Studieordning for HD 1.del

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab
Uddannelsestitler:
 • HD 1.del
 • Graduate Certificate in Business Administration
ECTS-point: 60
Byer: Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding, Vejle
Terminer: Efterårx
Ikrafttrædelsesdato for studieordningen: 01-09-2020
Gældende for studerende optaget fra og med: 01-09-2020

§ 1 - Beskrivelse af uddannelsen

§ 1.1 - Stamblad

Uddannelsestitler

HD 1.del (HD 1.del)

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) (BEK nr 774 af 12/06/2018)

Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) (LBK nr 778 af 07/08/2019)

Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. (LBK nr 609 af 28/05/2019)

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr 18 af 09/01/2020)

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BEK nr 262 af 20/03/2007)

ECTS-point

60

Studienævn

Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

Sprog

Dansk

Byer

Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Roskilde, Næstved, Odense, Kolding, Vejle

Terminer

Efterår

Niveau

HD

§ 1.2 - Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer

Formålet med HD 1. del er at kvalificere den studerende til videre arbejde og uddannelse inden for det erhvervsøkonomiske område. Den studerende skal opnå viden om og forståelse af det erhvervsøkonomiske fagområdes praksis, teori, begreber og metode på et niveau, der kvalificerer til optagelse på HD 2. del.

HD uddannelsen sikrer et læringsudbytte i relation til: 

 • Udførelse af arbejdsfunktioner i praksis baseret på kvalificeret praksisanvendelse af studiets teori og metode 
 • Udvikling af den studerendes studieforudsætninger som et solidt grundlag for videre studier inden for voksenuddannelsessystemet samt eventuelt også det ordinære uddannelsessystem 

§ 1.3 - Didaktisk og pædagogisk grundlag

De bærende principper for uddannelse på Syddansk Universitet er aktiverende undervisning og aktiv læring . Undervisningen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet skal leve op til disse principper, og de studerende, medarbejderne og ledelsen har i fællesskab ansvaret for, at principperne realiseres igennem hele uddannelsesforløbet. Det overordnede mål er at øge de studerendes læringsudbytte med afsæt i faglighed, faglig udvikling og pædagogisk nytænkning i et forpligtende læringsfællesskab.

De bærende principper udmøntes på uddannelses- og underviserniveau på initiativ af den enkelte studieleder og det enkelte studienævn med understøttelse fra institutniveau. Udmøntningens betydning for uddannelsen som helhed fremgår af studieordningen, og betydningen for planlægning og afholdelse af undervisning og eksamen udfoldes i den enkelte fagbeskrivelse og lektionsplan. 

Studienævntes udfyldende bestemmelser:

På HD1. del har Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU implementeret undervisningskonceptet ”blended learning” for hermed bedst muligt at kunne bidrage til opfyldelsen af:

    • Uddannelsesbekendtgørelsen, hvor det overordnede formål er at tilføre de studerende faglig viden og kompetencer på et sådant niveau, at de selvstændigt kan anvende samme til løsning af komplekse og praksisnære opgaver samt varetage specialistfunktioner inden for det erhvervsøkonomiske område. Dette anvendelsesorienterede sigte understreges videre ved, at uddannelsen udbydes som en erhvervsrettet voksenuddannelse. Se bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).
    • kompetenceprofilen (se denne studieordning under Studieforløb). 
    • Et undervisningsmiljø, der har sit afsæt i og understøtter kundernes (virksomhedernes og de studerendes) behov og muligheder for at kunne entrere/påbegynde og gennemføre en deltidsuddannelse.

