Studieordning for HD Regnskab og økonomistyring
HD Organisation og ledelse
HD Finansiel rådgivning
HD Supply Chain Management
HD Strategisk salg og marketing

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab
Uddannelsestitler:
 • HD Regnskab og økonomistyring
 • Graduate Diploma in Business Administration (Accounting)
 • HD Organisation og ledelse
 • Graduate Diploma in Business Administration (Organization)
 • HD Finansiel rådgivning
 • Graduate Diploma in Business Administration (Financial Counselling)
 • HD Supply Chain Management
 • Graduate Diploma in Business Administration (Supply Chain Management)
 • HD Strategisk salg og marketing
 • Graduate Diploma in Strategic Sales and Marketing
ECTS-point: 60
Byer: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding
Terminer: Efterår, Forårx
Ikrafttrædelsesdato for studieordningen:
Gældende for studerende optaget fra og med: 01-09-2020

§ 1 - Beskrivelse af uddannelsen

§ 1.1 - Stamblad

Uddannelsestitler

HD Regnskab og økonomistyring (HD), HD Organisation og ledelse (HD), HD Finansiel rådgivning (HD), HD Supply Chain Management (HD), HD Strategisk salg og marketing (HD)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) (BEK nr 774 af 12/06/2018)

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) (LBK nr 778 af 07/08/2019)

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (LBK nr 609 af 28/05/2019)

Bekendtgørelse om karakterskala ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr 548 af 29/04/2022)

Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser (BEK nr 863 af 14/06/2022)

ECTS-point

60

Studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Sprog

Dansk

Byer

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding

Terminer

Efterår, Forår

Niveau

Bachelor

§ 1.2 - Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer

Formålet med HD 2. del er at give den uddannede viden om og forståelse af det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori og metode på et niveau, der kvalificerer den uddannede til selvstændigt at kunne identificere, reflektere over, analysere og vurdere erhvervsøkonomiske problemstillinger, løse praksisnære og komplekse opgaver samt kunne varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område, samt formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere.

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Overordnet skal HD uddannelsen sikre et læringsudbytte i relation til:

 • Udførelse af arbejdsfunktioner i praksis baseret på kvalificeret praksisanvendelse af studiets teori og metode
 • Udvikle den studerendes studieforudsætninger som et solidt grundlag for videre studier inden for voksenuddannelsessystemet samt eventuelt også det ordinære uddannelsessystem Uddannelsen skal på det metodiske og teoretiske plan sikre de studerende viden, færdigheder og kompetencer forankret i det erhvervsøkonomiske stofområdets teori, metode og praktik, således at de kan gennemføre studier på de videre niveauer i kvalifikationsrammen for videregående uddannelse.

Viden

Uddannelsen skal på det metodiske og teoretiske plan sikre de studerende viden, færdigheder og kompetencer forankret i det erhvervsøkonomiske stofområdets teori, metode og praktik, således at de kan gennemføre studier på de videre niveauer i kvalifikationsrammen for videregående uddannelse.

Færdigheder

Uddannelsen skal medvirke til, at de studerende er i stand til at vurdere og reflektere over eget videns-, færdigheds- og kompetenceniveau og i forlængelse heraf egne behov for læring og videre uddannelse indenfor uddannelsessystemet.

Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til selvstændigt eller i samspil med andre at kunne gennemføre samt deltage i ledelsen af projektforløb. I forbindelse hermed skal den studerende kunne kommunikere, argumentere samt reflektere over processen og selve resultatet heraf med fokus på de antagelser og forudsætninger, som projektgennemførelsen bygger på. Eksempelvis i relation til problemidentifikationsfasen, analysefasen, forslag til handling samt forslag til implementering.

Indgangsniveauet for HD 2.del fastlægges af HD 1.del. 

Kompetencer

Læringsudbyttet, som sikres gennem HD 1. del som en del af den Handelsvidenskabelige Diplomuddannelse (HD), er således viden, færdigheder og faglige og personlige kompetencer til at kunne arbejde bevidst og reflekterende med de problemstillinger, som man kan møde i forbindelse med sit professionelle virke. 

