Studieordning for Sidefag i dansk
Sidefag i dansk

Studienævn for Dansk, Tysk og Spansk
Uddannelsestitler:
 • Sidefag i dansk
 • Minor Subject in Danish
 • Sidefag i dansk
 • Minor Subject in Danish
ECTS-point: 90
Byer: Odense
Terminer: Efterårx
Ikrafttrædelsesdato: 01-09-2023
Gældende for studerende optaget fra og med: 01-09-2020

Version: Arkiv

§ 1 - Beskrivelse af uddannelsen

§ 1.1 - Stamblad

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (LBK nr 609 af 28/05/2019)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) (BEK nr 114 af 03/02/2015)

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 1517 af 16/12/2013)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) (BEK nr 880 af 26/08/2019)

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på deltid (BEK nr 2272 af 01/12/2021)

Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved universitetsuddannelser (BEK nr 2271 af 01/12/2021)

Sprog

Dansk

§ 1.2 - Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer

Sidefaget (bachelor- og kandidat) i dansk udbydes som et fuldtidsstudium og et deltidsforløb. Uddannelsen har i begge tilfælde et omfang på 95 ECTS, hvoraf 45 ECTS er på bachelorniveau, og 50 ECTS er på kandidatniveau. Sammen med en relevant kandidatuddannelse giver sidefaget på 95 ECTS undervisningskompetence inden for gymnasiesektoren. Deltidsuddannelsen er strakt ud over 4 år og samlæses med heltidsuddannelsen. 

Formålet med bachelorsidefag i dansk er at give den studerende kvalifikationer gennem fagspecifik og fagrelateret kunnen, viden og metode.

Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De generelle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning af uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kernefaglighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” opdeles kompetencemål i viden, færdigheder og kompetencer:

Generelle kompetencemål:

Bachelorniveau:

Dimittenden skal

 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et videnskabeligt niveau
 2. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder samt relatere dette til aktuel forskning
 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 4. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder
 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse
 6. kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt grundlag
 7. kunne indgå i en dialog på et fagligt grundlag
 8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver
 9. tage kritisk stilling til alle benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi
 10. anvende et sprog – skriftligt og/eller mundtligt – der er emneorienteret, klart, præcist og korrekt
 11. formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper
 12. kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer og kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik 
 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia
 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling


Kandidatniveau:

Dimittenden skal

 1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem på et højt videnskabeligt niveau
 2. udtømmende kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige teorier og metoder samt inddrage aktuel international forskning
 3. kunne systematisere kompleks viden og data samt kritisk udvælge og prioritere forhold, der er væsentlige for emnet
 4. kritisk kunne mestre fagets forskellige teorier og metoder
 5. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse
 6. kunne argumentere på et videnskabeligt niveau
 7. kunne igangsætte og gennemføre en faglig dialog
 8. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver
 9. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, noter og bibliografi
 10. anvende et sprog - skriftligt og/eller mundtligt - der er emneorienteret, præcist og korrekt
 11. formidle forskningsbaseret viden og diskutere komplekse videnskabelige problemstillinger, således at det bliver relevant og forståeligt for forskellige målgrupper.
 12. kunne styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og forudsætter nye løsningsmodeller samt kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage og give konstruktiv kritik 
 13. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også kunne overholde deadlines og formalia 
 14. anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som mundtlig og skriftlig formidling


Sammenhængen mellem kvalifikationsrammen for videregående uddannelser, uddannelsens kompetencemål og de enkelte fagelementers læringsmål fremgår af bilag 1 Uddannelsens faglige kompetencemål fremgår under Studieforløb.

§ 1.3 - Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø

Studerendes mulighed for kontakt til relevant forskningsmiljø
Uddannelsens discipliner har hver tilknyttet en fagansvarlig forsker, der er forankret i forskningsmiljøer på Det Humanistiske Fakultet. Aktuel forskning inddrages hyppigt i undervisning og vejledning, og forskningsgrupperne holder løbende arrangementer, som de studerende inviteres til at deltage i, når det er relevant.