     Grundideen i konceptet er således, at den enkelte studerende selv og i fællesskab med andre konstruerer sin egen viden (’learning’), og at der i forbindelse med faciliteringen af disse læringsprocesser anvendes forskellige tidssvarende undervisningsformer, som tilgodeser forskellige læringsstile (’blended’); dette bl.a. konkretiseret ved:

     • At undervisningsforløbene skal imødekomme den enkelte studerendes behov og muligheder for uafhængig af tid og sted at kunne tilegne sig den nødvendige faglige viden.
     • At den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningsforløbene med afsæt i det enkelte fags identitet skal rumme muligheder for/tilgodese den enkeltes ’intellektuelle’ forudsætninger for indlæring af faglig viden.
     • At der mellem fremmødelektioner sikres de studerende de bedst mulige betingelser for optimal læring; i.e. tilbud om aktiviteter der kan understøtte alle aspekter af læringsprocessen (at læse, kende, kunne og gøre).
     • At det samlede undervisningskoncept skal bidrage til at styrke kvaliteten (og udviklingen i samme) såvel i det enkelte undervisningsforløb som på uddannelsen som helhed.
     • At tilgodese de studerendes muligheder for (fortsat) at få dækket behovet for et fagligt og socialt netværk gennem hele uddannelsesforløbet.

     Læringsprocessen i ’blended learning’ vil derfor være kendetegnet ved en høj grad af fokus på dels den studerendes ansvar for egen læring (at den studerende i langt højere grad selv og sammen med sine medstuderende arbejder med stoffet, løbende understøttet af underviseren), dels at dette indgår som en integreret del af det samlede undervisningsforløb. Konceptet er derfor bygget op som et samspil mellem:

     • En for alle studerende fælles e-læringsplatform (Blackboard) indeholdende bl.a. film, hvor de centrale teorier, metoder m.v. i de enkelte fag bliver gennemgået, supplerende undervisningsmaterialer og diverse opgaver og øvelser. Blackboard fungerer samtidig som kommunikationsplatform mellem fremmødelektioner, hvor den enkelte kan få råd og vejledning af sine undervisere samt deltage i faglige diskussioner med sine medstuderende. E-læringsplatformen indeholder endvidere lektionsbreve/vejledninger op til de enkelte lektioner, hvor der gives nærmere information om, hvad den studerende skal nå i forbindelse med den enkelte lektion i form af pensum, videoklip, opgaver mv. samt en detaljeret ”lektionsbeskrivelse”.
     • Den lokale fremmødeundervisning, der – i lyset af ovennævnte – primært vil have fokus rettet mod coaching/vejledning af de studerendes og opsamlinger i relation til de problemstillinger, pensum, øvelser m.v., der forinden er blevet formidlet gennem e-læringsplatformen.

     Konceptet forudsætter følgelig implicit en række gensidige forventninger:

     I forhold til de studerende:

     • At de har den fornødne bevidsthed om egen andel i læreprocessen.

     • At deres motivation for at lære kommer indefra, baseret på egne ønsker og behov.
     • At de aktivt udnytter den række af aktiviteter, som universitetet stiller til rådighed i forbindelse med hele læringsprocessen.
     • At deres forberedelse består dels af en individuel del med det primære formål at blive sat ind i stoffet gennem læsning, videoklip og løsning af enklere opgaver; dels en gruppebaseret del (primært forståelsesafklaring og anvendelse baseret på cases og/eller mere komplekse opgaver), hvor det lærte skal bringes i spil. Samarbejdet i gruppen har endvidere til formål at eliminere banale misforståelser og udbedre evt. manglende forståelse af pensum.
     • At materialet på e-læringsplatformen opleves som relevant og velvalgt i forhold til de centrale områder i stoffet, samt at det i sin helhed skaber en sammenhæng i den studerendes arbejde uden for fremmødeundervisningen. At materialet med andre ord samlet set bidrager til en øget forståelse af fagets centrale dele og refleksion over samme.
     • At den enkelte underviser understøtter de studerendes læring (’forberedelse’) uden for fremmødeundervisningen; dels ved at inspirere til etablering af studiegrupper, dels ved aktivt at deltage i holdets konferenceforum med henblik på iværksættelse og facilitering af læringsprocesser.
     • At selve fremmødeundervisningen primært har fokus på forståelse, anvendelse og perspektivering af det givne pensum. Dette eksempelvis gennem brugen af virksomhedsrelaterede cases o.l., igangsættelse af diskussioner, hvor alle studerende får lejlighed til at deltage, samt at bringe de studerendes arbejde i spil og få dette diskuteret.