Læringsudbyttet omfatter som nævnt også den væsentlige målsætning, at HD 1. del skal være studieforberedende med henblik på, at de studerende opnår et solidt samfundsvidenskabeligt og erhvervsøkonomisk grundlag for fortsatte studier på de følgende trin i videreuddannelsessystemet. Studieforløbet på HD 2. Del er således en progression på HD 1. del.

§ 1.3 - Didaktisk og pædagogisk grundlag

De bærende principper for uddannelse på SDU er aktiverende undervisning og aktiv læring. Undervisningen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal leve op til disse principper, og de studerende, medarbejderne og ledelsen har i fællesskab ansvaret for, at principperne realiseres igennem hele uddannelsesforløbet. Det overordnede mål er at øge de studerendes læringsudbytte med afsæt i faglighed, faglig udvikling og pædagogisk nytænkning i et forpligtende læringsfællesskab.

De bærende principper udmøntes på uddannelses- og underviserniveau på initiativ af den enkelte studieleder og det enkelte studienævn med understøttelse fra institutniveau. Udmøntningens betydning for uddannelsen som helhed fremgår af studieordningen, og betydningen for planlægning og afholdelse af undervisning og eksamen udfoldes i den enkelte fagbeskrivelse og lektionsplan. 

Studienævntes udfyldende bestemmelser:

HD 2. dels specialerne i Regnskab og økonomistyring, Organisation og ledelse, Strategisk salg og marketing, Finansiel rådgivning og Supply Chain Management  har studienævnet implementeret undervisningskonceptet ”blended learning” for hermed bedst muligt at kunne bidrage til opfyldelsen af:

 • Uddannelsesbekendtgørelsen, hvor det overordnede formål er at tilføre de studerende faglig viden og kompetencer på et sådant niveau, at de selvstændigt kan anvende samme til løsning af komplekse og praksisnære opgaver samt varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område. Dette anvendelsesorienterede sigte understreges videre bl.a. gennem krav til de studerendes erhvervserfaring, samt at uddannelsen udbydes som en erhvervsrettet voksenuddannelse. (jf. bekendtgørelse nr. 774 af 12. juni 2018 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD), § 1-2).
 • Den for specialet udarbejdet kompetenceprofil (jf. nærværende studieordning, § 1.2). 
 • Et undervisningsmiljø, der har sit afsæt i og understøtter kundernes (virksomhedernes og de studerendes) behov og muligheder for at kunne entrere/påbegynde og gennemføre en deltidsuddannelse.

Grundideen i konceptet er således, at den enkelte studerende selv og i fællesskab med andre konstruerer sin egen viden (’learning’), og at der i forbindelse med faciliteringen af disse læringsprocesser anvendes forskellige tidssvarende undervisningsformer, som tilgodeser forskellige læringsstile (’blended’); dette bl.a. konkretiseret ved:

 • At undervisningsforløbene skal imødekomme den enkelte studerendes behov og muligheder for uafhængig af tid og sted at kunne tilegne sig den nødvendige faglige viden.
 • At den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningsforløbene med afsæt i det enkelte fags identitet skal rumme muligheder for/tilgodese den enkeltes ’intellektuelle’ forudsætninger for indlæring af faglig viden.
 • At der mellem fremmødelektioner sikres de studerende de bedst mulige betingelser for optimal læring; i.e. tilbud om aktiviteter der kan understøtte alle aspekter af læringsprocessen (at læse, kende, kunne og gøre).
 • At det samlede undervisningskoncept skal bidrage til at styrke kvaliteten (og udviklingen i samme) såvel i det enkelte undervisningsforløb som på uddannelsen som helhed.
 • At tilgodese de studerendes muligheder for (fortsat) at få dækket behovet for et fagligt og socialt netværk gennem hele uddannelsesforløbet.