Den studerende vil løbende gennem anvendelse af autentiske data, forskningsartikler og andet forskningsbaseret litteratur få kendskab til interne og eksterne forskningsmiljøers sigte og resultater. Gennem deltagelse i gæsteforelæsninger, præsentation af underviseres forskningsområder og deltagelse i lokale symposier og evt. konferencer og deltagelse i forskergrupper, tidsskriftredaktion o.l. vil den studerende få yderligere mulighed for at få indsigt i forskningsmiljøer.


Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning
Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende undervisning og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramodellen Syddansk Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv læring. Modellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere forskellige former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisningen kan være aktiverende på forskellig vis.

Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår i forskellige ”rum”, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar. Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer.

Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum:


Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder

 • involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse
 • tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum
 • støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum

Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i de fire rum, og hvordan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledelse sikrer, at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at undervisernes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implementeringen af modellen.

Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyttet til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer forskellige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således bevidst om og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer.

Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktiverende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for eksempel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i plenum.
Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse af begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre brug af.

Studierum, hvor underviser har planlægningansvar, men ikke er til stede
Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsvarende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt.
Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, logbøger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller gruppes portfolio, feltarbejde mm.

Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer og lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for eksempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varierende opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være tale om individuelt såvel som gruppebaseret arbejde.
Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, flipped classroom, peerfeedback, case- og problembased learning, projektvejledning og spørgetimer.

Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede
Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv deltagelse i selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og andre studieprodukter.


Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er hjemmehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksisterende praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former allerede spiller en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervisningen på fakultetet. Studienævnet for den enkelte uddannelse afgør i detaljen, hvordan modellen kommer til udtryk i den pågældende uddannelse.

§ 2 - Indskrivning

§ 2.1 - Uddannelsens faglige forudsætninger og krav til erhvervserfaring


§ 2.2 - Deltagerbetaling

Deltidsuddannelser er betalingsuddannelser. Der kan tages et samlet forløb (hel uddannelse) eller enkeltfag/-moduler. 

Både for studerende, der er indskrevet på en studieordning til at gennemføre det samlede studieforløb (hel uddannelse) og for studerende, der ønsker at tage enkeltmoduler/enkeltfag gælder det, at betalingen dækker den studerendes deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre eksamensforsøg i det/de pågældende fag, som den studerende har tilmeldt sig.  

De tre eksamensforsøg skal afholdes inden for 1 år efter undervisningens afslutning i henhold til følgende ramme:
 • 1. prøveforsøg: den ordinære eksamen, der følger i umiddelbar forlængelse af undervisningens afholdelse
 • 2. prøveforsøg: den tilhørende reeksamen i samme eksamenstermin, som den ordinære eksamen
 • 3. prøveforsøg: næste ordinære eksamenstermin (ved ordinær eksamen i sommereksamen betyder næste ordinære eksamenstermin den efterfølgende sommereksamen).
For nogle uddannelser gælder, at der afholdes reeksamen i næste eksamenstermin (ved ordinær prøve i sommereksamen betyder næste eksamenstermin den efterfølgende vintereksamen). Gør dette sig gældende, vil den enkelte studerende kunne afvikle det 3. prøveforsøg ved denne eksamenstermin i stedet for ved næste ordinære eksamenstermin. For den enkelte studerende gælder dog, at der samlet set kun vil være 3 eksamensforsøg til rådighed, jf. eksamensbekendtgørelsens § 4 stk. 2.  

Den studerende har mulighed for via et tilkøb at få adgang til deltagelse i prøveforsøg udover ovenstående tidsramme på 1 år. Et eventuelt tilkøb vil skulle ske senest 2 år efter afslutningen af undervisningen i det pågældende fag og eksamensforsøget skal være brugt senest 3 år efter afholdelsen af undervisningen. Såfremt undervisningen udbydes igen, dvs. hvis holdet oprettes og der er ledige pladser på holdet, kan den fornyede betaling give adgang til undervisningen igen. I fag hvor undervisningsdeltagelse indgår, vil den yderligere betaling omfatte reeksamen i den form, som i studieordningen er fastlagt som reeksamen for undervisningsdeltagelse i det enkelte fag. Fornyet betaling giver ikke adgang til flere eksamensforsøg end de tre forsøg i henhold til eksamensbekendtgørelsens § 4 stk. 2. Takster for tilkøb fremgår af uddannelsens hjemmeside.

De aktuelle betalingstakster fremgår af SDU´s hjemmeside.
 
