inden for HR og intern kommunikation, som en virksomhed har stillet.

De 4 undervisningsgange i Career Management Skills afvikles som workshops.

Feedback
Feedback knytter sig til eksamen – se nærmere under punktet Beskrivelse i eksamensbestemmelserne nedenfor. 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 
 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for kon-krete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Arbejdsbelastning

10 ECTS svarer til 280 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

Ca. 1000 sider. Oplyses i kursusplan, som offentliggøres senest en måned før kursets start.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I løbet af semestret og afslutningen af undervisningen.

Udprøvninger

Den afsluttende prøve

EKA

H910014102

Navn

Den afsluttende prøve

Beskrivelse

En fri hjemmeopgave. 

Feedback:
Der gives gruppefeedback/individuel feedback på dele af eksamensopgaven. 

Forudsætning for hjemmeopgaven:
Det er en forudsætning for deltagelse i den afsluttende prøve, at undervisningsdeltagelsen i det Karriereforberedende forløb er bestået. Se eksamensbestemmelser for det Karriereforberedende forløb.

Får den studerende ikke bedømt undervisningsdeltagelsen til godkendt (ordinær forudsætningsprøveform), foregår afløsningen for forudsætningen i henhold til nedenstående afløsningsbestemmelser. 

Studerende der ikke benytter sig af muligheden for hurtig afvikling af afløsningen for forudsætningen, eller skal op for 3. gang, kan ved næste ordinære udbud vælge om de vil deltage i forudsætningsprøven på ordinære prøvevilkår eller deltage i afløsningen efter de fastsatte bestemmelser. 

Afløsning for forudsætningen: Én bunden individuel hjemmeopgave.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Omfang

20 – 25 sider pr. studerende.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på SDU´s digitale platform.

ECTS-point

10

Uddybende information

Bemærk venligst: Studerende, der også er tilmeldt projektorienterede forløb (praktik), skal ikke deltage i den obligatoriske Career Management Skills undervisning i forbindelse med deres valgfag, da denne undervisning i stedet indgår som en del af deres projektorienterede forløb. 

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-6, 8-11 og 13 .

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Ja, op til 3 studerende kan bidrage til en besvarelse. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Opgavens omfang fremgår af punktet "Omfang".

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve H910011102, Karriereforberedende forløb H910011101, Karriereforberedende forløb

Overgangsbestemmelser

H910002101 HRM i teori og praksis erstattes af H910014101 HR og intern kommunikation i teori og praksis. For studerende, der har brugt forsøg i H910002101 HRM i teori og praksis, vil disse blive overført til HR og intern kommunikation i teori og praksis. 

Skema for faget

Yderligere information

Undervisningstidspunkter - efteråret 2022
Fredag kl. 8-13

Undervisningstidspunkter for CMS, efterår 2022
 • 23. september kl. 13-16
 • 7. oktober kl. 13-16
 • 4. november kl. 13-16
 • 18. november kl. 13-16