     I forhold til universitetet:

     • At materialet på e-læringsplatformen opleves som relevant og velvalgt i forhold til de centrale områder i stoffet, samt at det i sin helhed skaber en sammenhæng i den studerendes arbejde uden for fremmødeundervisningen. At materialet med andre ord samlet set bidrager til en øget forståelse af fagets centrale dele og refleksion over samme.
     • At den enkelte underviser understøtter de studerendes læring (’forberedelse’) uden; dels ved at inspirere til etablering af studiegrupper, dels ved aktivt at deltage i holdets konferenceforum med henblik på iværksættelse og facilitering af læringsprocesser.
     • At selve fremmødeundervisningen primært har fokus på forståelse, anvendelse og perspektivering af det givne pensum. Dette eksempelvis gennem brugen af virksomhedsrelaterede cases o.l., igangsættelse af diskussioner, hvor alle studerende får lejlighed til at deltage, samt at bringe de studerendes arbejde i spil og få dette diskuteret.

     § 2 - Indskrivning

     § 2.1 - Uddannelsens faglige forudsætninger og krav til beskæftigelse/erhvervserfaring

     Der henvises til uddannelsesbekendtgørelsen og punktet Adgangskrav.

     § 2.2 - Deltagerbetaling

     I henhold til reglerne i bekendtgørelsen om åben uddannelse opkræves der betaling. Betalingen dækker deltagelse i undervisningen i fagene samt højst 2 indstillinger til prøve i de enkelte fag (prøven, der følger efter fagets gennemførelse samt den tilhørende omprøve). 

     For evt. yderligere prøveforsøg betales igen for hver eksamensdeltagelse i forbindelse med tilmelding til prøve.

     Refundering af deltagerbetaling kan finde sted i forbindelse med afmelding af faget eller fritagelse/merit og skal skriftligt være Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU i hænde senest den 15. september/15. februar. 

     § 2.3 - Adgangskrav

     Følgende uddannelser giver adgang til HD 1. del: 

     1. Gymnasial uddannelse.

     1. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1 

     Uddannelsesinstitutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangskravet, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. 

     Studienævnets udfyldende bestemmelser:

     Adgangskravene er også gældende for studerende, der måtte ønske at tage enkelte fag på uddannelsen som efteruddannelse. Som følge af den faglige progression i studieforløbet, forventes de studerende her at have tilegnet sig de samme faglige forudsætninger som de almindelige studerende på uddannelsen. Der udstedes bevis for beståede fag.

     § 3 - Struktur og progression

     § 3.1 - Overordnet opbygning og struktur

     HD 1. del udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb og tilrettelægges som fagligt afgrænsede moduler.

     HD 1. del på 60 ECTS-point omfatter:

     • Et antal fagmoduler, hver på mindst 5 ECTS-point, i alt svarende til 50 ECTS-point.
     • Et projekt, svarende til 10 ECTS-point, der afslutter HD 1. del. 


     § 3.2 - Studieforløb

     HD 1. del - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020

     § 4 - Fagbeskrivelser

     § 4.1 - Fagbeskrivelser

     Profilopdelte fagbeskrivelser 

     HD 1. del - gældende for studerende optaget pr. 1. september 2020

     Fagbeskrivelser i studieordningen 

     Virksomhedens finansielle planlægning

     Erhvervsøkonomisk metode

     Afsluttende projekt

     Dataanalyse

     Erhvervsøkonomi

     Erhvervsret

     Organisation

     § 5 - Bestemmelser om eksamener og prøver

     § 5.1 - Uddannelsens beståelseskrav

     Uddannelsen er bestået, når der for hvert enkelt fag er opnået en karakter på 2 eller derover eller bedømmelsen bestået. Det samlede eksamensresultat udtrykkes ved en gennemsnitskvotient. Ved beregningen af gennemsnitskvotienten medtages én decimal(uden oprunding).