Refusion af kursusudgiften vil kunne finde sted, hvis fristen for framelding til fag overholdes, se Til- og framelding til undervisning og prøver.

§ 3 - Struktur og progression

§ 3.1 - Overordnet opbygning og struktur

Sidefag i Dansk på bachelorniveau (45 ECTS) består af 
 • Konstituerende fagelementer 45 ECTS 
Sidefag i Dansk på kandidatniveau (50 ECTS) består af
 • Konstituerende fagelementer 40 ECTS
 • Valgfag 10 ECTS

Sidefag i Dansk på kandidatniveau (75 ECTS) består af

 • Konstituerende fagelementer 65 ECTS
 • Valgfag 10 ECTS

§ 3.2 - Studieforløb

BA Sidefag Dansk deltid 45 ECTS Optag 2023

BA Sidefag Dansk deltid 45 ECTS Optag 2022

BA Sidefag Dansk deltid 45 ECTS Optag 2021

KA Sidefag Dansk deltid 50 ECTS for studerende med centralt fag fra HUM Optag 2023

KA Sidefag Dansk deltid 50 ECTS for studerende med centralt fag fra HUM Optag 2022

KA Sidefag Dansk deltid 50 ECTS for studerende med centralt fag fra HUM Optag 2021

KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2023

KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2022

KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2021

KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2020

§ 3.3 - Sammenhæng mellem adgangskrav og uddannelsens første år


§ 4 - Fagbeskrivelser

§ 4.1 - Fagbeskrivelser

Profilopdelte fagbeskrivelser 

BA Sidefag Dansk deltid 45 ECTS Optag 2023

BA Sidefag Dansk deltid 45 ECTS Optag 2022

BA Sidefag Dansk deltid 45 ECTS Optag 2021

KA Sidefag Dansk deltid 50 ECTS for studerende med centralt fag fra HUM Optag 2023

KA Sidefag Dansk deltid 50 ECTS for studerende med centralt fag fra HUM Optag 2022

KA Sidefag Dansk deltid 50 ECTS for studerende med centralt fag fra HUM Optag 2021

KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2023

KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2022

KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2021

KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2020

§ 5 - Bestemmelser om prøver

§ 5.1 - Stave- og formuleringsevne ved større opgaver

Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspecialet og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, uanset hvilket sprog eksamenspræstationen er affattet på. 

Sprogbehandlingen i de skriftlige prøver eller i bachelorprojektet/kandidatspecialet indgår i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog skal vægtes tungest.

§ 5.2 - Interne eller eksterne prøver

Prøverne kan enten være eksterne eller interne.

Eksterne prøver bedømmes af én eller flere eksaminatorer og af én eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Interne prøver bedømmes af én eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet.

§ 5.3 - Undervisnings- og eksamenssprog

Undervisnings- og eksamenssproget er i udgangspunktet dansk for uddannelser der udbydes på dansk, med mindre andet er nævnt i fagbeskrivelsen for den enkelte disciplin. Såfremt bemanding af undervisningen nødvendiggør dette, eller såfremt det er nødvendigt at tage hensyn til internationale studerendes deltagelse i undervisningen, kan studienævnet beslutte, at undervisnings- og/eller eksamenssproget i særlige tilfælde kan være et fremmedsprog. 

Undervisnings- og eksamenssproget er i udgangspunktet engelsk eller tysk for uddannelser der udbydes der udbydes på henholdsvis engelsk eller tysk, med mindre andet er nævnt i fagbeskrivelsen for den enkelte disciplin.

I uddannelser, der udbydes på dansk, aflægges prøverne på dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. Prøverne kan dog aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk. 

Hvis undervisningen i et fag har været afholdt på et fremmedsprog, aflægges prøven på dette sprog, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i dansk. Studienævnet kan dog træffe anden beslutning herom, jf. eksamensbestemmelserne for det enkelte fag.

Studienævnet kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, tillade studerende, der ønsker det, at aflægge en prøve på et fremmedsprog. Dette gælder dog ikke, hvis det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk eller i et bestemt andet fremmedsprog.

§ 5.4 - Undervisnings- og prøveformer

Principper for valg af undervisnings- og prøveformer
I alle kurser på sidefaget afspejler den studerendes studieaktiviteter de kompetencer, der kræves ved eksamen, således at der veksles mellem styrkelsen af skriftlige og mundtlige, formidlende og videnskabelige kompetencer, der alle skaber det bedste grundlag for en uddannelsesmæssig progression.