Læringsprocessen i ’blended learning’ vil derfor være kendetegnet ved en høj grad af fokus på dels den studerendes ansvar for egen læring (at den studerende i langt højere grad selv og sammen med sine medstuderende arbejder med stoffet, løbende understøttet af underviseren), dels at dette indgår som en integreret del af det samlede undervisningsforløb. Konceptet er derfor bygget op som et samspil mellem:

 • En for alle studerende fælles e-læringsplatform (itslearning) indeholdende bl.a. film, hvor de centrale teorier, metoder m.v. i de enkelte fag bliver gennemgået, supplerende undervisningsmaterialer og diverse opgaver og øvelser. e-læringsplatformen fungerer samtidig som kommunikationsplatform mellem fremmødelektioner, hvor den enkelte kan få råd og vejledning af sine undervisere samt deltage i faglige diskussioner med sine medstuderende.
 • E-læringsplatformen indeholder endvidere lektionsbreve/vejledninger op til de enkelte lektioner, hvor der gives nærmere information om, hvad den studerende skal nå i forbindelse med den enkelte lektion i form af pensum, videoklip, opgaver mv. samt en detaljeret ”lektionsbeskrivelse”.

Den lokale fremmødeundervisning, der – i lyset af ovennævnte – primært vil have fokus rettet mod coaching/vejledning af de studerendes og opsamlinger i relation til de problemstillinger, pensum, øvelser m.v., der forinden er blevet formidlet gennem e-læringsplatformen.

Konceptet forudsætter følgelig implicit en række gensidige forventninger:

I forhold til de studerende:

 • At de har den fornødne bevidsthed om egen andel i læreprocessen.
 • At deres motivation for at lære kommer indefra, baseret på egne ønsker og behov.
 • At de aktivt udnytter den række af aktiviteter, som universitetet stiller til rådighed i forbindelse med hele læringsprocessen.
 • At deres forberedelse består dels af en individuel del med det primære formål at blive sat ind i stoffet gennem læsning, videoklip og løsning af enklere opgaver; dels en gruppebaseret del (primært forståelsesafklaring og anvendelse baseret på cases og/eller mere komplekse opgaver), hvor det lærte skal bringes i spil. Samarbejdet i gruppen har endvidere til formål at eliminere banale misforståelser og udbedre evt. manglende forståelse af pensum.

I forhold til universitetet:

 • At materialet på e-læringsplatformen opleves som relevant og velvalgt i forhold til de centrale områder i stoffet, samt at det i sin helhed skaber en sammenhæng i den studerendes arbejde uden for fremmødeundervisningen. At materialet med andre ord samlet set bidrager til en øget forståelse af fagets centrale dele og refleksion over samme
 • At den enkelte underviser understøtter de studerendes læring (’forberedelse’) uden for fremmødeundervisningen; dels ved at inspirere til etablering af studiegrupper, dels ved aktivt at deltage i holdets konferenceforum med henblik på iværksættelse og facilitering af læringsprocesser.
 • At selve fremmødeundervisningen primært har fokus på forståelse, anvendelse og perspektivering af det givne pensum. Dette eksempelvis gennem brugen af virksomhedsrelaterede cases o.l., igangsættelse af diskussioner, hvor alle studerende får lejlighed til at deltage, samt at bringe de studerendes arbejde i spil og få dette diskuteret.

§ 2 - Indskrivning

§ 2.1 - Uddannelsens faglige forudsætninger og krav til beskæftigelse/erhvervserfaring

Der henvises til uddannelsesbekendtgørelsen og punktet Adgangskrav nedenstående.

§ 2.2 - Deltagerbetaling

I henhold til reglerne i bekendtgørelsen om åben uddannelse opkræves der betaling. Betalingen dækker deltagelse i undervisningen i fagene samt højst 2 indstillinger til eksamen/prøve i de enkelte fag (eksamen/prøven, der følger efter fagets gennemførelse samt den tilhørende omprøve). 

For evt. yderligere prøveforsøg betales igen for hver eksamensdeltagelse i forbindelse med eksamenstilmeldingen.