     En prøve er bestået, når der er opnået bedømmelsen Bestået, eller karakteren 02 eller derover. Beståede prøver kan ikke tages om. Uddannelsen er bestået, når alle prøver er bestået.

     Som hovedregel kan karakteren 00 indgå i bedømmelsen i delprøver. Hvis den samlede prøve er bestået, kan karakteren 00 ikke tages om. I fag, hvor karakteren 00 og -3 ikke kan indgå i bedømmelsen skal alle delprøver bestås med minimum 02, for at faget kan bestås samlet set, hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af fagbeskrivelsen under Regler. 

     Alle karakterer indgår i beregningen af det samlede eksamensresultat i forhold til fagets ECTS-vægt, medmindre andet fremgår af fagbeskrivelsen.

     § 5.2 - Særlige eksamener/prøver

     Uddannelsesinstitutionen kan afholde prøve på en dansk repræsentation eller andre steder i udlandet, når det er begrundet i, at den studerende af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i institutionens prøver i Danmark, og når den studerende og vedkommende prøvested er indforstået hermed. Afholdelse af danske prøver i udlandet skal finde sted efter bekendtgørelsens regler i øvrigt.

     Institutionen kan bemyndige en person i udlandet til at forestå den praktiske afvikling af prøven.

     Der henvises til eksamensbekendtgørelsen § 23.

     Studienævnets udfyldende bestemmelser:

     En studerende kan, når særlige forhold begrunder dette, få tilladelse til at gennemføre eksamen på en dansk repræsentation i udlandet, når vedkommende repræsentation er indforstået hermed. Afholdelse af eksamen andre steder end på repræsentationer, forudsætter en særlig ansøgning herom til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU.

     Eksamen i udlandet kan gennemføres i alle fag, undtagen den mundtlige del af det Afsluttende projekt på uddannelsen. De nærmere regler for afholdelse af eksamen i udlandet forefindes på uddannelsens hjemmeside mitSDU.dk under ”Love og regler”.

     § 5.3 - Stave- og formuleringsevne

     Ved bedømmelsen af det Afsluttende projekt skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne.
     Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra for studerende, der dokumenterer en relevant specifik
     funktionsnedsættelse. Formulerings- og staveevne kan indgå i bedømmelsen af andre prøver.
     Der henvises til eksamensbekendtgørelsen § 37, stk. 4, og fagbeskrivelsen

     Studienævnets udfyldende bestemmelser:

     Et dårligt sprog og/eller mange stavefejl vil påvirke den samlede vurdering af alle skriftlige eksamensbesvarelser i nedadgående retning.

     Studerende, der ønsker dispensation fra bestemmelserne vedrørende formulerings- og staveevne, skal senest 1 måned inden prøvens afholdelse indsende ansøgning herom til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU. Ansøgningen skal være begrundet og bilagt nødvendig dokumentation.

     § 5.4 - Interne eller eksterne eksamener/prøver

     Prøver kan enten være eksterne eller interne.

     Eksterne prøver bedømmes af én eller flere eksaminatorer og af én eller flere censorer, der er beskikket af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 

     Interne prøver bedømmes af én eller flere undervisere (eksaminatorer) udpeget af universitetet blandt underviserne på universitetet.

     De eksterne prøver skal dække uddannelsens væsentlige områder, herunder bachelorprojekt. Mindst 1/3 af uddannelsens samlede ECTS-point skal dokumenteres ved eksterne prøver. Dette gælder dog ikke for meritoverførte prøver.

     Det fremgår af den enkelte fagbeskrivelse om en prøve er internt eller eksternt bedømt.