Undervisningen sigter mod at fremme den studerendes evner inden for skriftlig formidling, mundtlig formidling og samarbejde med udgangspunkt i et højt fagligt niveau. Den studerende vil derfor opleve en løbende vekselvirkning mellem de forskellige studieaktiviteter kurserne imellem, men også inden for et givent kursus. Det er den enkelte undervisers ansvar at sikre, hvordan aktiviteterne hænger sammen med kursets mål og eksamensform, mens studielederen sikrer, at den studerende samlet set aktiviteres i alle studieaktiviteter i hvert semester.

Eksamensformerne er valgt efter følgende kriterier:

Mundtlig eksamen:
Mundtlig eksamen er valgt i det tilfælde, hvor den studerendes evne til at overskue og analysere et givent stofområde ønskes efterprøvet. Denne eksamensform afprøver ligeledes den studerende evne til mundtlig fremstilling og formidling.

Bunden skriftlig hjemmeopgave:
Bunden skriftlig hjemmeopgave er valgt i det tilfælde, hvor den studerendes evne til at overskue og besvare spørgsmål inden for et bredere stofområde ønskes efterprøvet. Denne eksamensform afprøver ligeledes den studerendes evne til skriftlig fremstilling og formidling.

Fri skriftlig hjemmeopgave:
Fri skriflig hjemmeopgave er valgt i det tilfælde, hvor den studerendes evne til at udvælge og forsybe sig i et snævrere emne ønskes efterprøvet. Denne eksamensform afprøver ligeledes den studerendes evne til skriftlig fremstilling og formidling.

Undervisningsdeltagelse: 
Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver, etc). Underviseren specificerer ved undervisningens start, hvad der forstås ved aktiv deltagelse, herunder hvor mange opgaver der skal udarbejdes. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst  80 % af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at de skriftlige oplæg og opgaver bedømmes til bestået.

Registrering af deltagelse i undervisning sker via e-læringssystemet. Som udgangspunkt kan der kun foretages registrering af tilstedeværelse ved en given undervisningsgang, såfremt den studerende har været fysisk tilstede i lokalet under hele undervisningsgangen.

§ 5.5 - Særlige bestemmelser vedr. prøver

Hvis der til en prøve/eksamen ikke er angivet særlige bestemmelser om omprøve/reeksamen, gælder det, at omprøven afholdes som den ordinære prøve.

Overførsel af brugte prøveforsøg ved indskrivning på samme uddannelse på SDU 
Ved fornyet indskrivning på samme uddannelse på SDU vil tidligere brugte prøveforsøg blive overført, såfremt der er tale om identiske fag. Er der brugt 3 prøveforsøg i et fag, kan der ikke ske indskrivning på en uddannelse, hvor det samme identiske fag indgår, medmindre der foreligger en dispensation.

§ 5.6 - Uregelmæssigheder i forbindelse med prøver

Der kan træffes disciplinære foranstaltninger over for studerende ved eksamenssnyd eller forstyrrende adfærd ved eksaminer jf. Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet.

§ 5.7 - Særlige prøvevilkår

Universitetet kan tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Der henvises til § 6 i eksamensbekendtgørelsen.

§ 5.8 - Forudsætninger for deltagelse i undervisning og prøver

Der er ingen forudsætninger for deltagelse i undervisningen eller prøver med mindre andet er nævnt i beskrivelsen af den enkelte disciplin.

Såfremt det i en given fagbeskrivelse er angivet, at der i det pågældende fag indgår en forudsætningsprøve, gælder følgende:

En forudsætningsprøve er en betingelse for at kunne gå til den afsluttende prøve i det pågældende fag. Forudsætningsprøven skal således være bestået for at den studerende kan gå til den afsluttende prøve i faget. Studerende, der ikke består forudsætningsprøven, vil have brugt et prøveforsøg i den afsluttende prøve. 

Tilsvarende gælder for reeksamen:
For at kunne deltage i reeksamen i den afsluttende prøve, skal afløsningen (omprøven) for forudsætningsprøven være bestået. Er den studerende tilmeldt reeksamen i den afsluttende prøve uden at have bestået afløsningen til forudsætningsprøven, har den studerende brugt et prøveforsøg til omprøven i den afsluttende prøve.  