Refundering af deltagerbetaling kan finde sted i forbindelse med afmelding af faget eller fritagelse/merit og skal skriftligt være Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU i hænde senest den 31. august/31. januar.

§ 2.3 - Adgangskrav

Følgende forløb/uddannelser giver adgang til HD 2. del:

 1. HD 1. del.
 2. Relevant erhvervsakademiuddannelse (KVU).
 3. Relevant videregående voksenuddannelse (VVU).
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder ovenstående adgangskrav, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Herudover skal alle ansøgere have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende forløb/uddannelse, idet relevant erhvervserfaring, der er opnået sideløbende med adgangsgivende forløb/uddannelser, medregnes ved optagelse i HD 2. del.

Der henvises til uddannelsesbekendtgørelsen § 6.

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Med henblik på HD 2. del som efteruddannelse kan der gives adgang til undervisningsmodulerne på 2. del under forudsætning af fornøden plads. Adgangskravene er i så fald minimum en bacheloruddannelse samt opfyldelse af adgangskravet om minimum 2 års relevant erhvervserfaring. Adgangen gælder dog ikke til seminarier eller afgangsprojektet.

Ansøgere, der ikke måtte opfylde ovennævnte betingelser, kan søge om dispensation til at følge enkeltfag på uddannelsen. Såfremt der gives dispensation hertil, vil denne som udgangspunkt normalt kun gælde for et enkelt fag på HD 2. del.

Som følge af den faglige progression i studieforløbet, forventes enkeltfagsstuderende ved valg af fag at have tilegnet sig de samme faglige forudsætninger som de almindelige studerende.

De nærmere regler m.v. vedrørende HD 2. del som efteruddannelse forefindes på uddannelsens hjemmeside under ”HD som enkeltfag”.

§ 3 - Struktur og progression

§ 3.1 - Overordnet opbygning og struktur

HD 2. del udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med mindst 2 års relevant

erhvervserfaring, svarer til bachelorniveau. HD tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler.


HD 2. dels specialerne i Regnskab og økonomistyring og Supply Chain Managemenpå 60 ECTS-point er opdelt i følgende moduler: 

 • Obligatoriske fag, 35 ECTS
 • Valgfrie fag, 10 ECTS
 • Afgangsprojekt, 15 ECTS.

HD 2. dels specialerne i Organisation og ledelse og Finansiel rådgivning på 60 ECTS-point er opdelt i følgende moduler: 

 • Obligatoriske fag, 30 ECTS for studerende optaget pr. 1. september 2020 / 25 ECTS for studerende optaget pr. 1. september 2022 
 • Valgfrie fag, 15 ECTS for studerende optaget pr. 1. september 2020/ 20 ECTS for studerende optaget pr. 1. september 2022 
 • Afgangsprojekt, 15 ECTS

HD 2. dels specialet i Salg og marketing på 60 ECTS-point er opdelt i følgende moduler:

 • Obligatoriske fag, 25 ECTS for studerende optaget pr. 1. september 2020/ 30 ECTS for studerende optaget pr. 1. september 2022 
 • Valgfrie fag, 20 ECTS for studerende optaget pr. 1. september 2020/ 15 ECTS for studerende optaget pr. 1. september 2022 
 • Afgangsprojekt; 15 ECTS.

§ 3.2 - Studieforløb

HD 2. del Regnskab og økonomistyring - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020

HD 2. del Organisation og ledelse - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021

HD 2. del Strategisk salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021

HD 2. del Finansiel rådgivning - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021

HD 2. del Supply Chain Management - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021

HD 2. del Organisation og ledelse - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022

HD 2. del Strategisk salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022

HD 2. del Finansiel rådgivning - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022

HD 2. del Supply Chain Management - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022

§ 4 - Fagbeskrivelser

§ 4.1 - Fagbeskrivelser

Profilopdelte fagbeskrivelser 

HD 2. del Regnskab og økonomistyring - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020

HD 2. del Organisation og ledelse - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021