     § 5.5 - Eksaminationssprog

     I uddannelser, der udbydes på dansk, aflægges prøverne på dansk, med mindre det er en del af prøvens formål at dokumentere den studerendes færdigheder i et fremmedsprog. Prøverne kan dog aflægges på svensk og norsk i stedet for dansk, medmindre det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk.

     Universitetet kan i øvrigt, hvor forholdene gør det muligt, tillade studerende at aflægge en prøve på et fremmedsprog. Det gælder dog ikke, hvis det er en del af prøvens formål at dokumentere færdigheder i dansk eller i et bestemt andet fremmedsprog.

     Studerende, der ønsker dispensation for prøvesproget, skal senest 1 måned før prøvens afholdelse, indsende ansøgning herom til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU. Ansøgningen skal være begrundet og bilagt nødvendig dokumentation.

     § 5.6 - Eksamens- og prøveformer

     Hvert af modulerne i HD 1. del afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter karakterskalaen i karakterbekendtgørelsen.

     Det afsluttende projekt på HD 1. del består af et skriftligt projekt og en mundtlig prøve med udgangspunkt i projektet. Prøven er med ekstern censur, og der gives én samlet karakter. 

     Valg af prøveform i det enkelte fag skal ske under hensyntagen til flere faktorer. Der skal som udgangspunkt være en klar sammenhæng mellem det enkelte fags formål, indhold, læringsaktiviteter og prøveformen, således, at eksamensresultatet i det enkelte fag afspejler den studerendes grad af opfyldelse af fagets læringsmål. 

     For uddannelsen i sin helhed tilstræbes en variation af prøveformer på tværs af fag, således at de studerende samlet set udprøves i de forskellige typer af viden, færdigheder og kompetencer, som er repræsenteret i uddannelsens kompetenceprofil. Dette skal sikre, at den studerendes samlede eksamensresultat afspejler den studerendes grad af opfyldelse af uddannelsens læringsmål.

     Prøveformerne fremgår af de enkelte fags fagbeskrivelser. 

     § 5.7 - Uregelmæssigheder i forbindelse med eksamener/prøver

     Der kan træffes disciplinære foranstaltninger over for studerende ved sager om uregelmæssigheder eller forstyrrende adfærd ved eksaminer jf. Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet.

     § 5.8 - Særlige vilkår

     Uddannelsesinstitutionen tilbyder særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til studerende med tilsvarende vanskeligheder samt til studerende med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Der henvises til eksamensbekendtgørelsen § 21.

     Studienævnets udfyldende bestemmelser:

     Studerende, der ønsker tilladelse til at aflægge en prøve på særlige vilkår, skal senest 1 måned inden prøvens afholdelse indsende ansøgning herom til Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU. Ansøgningen skal være begrundet og bilagt nødvendig dokumentation.

     § 5.9 - Individuelle eksamener/prøver og gruppeprøver

     Prøverne tilrettelægges som individuelle prøver eller som gruppeprøver. Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer, og der skal gives individuelle karakterer.

     Det fremgår af den enkelte fagbeskrivelse, hvis en prøve er tilrettelagt som en gruppeprøve. Såfremt en prøve er tilrettelagt som en gruppeprøve, fremgår det af fagbeskrivelsen, hvor mange studerende, der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve og om den studerende har mulighed for at vælge en individuel prøve.

     Hvis en afleveret skriftlig opgavebesvarelse ikke opfylder krav om individualisering eller formkrav fastsat i de enkelte fagbeskrivelser, kan opgavebesvarelsen afvises. Hvis opgavebesvarelsen afvises, skal der ikke gives en bedømmelse og den studerende har brugt et prøveforsøg,jf. § 12, stk. 3 i eksamensbekendtgørelsen.

     Der henvises til eksamensbekendtgørelsens § 13 og til eksamensbestemmelserne i fagbeskrivelserne

     Studienævnets udfyldende bestemmelser:

     Antallet af studerende i en gruppeprøve kan som hovedregel maksimalt være 4. Studienævnet kan beslutte at afvige reglen. Det vil i givet fald fremgå af fagbeskrivelsen.