Der henvises til Regler for tilmelding til fag og prøver på SDU.

§ 5.9 - Digitale prøver samt hjælpemidler

Generelt gælder, at man ikke må interagere med andre under eksamen, hverken fysisk eller digitalt, herunder via fildelingstjenester f.eks. Google Docs

Mundtlige prøver:

Det fremgår af eksamensbestemmelserne i fagbeskrivelsen for det enkelte fag, hvilke hjælpemidler der må anvendes. Ligeledes fremgår det hvorvidt hjælpemidlerne må benyttes i forberedelsestiden og/eller under eksaminationen.

Hvis der ikke fremgår detaljerede bestemmelser om hjælpemidler i fagbeskrivelsen gælder følgende:

 • Ingen hjælpemidler: Man må medbringe skrivematerialer og lommeregner.
 • Alle skriftlige hjælpemidler samt Alle hjælpemidler minus internet: Man må i trykt eller online format medbringe bøger, artikler, kompendier, noter, opgavebesvarelser, ordbøger og lommeregner. Brug af internet er ikke tilladt.
 • Alle hjælpemidler: Man må i trykt eller online format medbringe bøger, artikler, kompendier, noter, opgavebesvarelser, ordbøger og lommeregner. Brug af internet til informationssøgning er tilladt.                      
Skriftlige stedprøver:

Alle skriftlige stedprøver på universitetet er digitale. Skriftlige stedprøver afvikles således på computer, medmindre andet er angivet i disciplinbeskrivelserne. For skriftlige stedprøver, der afvikles på computer, gælder Syddansk Universitets regelsæt for skriftlige stedprøver. Brug af hovedtelefoner er ikke tilladt, medmindre det er angivet som værende en del af prøven, eller der er givet dispensation. Bemærk, der kan gælde andre regler ved online eksamener. 

Det fremgår af eksamensbestemmelserne i fagbeskrivelsen for det enkelte fag, hvilke hjælpemidler der må anvendes. Hvis der ikke fremgår detaljerede bestemmelser om hjælpemidler i fagbeskrivelsen gælder følgende:

 • Ingen hjælpemidler: Man må medbringe skrivematerialer og lommeregner 
 • Alle hjælpemidler minus internet: Man må medbringe skrivematerialer samt i trykt eller online format bøger, artikler, kompendier, noter, opgavebesvarelser, ordbøger, lommeregner. Brug af internet er ikke tilladt. 
 • Alle hjælpemidler: Man må medbringe skrivematerialer samt i trykt eller online format bøger, artikler, kompendier, noter, opgavebesvarelser, ordbøger, lommeregner. Brug af internet til informationssøgning er tilladt

§ 5.10 - Individuelle og gruppeprøver

Prøverne tilrettelægges som individuelle prøver eller som gruppeprøver. Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer, og der skal gives individuelle karakterer. 

Det fremgår af den enkelte fagbeskrivelse, hvis en prøve er tilrettelagt som en gruppeprøve. Såfremt en prøve er tilrettelagt som en gruppeprøve, fremgår det af fagbeskrivelsen, hvor mange studerende, der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve og om den studerende har mulighed for at vælge en individuel prøve. 

Hvis en afleveret skriftlig opgavebesvarelse ikke opfylder krav om individualisering eller formkrav fastsat i studieordningens faglige del, kan opgavebesvarelsen afvises. Hvis opgavebesvarelsen afvises, skal der ikke gives en bedømmelse og den studerende har brugt et prøveforsøg, jfr. § 22i eksamensbekendtgørelsen. 

Der henvises til eksamensbekendtgørelsens §§ 13 - 15 og til eksamensbestemmelserne i de respektive fagbeskrivelser.

§ 5.11 - Generelle regler vedr. pensum

Eksamensopgivelser

Ved trykte værker regnes 1 side = 1 trykside. Ved tekster på internettet regnes 1 side = 2400 typeenheder tekst. Film, musik og videooptagelser tæller som hovedregel 1 normalside pr. minuts spilletid.

§ 5.12 - Generelle regler vedr. formalia

Sideomfang

Det fremgår af de enkelte fagbeskrivelser hvilket omfang de enkelte skriftlige eksamensbesvarelser skal have. Omfanget er angivet i normalsider eller antal typeenheder. En normalside svarer til 2400 typeenheder, se nedenfor.