HD 2. del Strategisk salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021

HD 2. del Finansiel rådgivning - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021

HD 2. del Supply Chain Management - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020 // Sidste optag 1. september 2021

HD 2. del Organisation og ledelse - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022

HD 2. del Strategisk salg og marketing - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022

HD 2. del Finansiel rådgivning - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022

HD 2. del Supply Chain Management - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2022

Fagbeskrivelser i studieordningen 

Strategisk markedsplanlægning

Salgsledelse

Organisation og ledelse - grundmodul

Strategic Sourcing and Purchasing

Sales & Operations Planning

Skatteret og juridisk metode

Investeringsrådgivning

Styring af finansielle virksomheder

Operations and Supply Chain Management

Supply Chain Costing

Supply Chain Analytics

Supply Chain Design & Innovation

Supply Chain Finance and Process Optimization

Marked og digital kommunikation og branding

Marketing Management

Salgsledelse og personligt salg

Operations and Supply Chain Management

International ledelse

Moms- og afgiftsret

Videregående skatteret

Forandringsledelse

Projektledelse

Coaching

Turn around

Virksomhedsanalyse

Finansielle virksomheders produkter og services

Forandringsledelse

Projektledelse

Praktisk seminar - HD-SCM

Professionel rådgivning og salg

Organisation og medarbejderudvikling

Afgangsprojekt (HDSCM)

Finansiel rådgivning

Styring af finansielle virksomheder

Ledelse

Organisationsanalyse

Strategisk ledelse (HDR)

Eksternt regnskab

Afgangsprojekt (HDR)

Afgangsprojekt (HDO)

Praktisk seminar

Afgangsprojekt (HDFR)

Professionel rådgivning og salg

Praktisk seminar - HD-R

Strategisk ledelse (HDO)

Beslutningsprocesser

Økonomistyring

Skatteret

§ 5 - Bestemmelser om eksamener og prøver

§ 5.1 - Uddannelsens beståelseskrav

Uddannelsen er bestået, når der for hvert enkelt fag er opnået en karakter på 2 eller derover eller bedømmelsen bestået. Det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient. Ved beregningen af gennemsnitskvotienten medtages én decimal (uden oprunding).

En eksamen/prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen Bestået, eller karakteren 02 eller derover. Beståede eksamener/prøver kan ikke tages om. 

Alle karakterer indgår i beregningen af det samlede eksamensresultat i forhold til fagets ECTS-vægt, medmindre andet fremgår af fagbeskrivelsen. 

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Består en eksamen af flere delprøver, skal karakteren for den samlede eksamen være mindst 02. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Karakteren 02 kan dog ikke opnås ved oprunding.

§ 5.2 - Særlige eksamener/prøver

Uddannelsesinstitutionen kan afholde eksamen i udlandet ved fysisk fremmøde, når det er begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan blive eksamineret i Danmark.

Institutionen udpeger eller godkender personer, som skal forestå den praktiske afvikling af eksaminationen.

Der henvises til eksamensbekendtgørelsen § 20.

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Afholdelse af eksamen i udlandet forudsætter en særlig ansøgning herom til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU.

Eksamen i udlandet kan gennemføres i alle fag, undtagen den mundtlige del af Afgangsprojektet på uddannelsen. De nærmere regler for afholdelse af eksamen i udlandet forefindes på uddannelsens hjemmeside mitSDU.dk under "Hjælp og vejledning" - "Fælles studieregler".

§ 5.3 - Stave- og formuleringsevne

Ved bedømmelsen af afgangsprojekt skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne.

Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra efter eksamensbekendtgørelsens § 8 om særlige vilkår. Der henvises til eksamensbekendtgørelsen § 13, stk. 2 og 3.

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Et dårligt sprog og/eller mange stavefejl vil påvirke den samlede vurdering af alle skriftlige eksamensbesvarelser i nedadgående retning.