     I skriftlige opgaver, der udarbejdet af flere studerende, skal det angives, hvilke dele af opgaven/projektet hver enkelt er ansvarlig for. Dog kan indledning, resume og konklusion være fælles.

     § 5.10 - Omprøver

     Hvis der til en prøve/eksamen ikke er angivet særlige bestemmelser om omprøven/reeksamen, gælder det, at omprøven/reeksamen afholdes som den ordinære prøve. Det vil af fagbeskrivelserne fremgå, hvornår omprøve afholdes. 

     Studienævnets udfyldende bestemmelser:

     Studerende, der har deltaget i en ordinær eksamen og som har opnået karakteren 00 eller derunder eller bedømmelsen ”Ikke bestået”, har adgang til at deltage i en reeksamen. Det vil af fagbeskrivelserne fremgå, hvornår reeksamen afholdes.

     Reeksamen afholdes efter samme eksamensfordringer, som er gældende for den ordinære eksamen i faget med mindre der i eksamensbestemmelserne for dette eksplicit er fastsat afvigende bestemmelser vedrørende reeksamen; jf. fagbeskrivelsen for det pågældende fag.

     Endvidere gælder, at skriftlige reeksaminer kan afholdes som mundtlig eksamen, såfremt antallet af tilmeldte eksaminander tilsiger denne eksamensform som den mest hensigtsmæssige.

     § 5.11 - Prøveforsøg

     En bestået prøve kan ikke tages om, jf. eksamensbekendtgørelsen.

     Indgår der flere delprøver i en prøve, kan delprøver, hvor der ikke er opnået bestået karakter, ikke tages om, når den samlede prøve er bestået, medmindre andet er bestemt i bekendtgørelsen eller studieordningen for uddannelsen.

     Den studerende kan være tilmeldt 3 gange til samme prøve. Uddannelsesinstitutionen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. I vurderingen af om der foreligger usædvanlige forhold, kan spørgsmålet om studieegnethed ikke indgå.

     Studienævnets udfyldende bestemmelser:

     Dispensation til ekstra prøveforsøg gives af Studienævnet for efter- og videreuddannelse på Samfunds- og Sundhedsvidenskab på SDU på baggrund af en begrundet skriftlig ansøgning herom.

     § 5.12 - Digitale eksamener/prøver og hjælpemidler

     Alle skriftlige prøver på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er digitale. 

     Tilladte hjælpemidler vil fremgå af fagbeskrivelsen. Der henvises i øvrigt til SDU’s regelsæt for skriftlige stedprøver og Regler ved eksamen på Samfundsvidenskab.

     § 5.13 - Pensumbeskrivelser

     Eksamenspensum/litteratur er angivet i fagbeskrivelsen, som er en del af studieordningen. Der eksamineres altid i nyeste pensum.

     § 5.14 - Generelle regler vedr. formalia

     Normalside: 2.400 anslag (inkl. mellemrum)
     Forside, forord, indholdsfortegnelse, figuroversigter, kildeoversigt og lignende oversigter over opgavens indhold samt bilag indgår ikke i opgørelsen af antallet af anslag i opgaven.

     Layout generelt:
     Margener (minimumskrav):
     Venstre: 3 cm.
     Højre: 2 cm.
     Top: 2 cm.
     Bund 1,5 cm.

     Andet:
     Linjeafstand: 1,5 pkt. anbefales
     Skrifttype: Calibri anbefales
     Skriftstr.: Svarende til Calibri 11 punkt.

     § 6 - Bestemmelser om merit og fritagelser

     § 6.1 - Merit

     Universitetet kan – det Afsluttende Projekt undtaget – godkende, at beståede/gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller fra en udenlandsk videregående uddannelse træder i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne studieordning. Ved godkendelse anses uddannelseselementet for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne i den pågældende anden uddannelse.