I beregningen af omfanget af normalsider i en given eksamensbesvarelse tælles fra første typeenhed i indledningen til og med sidste typeenhed i konklusionen. Fodnoter medtælles. Tabeller medtælles med antallet af typeenheder.

Følgende medtælles ikke i omfanget:
 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Abstract (resumé)
 • Litteraturliste
 • Bilag
Manglende opfyldelse af minimumsangivelsen eller en overskridelse af maksimumangivelsen jf. de enkelte fagbeskrivelser, medfører, at eksamensbesvarelsen afvises og den studerende har brugt et forsøg jf. § 22 i eksamensbekendtgørelsen.

Standardforside
Ved alle skriftlige prøver (herunder også hjemmeopgaver) skal der benyttes standardforsider. Forsiden er tilgængelig på SDU´s e-læringsplatform i forbindelse med aflevering. Manglende brug af forsiden medfører at eksamensbesvarelsen afvises og den studerende har brugt et forsøg jf. § 22 i eksamensbekendtgørelsen.

§ 6 - Bestemmelser om merit og fritagelser

§ 6.1 - Startmerit


Studienævnet skal i forbindelse med optagelse behandle ansøgninger om merit jf. adgangsbekendtgørelsens § 32.

§ 6.2 - Forhåndsmerit

Studienævnet skal behandle ansøgninger om forhåndsmerit, såfremt en studerende som del af sin uddannelse ønsker

 • at tage fag på en udenlandsk videregående uddannelsesinstitution,
 • at tage fag på andre danske universiteter eller
 • at tage andre fag på SDU, end dem der indgår i den studieordning, hvorunder den studerende er indskrevet, og som ikke allerede er godkendt af studienævnet som en del af valgfagsudbuddet.
Der henvises til § 55 i uddannelsesbekendtgørelsen.

§ 6.3 - Merit

Studienævnet kan i enkelttilfælde bevilge meritoverførsel for fag taget f.eks. ved et andet universitet. Generelle bestemmelser om meritoverførsel skal forelægges dekanen.

Der henvises til § 54 i uddannelsesbekendtgørelsen. 

§ 7 - Bestemmelser om uddannelsens tilrettelæggelse

§ 7.1 - Til- og framelding til undervisning og prøver

Optagelse på hele uddannelser og enkeltfag (herunder enkeltfag/enkeltmoduler på hele uddannelser) sker via den enkelte uddannelses hjemmeside. 

Fag udbydes altid i henhold til nyeste studieordning. Der udbydes en ordinær prøve og en omprøve i umiddelbar tilknytning til undervisningens udbud. Det tredje prøveforsøg udbydes efter næste ordinære udbud af undervisning. Der eksamineres altid efter nyeste studieordning, herunder nyeste pensum. 

Optagelse og tilmelding til fag og prøver – enkeltfag 
Optagelse på enkeltfag omfatter automatisk tilmelding til undervisning og eksamen. Det er den studerendes ansvar at tjekke, at tilmeldingen står registreret korrekt. Dette skal ske på SDU Studenterselvbetjening. 

Se frister for betaling samt informationer om konsekvenserne af manglende betaling på efteruddannelses hjemmeside.

Optagelse og tilmelding til fag og prøver – hel uddannelse
Ved optagelse på en hel uddannelse angiver den studerende, hvilke fag vedkommende ønsker at blive tilmeldt på 1. semester. Herefter vil den studerende blive tilmeldt til undervisning og eksamen. Det er den studerendes ansvar at tjekke, at tilmeldingen står registreret korrekt og dette skal ske på SDU Studenterselvbetjening. Tilmelding til undervisning og eksamen på fag efter 1. semester er den enkelte studerendes eget ansvar og dette skal ske via SDU studenterselvbetjening. 

Se frister for betaling samt informationer om konsekvenserne af manglende betaling på efteruddannelses hjemmeside.

Framelding – fag
Studerende, som er optaget på en hel uddannelse eller på enkeltfag og som alligevel ikke ønsker at deltage, kan framelde sig faget og/eller uddannelsen skriftligt senest inden 15. september for fag på efterårssemestre og 15. februar for fag på forårssemestre. Vedr. refusion af betaling, se Deltagerbetaling.