Studerende, der ønsker dispensation fra bestemmelserne vedrørende stave- og formuleringsevne, skal senest 1 måned inden eksamen/prøvens afholdelse indsende ansøgning herom til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU. Ansøgningen skal være begrundet og bilagt nødvendig dokumentation.

§ 5.4 - Interne eller eksterne eksamener/prøver

Eksamener/prøver kan enten være eksterne eller interne.

Eksterne eksamener/prøver bedømmes af én eller flere eksaminatorer og mindst én censor, der er beskikket af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. 

Interne eksamener/prøver bedømmes af én eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet.

De eksterne eksamener/prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder Afgangsprojektet. Mindst 1/3 af uddannelsens samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne eksamener/prøver, ekskl. meritoverførte eksamener/prøver.

Det fremgår af den enkelte fagbeskrivelse om en eksamen/prøve er internt eller eksternt bedømt.

§ 5.5 - Eksaminationssprog

Eksamener/prøver aflægges på fagets undervisningssprog, medmindre formålet med eksamenen/prøven helt eller delvist angår sproglige færdigheder i et bestemt sprog.

Eksamener/prøver kan dog aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre danskfærdigheder er en del af de faglige læringsmål.

Hvis et fag har haft både dansk og engelsk som undervisningssprog vil det fremgå af fagbeskrivelsen hvilke(t) eksaminationssprog der er gældende for eksamen/prøven.

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Studerende, der ønsker dispensation for prøvesproget, skal senest 1 måned før prøvens afholdelse, indsende ansøgning herom til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU. Ansøgningen skal være begrundet og bilagt nødvendig dokumentation.

§ 5.6 - Eksamens- og prøveformer

Valg af eksamens-/prøveform i det enkelte fag skal ske under hensyntagen til flere faktorer. Der skal som udgangspunkt være en klar sammenhæng mellem det enkelte fags formål, indhold, læringsaktiviteter og prøveformen, således, at eksamensresultatet i det enkelte fag afspejler den studerendes grad af opfyldelse af fagets læringsmål. 

For uddannelsen i sin helhed tilstræbes en variation af eksamens-/prøveformer på tværs af fag, således at de studerende samlet set udprøves i de forskellige typer af viden, færdigheder og kompetencer, som er repræsenteret i uddannelsens kompetenceprofil. Dette skal sikre, at den studerendes samlede eksamensresultat afspejler den studerendes grad af opfyldelse af uddannelsens læringsmål.

Eksamens-/prøveformerne fremgår af de enkelte fagbeskrivelser.

§ 5.7 - Uregelmæssigheder i forbindelse med eksamener/prøver

Der kan træffes disciplinære foranstaltninger over for studerende ved eksamenssnyd eller forstyrrende adfærd ved eksamener/prøver jf. Regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved Syddansk Universitet. Find disse på studiets side på mitSDU.dk, under "Hjælp og vejledning" - "Fælles studieregler".

§ 5.8 - Særlige vilkår

Universitetet kan dispensere fra fastsatte eksamens- eller prøvevilkår, herunder tilbyde særlige vilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med øvrige studerende. Det er en forudsætning, at tilbuddet ikke ændrer eksamenens eller prøvens faglige niveau. Der henvises til § 8 i eksamensbekendtgørelsen.

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Studerende, der ønsker tilladelse til at aflægge en eksamen/prøve på særlige vilkår, skal senest 1 måned inden eksamen/prøvens afholdelse indsende ansøgning herom til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU. Ansøgningen skal være begrundet og bilagt nødvendig dokumentation.

§ 5.9 - Individuelle eksamener/prøver og gruppeprøver

Eksamener/prøver tilrettelægges som individuelle eksamener/prøver eller som gruppeprøver. Ved såvel en individuel eksamen/prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer, og der skal gives individuelle karakterer.

Det fremgår af den enkelte fagbeskrivelse, hvis en eksamen/prøve er tilrettelagt som en gruppeprøve. Såfremt en eksamen/prøve er tilrettelagt som en gruppeprøve, fremgår gruppestørrelse, eksaminationstid og muligheden for at vælge individuel eksamination, af fagbeskrivelsen.