     Der henvises til § 14 i uddannelsesbekendtgørelsen og studienævnets hjemmeside om merit på mitSDU.dk

     Studienævnets udfyldende bestemmelser:

     Godkendte uddannelseselementer udenfor uddannelsesbekendtgørelsen overføres som ”Bestået” og den pågældende prøve indgår ikke i beregningen af karaktergennemsnittet.

     § 7 - Bestemmelser om uddannelsens tilrettelæggelse

     § 7.1 - Til- og framelding til undervisning og eksamener/prøver

     Studienævnets udfyldende bestemmelser:

     Studerende, der er tilmeldt et fag, vil også automatisk være tilmeldt den ordinære prøve i faget samt evt. førstkommende omprøve (indenfor det samme undervisningsår). 

     Såfremt deltagelsen i den enkelte prøve forudsætter, at obligatoriske aktiviteter i undervisningsforløbet forinden er blevet godkendt og/eller er betinget af forudsætningsbindinger (jf. fagbeskrivelserne), vil studieadministrationen informere herom på studiets hjemmeside.

     For afmelding til prøve, gælder specifikt for HD: 
     At fristen for rettidig afmelding er ugedagen før en prøve finder sted (ved skriftlige prøver), alternativt ugedagen før en opgavetekst bliver udleveret eller godkendt (ved hjemmeopgaver). Såfremt en hjemmeopgave skrives uden oplæg, vil fristen være ugedagen før den udmeldte afleveringsdato. Ved mundtlige prøver er fristen ugedagen før den 1. prøvedag for holdet. 
     Afholdes en prøve eksempelvis en mandag, vil sidste rettidige afmeldingsfrist således være mandagen før.

     § 7.2 - Afgangsprojekt

     Projektet har til formål at dokumentere den studerendes viden og færdigheder i forbindelse med løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Projektet skal tage udgangspunkt i en erhvervsøkonomisk problemstilling og inddrage relevant teori og metode inden for det erhvervsøkonomiske fagområde.

     De nærmere bestemmelser omkring indhold, formål m.v. for afgangsprojektet er beskrevet i fagbeskrivelsen og i vejledingen for afgangsprojektet, som forefindes på uddannelsens undervisningsportal 


     § 8 - Dispensation og klagemuligheder

     § 8.1 - Dispensation fra regler, fastsat af universitetet

     Studienævnet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet.

     § 8.2 - Klage over eksamener/prøver

     Klage over prøver eller anden bedømmelse, der indgår i eksamen, skal indbringes for universitetet senest 2 uger efter, at resultatet af eksamen er bekendtgjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

     For nærmere information og vejledning om klager over eksamen henvises til studiets hjemmeside på mitSDU.dk og eksamensbekendtgørelsens kap.10.

     § 8.3 - Klage over universitetets afgørelser

     I henhold til § 42 i uddannelsesbekendtgørelsen kan universitetets afgørelser efter denne bekendtgørelse indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse af studerende, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

     Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren. Klagen indgives til universitetet, der afgiver en udtalelse. Klageren skal have lejlighed til at kommentere universitetets udtalelse inden for en frist af mindst 1 uge. Universitetet sender klagen til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

     § 9 - Uddannelsens forankring

     § 9.1 - Studienævn

     Studienævn for efter- og videreuddannelse på samfundsvidenskab og sundhedsvidenskab

     § 9.2 - Censorkorps

     Censorkorpset for HD-uddannelserne

     § 9.3 - Ikrafttrædelsesdato for studieordningen

     01-09-2020

     § 9.4 - Gældende for studerende optaget fra og med

     01-09-2020

     § 9.5 - Dato for godkendelse i studienævnet

     22-04-2020

     § 9.6 - Dato for Dekanens godkendelse

     22-04-2020

     § 9.7 - Overgangsordninger og studieordningsændringer

     Aktuelle overgangsordninger for uddannelsen fremgår af studieforløbene for de relevante årgange.