Der tages forbehold for ændringer.
Se yderligere informationer enten ovenfor eller i kalenderfunktionen i Itslearning.
Vær opmærksom på, at der er begrænsede pladser på dette fag. Pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Efterår 2022 Obligatorisk KA dansk et-faglig (120 ECTS) optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA dansk to-faglig (70 ECTS) optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA filosofi to-faglig (70 ECTS) optag 2021 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA filosofi to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2021 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA Kultur og formidling 120 ECTS Optag 2020 KA Kultur og formidling | cand.mag. i kultur og formidling | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA Kultur og formidling 120 ECTS Optag 2021 KA Kultur og formidling | cand.mag. i kultur og formidling | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA pædagogik 120 ECTS optag 2021 KA Pædagogik | cand.mag. i pædagogik | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA filosofi to-faglig (70 ECTS) optag 2021 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA filosofi to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2021 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA Litteraturvidenskab 120 ECTS Optag: 2022 KA Litteraturvidenskab | cand.mag. i litteraturvidenskab | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA Religionsstudier et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Religionsstudier | cand.mag. i religionsstudier, cand.mag. i religionsstudier og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA designstudier (120 ECTS), Optag 2021 KA Designstudier | cand.mag. i designstudier | Kolding
Efterår 2022 Obligatorisk KA historie et-faglig (120 ECTS) Optag 2021 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA historie to-faglig (70 ECTS) Optag 2021 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA historie to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2021 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA webkommunikation webarkitektur 120 ECTS, Optag: 2021 KA Webkommunikation | cand.it. i it, kommunikation og organisation | Kolding
Efterår 2022 Valgfag KA webkommunikation interaktionsdesign 120 ECTS, Optag: 2021 KA Webkommunikation | cand.it. i it, kommunikation og organisation | Kolding
Efterår 2022 Valgfag KA webkommunikation webformidling 120 ECTS, Optag: 2021 KA Webkommunikation | cand.it. i it, kommunikation og organisation | Kolding
Efterår 2022 Obligatorisk KA tysk et-faglig (120 ECTS) Optag 2021 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA engelsk et-faglig (120 ECTS) Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA engelsk to-faglig (70 ECTS) Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA engelsk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA engelsk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA dansk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Obligatorisk KA Oldtidskundskab et-faglig (120 ECTS) Optag 2021 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA designledelse (120 ECTS), Optag 2021 KA Designledelse | cand.mag. i designledelse | Kolding
Efterår 2022 Valgfag TOMPLADS Virksomhedskommunikation, organisation og turisme Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation (120 ECTS) dansk, Optag 2021 KA IVK | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation (120 ECTS) engelsk, Optag 2020 KA IVK | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation (120 ECTS) dansk, Optag 2020 KA IVK | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation (120 ECTS) engelsk, Optag 2021 KA IVK | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag MA International tourism and leisure management (120 ECTS), Admitted 2021 KA Negot Turisme | cand.negot. | Kolding
Efterår 2022 Valgfag MA International tourism and leisure management (120 ECTS), Admitted 2020 KA Negot Turisme | cand.negot. | Kolding
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) engelsk, Optag 2021 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) dansk, Optag 2021 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) dansk, Optag 2018 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) engelsk, Optag 2018 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) engelsk, Optag 2019 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) dansk, Optag 2019 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) dansk, Optag 2020 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) engelsk, Optag 2020 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) engelsk, Optag 2022 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA International Virksomhedskommunikation deltid (120 ECTS) dansk, Optag 2022 KA IVK (deltid) | cand.mag. i international virksomhedskommunikation | Odense
Efterår 2022 Valgfag MA Negot 120 ECTS - International Relations Admitted 2021 KA Negot Odense | cand.negot. | Odense
Efterår 2022 Valgfag MA Negot 120 ECTS - International Market Relations Admitted 2021 KA Negot Odense | cand.negot. | Odense
Efterår 2022 Valgfag MA Negot 120 ECTS - Global Marketing Management Admitted 2021 KA Negot Odense | cand.negot. | Odense
Efterår 2022 Valgfag MA Negot 120 ECTS - Human Ressource Management Admitted 2021 KA Negot Odense | cand.negot. | Odense
Efterår 2022 Valgfag MA Negot 120 ECTS - International Communication Management Admitted 2021 KA Negot Odense | cand.negot. | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA sidefag medievidenskab (50 ECTS) for studerende med centralt fag fra HUM Optag 2022 KA Medievidenskab | cand.mag. i medievidenskab, cand.mag. i medievidenskab og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA medievidenskab et-faglig (120 ECTS), Optag: 2022 KA Medievidenskab | cand.mag. i medievidenskab, cand.mag. i medievidenskab og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Valgfag KA sidefag medievidenskab (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2022 KA Medievidenskab | cand.mag. i medievidenskab, cand.mag. i medievidenskab og [sidefag] | Odense
Efterår 2022 Valgfag MA IT Product Design 120 ECTS, Optag: 2021 KA ITPD | cand.it. i produktdesign | Kolding

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
SAMDRIFT - skal kun bruges til udbud Samdrift (KA) | Odense 1 E23
KA Oldtidskundskab et-faglig (120 ECTS) Optag 2021 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense 2 E22
KA Oldtidskundskab et-faglig (120 ECTS) Optag 2021 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense 2 E23
KA Oldtidskundskab et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense 2 E22
KA dansk et-faglig (120 ECTS) optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA dansk et-faglig (120 ECTS) optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA dansk et-faglig (120 ECTS) optag 2022 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA dansk to-faglig (70 ECTS) optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA dansk to-faglig (70 ECTS) optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA dansk to-faglig (70 ECTS) optag 2022 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA dansk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E24
KA dansk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA dansk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND optag 2021 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA dansk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND optag 2022 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA engelsk et-faglig (120 ECTS) Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA engelsk et-faglig (120 ECTS) Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA engelsk et-faglig (120 ECTS) Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA engelsk to-faglig (70 ECTS) Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA engelsk to-faglig (70 ECTS) Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA engelsk to-faglig (70 ECTS) Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA engelsk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E24
KA engelsk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA engelsk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2021 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA engelsk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA filosofi to-faglig (70 ECTS) optag 2021 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E23
KA filosofi to-faglig (70 ECTS) optag 2021 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E22
KA filosofi to-faglig (70 ECTS) optag 2022 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E22
KA filosofi to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og IDRÆT Optag 2021 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E23
KA filosofi to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2021 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E22
KA filosofi to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2022 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E22
KA historie et-faglig (120 ECTS) Optag 2021 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E23
KA historie et-faglig (120 ECTS) Optag 2021 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E22
KA historie et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E22
KA historie to-faglig (70 ECTS) Optag 2021 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E22
KA historie to-faglig (70 ECTS) Optag 2021 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E23
KA historie to-faglig (70 ECTS) Optag 2022 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E22
KA historie to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2021 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E22
KA historie to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2021 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E23
KA historie to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2022 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E22
KA tysk et-faglig (120 ECTS) Optag 2021 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense 3 E22
KA tysk et-faglig (120 ECTS) Optag 2021 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA tysk et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense 3 E22