Hvis en afleveret skriftlig opgavebesvarelse ikke overholder formkrav fastsat i de enkelte fagbeskrivelser, herunder krav om individualisering, kan opgavebesvarelsen afvises. Hvis opgavebesvarelsen afvises, skal der ikke gives en bedømmelse og den studerende har brugt et prøveforsøg, jf. § 24 i eksamensbekendtgørelsen.

Der henvises til eksamensbekendtgørelsens §§ 16, 17 og 25, stk. 2 og til eksamensbestemmelserne i de respektive fagbeskrivelser.

§ 5.10 - Omprøver

Hvis der til en prøve/eksamen ikke er angivet særlige bestemmelser om omprøven/reeksamen, gælder det, at omprøven/reeksamen afholdes som den ordinære prøve. 

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen og som har opnået karakteren 00 eller derunder eller bedømmelsen ”Ikke bestået”, har adgang til at deltage i en reeksamen. Det vil af fagbeskrivelserne fremgå, hvornår reeksamen afholdes.

Reeksamen afholdes efter samme eksamensfordringer, som er gældende for den ordinære eksamen i faget med mindre der i eksamensbestemmelserne for dette eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende reeksamen; jf. fagbeskrivelsen for det pågældende fag.

Endvidere gælder, at skriftlige reeksaminer kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

§ 5.11 - Prøveforsøg

En bestået eksamen/prøve kan ikke tages om, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Den studerende har tre prøveforsøg til at bestå en eksamen/prøve. Universitetet kan dispensere fra antallet af prøveforsøg og tillade yderligere forsøg, hvis der foreligger usædvanlige forhold. I vurderingen af om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå.

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Dispensation til ekstra prøveforsøg kan gives af Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU på baggrund af en begrundet skriftlig ansøgning herom.

§ 5.12 - Digitale eksamener/prøver og hjælpemidler

Alle skriftlige eksamener/prøver på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er digitale. 

Universitetet kan beslutte, at eksamener/prøver afholdes virtuelt. Universitetet skal så sikre, at sikkerhedsforanstaltningerne svarer til, hvad der almindeligvis gælder for afvikling af den pågældende eksamen/prøve. 

Tilladte hjælpemidler vil fremgå af fagbeskrivelsen. Der henvises i øvrigt til SDU's regler for eksamen, som findes på studiets side på mitSDU.dk, under "Hjælp og vejledning" - "Fælles studieregler".

§ 5.13 - Pensumbeskrivelser

Eksamenspensum/litteratur er angivet i fagbeskrivelsen, som er en del af studieordningen. Der eksamineres altid i nyeste pensum.

§ 5.14 - Generelle regler vedr. formalia

Normalside: 2.400 anslag (inkl. mellemrum)

Forside, forord, indholdsfortegnelse, figuroversigter, kildeoversigt og lignende oversigter over opgavens indhold samt bilag indgår ikke i opgørelsen af antallet af anslag i opgaven.

Layout generelt:

Margener (minimumskrav):

Venstre: 3 cm.

Højre: 2 cm.

Top: 2 cm.

Bund 1,5 cm.

Andet:

Linjeafstand: 1,5 pkt. anbefales

Skrifttype: Calibri anbefales

Skriftstr.: Svarende til Calibri 11 punkt.

§ 6 - Bestemmelser om merit og fritagelser

§ 6.1 - Merit

Universitetet kan – Afgangsprojekt undtaget – godkende, at beståede/gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller fra en udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne i den pågældende anden uddannelse.

Der henvises til § 14 i uddannelsesbekendtgørelsen og studienævnets hjemmeside om merit på mitSDU.dk

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Godkendte uddannelseselementer udenfor uddannelsesbekendtgørelsen overføres som ”Bestået” og den pågældende eksamen/prøve indgår ikke i beregningen af karaktergennemsnittet.