Framelding – eksamen
Ønsker en studerende at framelde sig eksamen skal dette ske senest 14 dage før første eksamensdag for det enkelte fag. Rettidig framelding fra eksamen betyder, at den studerende ikke har brugt et eksamensforsøg – betalingen for faget/eksamen vil ikke kunne refunderes. For sen framelding betyder, at den studerende vil blive registreret som udeblevet fra prøven og det vil tælle som et eksamensforsøg. Såfremt den studerende udebliver pga. sygdom vil forsøget ikke tælle som et eksamensforsøg, såfremt der foreligger dokumentation/lægeerklæring.

§ 7.2 - Tidsfrist for gennemførsel af studiet

Uddannelsen i sidefag i Dansk på deltid skal være gennemført senest 6 år / 12 semestre efter påbegyndelse, der henvises til § 4 stk. 1 i deltidsbekendtgørelsen og til § 9 i uddannelsesbekendtgørelsen.

§ 7.3 - Masterprojekt


§ 7.4 - Kandidatspeciale

Der henvises til studieordningen for det relevante centralfag.

§ 7.5 - Bachelorprojekt

Der henvises til studieordningen for det relevante centralfag.

§ 7.6 - Valgfag

Den studerende skal via valgfagene på uddannelsen

 • uddybe sit kendskab til områder med relevans for danskfaget og/eller
 • styrke sin faglige profil og opnå en bredere kompetence inden for danskfaget og/eller
 • opnå viden, færdigheder eller kompetencer, som i øvrigt understøtter den studerendes employabilitet inden for sit faglige område 
Valgfag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere læreanstalt i Danmark eller udlandet, når blot indholdet er af relevans for danskfaget. Hvis en studerende ønsker at tage et valgfag ved en anden højere læreanstalt eller et andet studienævn under det humanistiske fakultet, skal vedkommende henvende sig til studienævnet for Dansk, Tysk og Spansk og sikre sig, at valgfaget kan godkendes.

§ 8 - Dispensation og klagemuligheder

§ 8.1 - Dispensation fra regler, fastsat af universitetet

Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet. 

§ 8.2 - Klage over prøver mv.

Klage over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, skal indbringes for dekanen, senest 2 uger efter at resultatet af eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 

§ 8.3 - Klage over universitetets afgørelser

I henhold til § 29 i deltidsbekendtgørelsen kan universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

§ 9 - Uddannelsens forankring

§ 9.1 - Studienævn

Studienævn for Dansk, Tysk og Spansk

§ 9.2 - Censorkorps

Dansk

§ 9.3 - Ikrafttrædelsesdato

01-09-2023

§ 9.4 - Gældende for studerende optaget fra og med

01-09-2020

§ 9.5 - Dato for godkendelse i studienævnet

26-04-2023

§ 9.6 - Dato for Dekanens godkendelse

15-06-2023

§ 9.7 - Overgangsordninger

Aktuelle overgangsordninger fremgår af punktet Overgangsbestemmelser i den/de relevante Fagbeskrivelser.

§ 10 - Terminologi

§ 10.1 - Uddannelsens terminologi

Afleveringsfrister
Alle afleveringsfrister for eksamensopgaver, specialer og BA-projekter offentliggøres i studiets samlede eksamensplan. Såfremt afleveringsfristen falder på en lørdag, søndag eller helligdag betragtes førstkommende hverdag som rettidig aflevering.

ECTS
ECTS, det europæiske meritoverførselssystem, er oprettet under Erasmus-programmet. ECTS-point er en værdi, der tillægges en kursusenhed med henblik på at beskrive den samlede arbejdsindsats, som kræves fra den studerende for at gennemføre denne, i form af undervisningsdeltagelse, forberedelse, evt. opgaveskrivning, eksamensforberedelse mv. 60 ECTS-points svarer til 1 årsværk og til 1680 arbejdstimer for den studerende. Et undervisningsfag på 10 ECTS-point svarer således til 280 arbejdstimer.

Normalside
1 normalside (ns.) = 2400 typeenheder

Time
1 undervisningstime er 45 minutter.

Typeenhed
Herved forstås ethvert typografisk element, dvs. ikke blot bogstaver og tal, men også interpunktionstegn og mellemrum.