§ 7 - Bestemmelser om uddannelsens tilrettelæggelse

§ 7.1 - Til- og framelding til undervisning og eksamener/prøver

Studienævnets udfyldende bestemmelser:

Studerende, der er tilmeldt et fag, vil også automatisk være tilmeldt den ordinære eksamen/prøve i faget samt evt. førstkommende omprøve (indenfor det samme undervisningsår), se dog paragraffen om "Omprøver". 

Såfremt deltagelsen i den enkelte eksamen/prøve forudsætter, at obligatoriske aktiviteter i undervisningsforløbet forinden er blevet godkendt og/eller er betinget af forudsætningsbindinger (jf. fagbeskrivelserne), vil studieadministrationen informere herom på studiets hjemmeside.

For afmelding til eksamen/prøve, gælder specifikt for HD: 

At fristen for rettidig afmelding er ugedagen før en eksamen/prøve finder sted (ved skriftlige prøver), alternativt ugedagen før en opgavetekst bliver udleveret eller godkendt (ved hjemmeopgaver). Såfremt en hjemmeopgave skrives uden oplæg, vil fristen være ugedagen før den udmeldte afleveringsdato. Ved mundtlige eksamener/prøver er fristen ugedagen før den 1. prøvedag for holdet. Afholdes en eksamen/prøve eksempelvis en mandag, vil sidste rettidige afmeldingsfrist således være mandagen før.

§ 7.2 - Afgangsprojekt

Projektet skal have hovedvægt inden for specialiseringen og har til formål at dokumentere den studerendes viden og færdigheder i forbindelse med at identificere, reflektere over, analysere og vurdere løsningsforslag til en praksisnær, kompleks erhvervsøkonomisk problemstilling ved anvendelse af fagområdets teori og metode.

De nærmere bestemmelser omkring indhold, formål m.v. for afgangsprojektet er beskrevet i fagbeskrivelsen og i vejledningen for afgangsprojektet, som forefindes på e-læringsplatformen.

§ 8 - Dispensation og klagemuligheder

§ 8.1 - Dispensation fra regler, fastsat af universitetet

Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

§ 8.2 - Klage over eksamener/prøver

Klager over eksamener/prøver kan indgives til universitetet. 

For nærmere information og vejledning om klager over eksamen henvises til studiets hjemmeside på mitSDU.dk og eksamensbekendtgørelsens kap.11.

§ 8.3 - Klage over universitetets afgørelser

Universitetets endelige afgørelser kan indbringes for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. 

Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

§ 9 - Uddannelsens forankring

§ 9.1 - Studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

§ 9.2 - Censorkorps

Censorkorpset for HD-uddannelserne

§ 9.3 - Ikrafttrædelsesdato for studieordningen

§ 9.4 - Gældende for studerende optaget fra og med

01-09-2020

§ 9.5 - Dato for godkendelse i studienævnet

07-10-2022

§ 9.6 - Dato for Dekanens godkendelse

29-09-2023

§ 9.7 - Overgangsordninger og studieordningsændringer

Aktuelle overgangsordninger for uddannelsen fremgår af studieforløbene for de relevante årgange.

Følgende ændringer er godkendt i Studienævnet den 29. marts 2022:

 • § 1.3 Diverse tekstmæssige justeringer
 • § 2.2 Deltagerbetaling – ændrede frister
 • § 3.1 Overordnet opbygning og struktur – (tilføjelse fsv. HDO, HDFR, HDSCM og HDSSM for studerende påbegyndt pr. 1. september 2022 
 • § 3.2 Fsv. HDO, HDFR, HDSCM og HDSSM : Tilføjelser på eksisterende forløb om sidste optag 2021 og tilføjet nye studieforløb fra 1. september 2022 og tilføjet kassogramkommentarer. Endvidere småjustering af kompetenceprofil på HDFR.

Ændringer til studieordningen godkendt af Studienævn for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab på SDU  den 5. september 2022 og efterfølgende af Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

 • Opdatering af hjemmelsgrundlag med ny eksamensbekendtgørelse med ikrafttræden den 1. september 2022.