Studieophold

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S750026102, S750026112, S750026122
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S750026101
ECTS-point: 30

Godkendelsesdato: 11-10-2018


Varighed: 1 semester

Fagets navn

Studieophold

UVA-kode

S750026101

ECTS-point

30

Ansvarligt studienævn

Studienævn for farmaci

Godkendelsesdato

11-10-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ulla Hedegaard uhedegaard@health.sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Ulla Hedegaard uhedegaard@health.sdu.dk

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Thomas Henriksen thenriksen@health.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

1 semester

Formål og overordnet indhold

Den overordnede målsætning med studieopholdet er at give den studerende indsigt i og forståelse for apotekets og farmaceutens rolle og placering i både den primære og sekundære sundhedssektor. Det primære fokus er, at de studerende får et bredt akademisk indblik i sundhedsvæsenets institutioner og møder øvrige sundhedsprofessioner.  Studerende, der har bestået de obligatoriske studieenheder og eksamensprøver i den farmaceutiske kandidatuddannelse, der er en forudsætning for studieophold på apotek, og har gennemgået studieophold på apotek, har under sin ansættelse på apotek, sygehusapotek eller privat sygehusapotek kompetence svarende til en farmakonom og betegnes som ”farmaceutstuderende”

Obligatoriske forudsætninger

Når fagene Klinisk farmakologi og terapi A eller Klinisk farmakologi og terapi B og Drug transport & drug delivery systems er bestået og fagelementer tilhørende kandidatuddannelsen på en samlet omfang på 45 ECTS er fulgt dvs. at man har været undervisningstilmeldt- og eksamenstilmeldt og har aflagt prøve i disciplinen, eller været sygemeldt på eksamensdagen. Desuden er det en forudsætning, at den studerende er bekendt med og overholder praktikstedernes krav om tavshedspligt og evt. uniform og beklædningsregler

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Information følger

Målbeskrivelse - viden

For studieopholdet er følgende læringsmål opstillet: 

 • redegøre for juridiske forhold indenfor lægemiddellovgivningen og anden regulering på lægemiddelområdet i primær- og sekundærsundhedssektor 
 • redegøre for samfundets måde at fremme den rationelle og økonomiske anvendelse af lægemidler gennem tilskudsordninger 
 • redegøre for hvordan samfundet gennem organisatoriske og tekniske forhold søger at fremme den rationelle og økonomiske anvendelse af lægemidler i den sekundære sundhedssektor 
 • redegøre for farmaceuters og øvrige sundhedspersoners roller og ansvar i ordination, dispensering og administration af lægemidler 
 • redegøre for farmaceuters og øvrige sundhedspersoners professionsansvar, herunder bestemmelser vedr. autoriserede sundhedspersoners og apotekspersonalets professionsansvar, reglerne for uddelegering af opgaver, apotekerpersonales medicinhåndtering, udskrivelse af recepter og apotekernes substitutionspligt 
 • redegøre for juridiske, tekniske og organisatoriske forhold som knytter sig til produktion af lægemidler på apotek    

Målbeskrivelse - færdigheder

For studieopholdet er følgende læringsmål opstillet: 

 • færdigheder i og erfaring med ekspedition af lægemidler, kommunikation med og rådgivning af patienter og andre sundhedspersoner 
 • kontrollere, at recepter opfylder gældende lovgivning 
 • kontrollere, at præparering og produktion af lægemidler er foretaget under gældende retningslinjer og standarder for kvalitet 
 • færdigheder i at søge, anvende og vurdere information om lægemidler, bivirkninger og interaktioner 
 • færdigheder i at foretage systematisk og kritisk gennemgang af individuelle lægemiddelordinationer i henhold til rationel farmakoterapi
 • opnået erfaring med kliniske arbejdsvilkår og i mødet med patienter, opnået forståelse for klinisk farmaceutiske problemstillinger samt anvendt og pragmatisk farmakoterapi
 • færdigheder i at optage en medicinanamnese, og på baggrund heraf klart og præcist fremstille et patientproblem fra en farmaceutisk synsvinkel 
 • færdigheder i at kommunikere med og informere patienter og pårørende om, hvorfor og hvordan patienten skal indtage og anvende sin medicin samt redegøre for behandlingsmål    

Studerende med teknologisk profil skal desuden have:

 • færdigheder i kontrol og kvalitetssikring af fremstillingsprocessen og evt. fremstilling af lægemidler   

Målbeskrivelse - kompetencer

For studieopholdet er følgende læringsmål opstillet: 

 • indgå i teamsamarbejde med andre sundhedsprofessionelle på apotek og i det øvrige sundhedsvæsen om patienter og have indsigt i egen formåen og kompetence 
 • overveje og diskutere erhvervsetiske problemstillinger 
 • informere patienter og pårørende, herunder at redegøre for behandlingsmål og varighed samt de forventede virkninger og bivirkninger ved patientens medicin 
 • følge reglerne for information, samtykke, herunder informationspligten ved behandling med lægemidler og kende reglerne for tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger    

Studerende med teknologisk profil skal desuden kunne:

 • indgå i samarbejde med andre erhvervsgrupper i kontrol, kvalitetssikring og fremstilling af lægemidler og bidrage med sin farmaceutiske indsigt i problemstillinger vedrørende disse emner 

Pensum / anbefalet litteratur

Information følger 

Indhold og forløb

Studieopholdet tildeles efter ansøgning og evt. herefter lodtrækning jf. SDU’s gældende regler.   

Studieopholdet består af et sammenhængende praktikforløb af 6 måneders varighed (inkl. 3 ugers ferie) på primær apotek, sygehusapotek og evt. farmaceutisk virksomhed jf. studieordningen (svarende til 30 ECTS). Studieopholdet kan, med dispensation fra studienævnet på baggrund af særlige forhold, tages i mindre dele som bedømmes hver for sig og samlet.   

Studieopholdet består af følgende delelementer: 
 • Primærsektor (15 ECTS):  
  • Apotek I
  • Apotek II med almen praksis   
 • Sekundærsektor (10 ECTS):
  • Sygehusapotek I
  • Klinik ophold I og II
 • Afsluttende valgfrit kvalitetsprojekt (5 ECTS) 

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Støtteforelæsninger

Som optakt til hhv. ophold i primær sektor og sekundær sektor, vil der blive afholdt hele dage med relevant støtteforelæsninger på SDU. Underviserne vil dels være internt ansatte fra SDU samt eksterne personer fra hhv. primær og sekundær sektoren. Undervejs i studieopholdet vil der desuden blive afholdt støtteforelæsninger og/eller fremlæggelsesseminarer på SDU. Oversigt over datoer og undervisere vil fremgå på kursushjemmesiden.


Fravær

Studieopholdet er en obligatorisk del af farmaceutuddannelsen og tilfredsstillende fremmøde på samtlige praktiksteder forventes, således at de opstillede læringsmål kan opfyldes. Evt. fravær på praktikstedet skal meddeles til vejlederen på stedet. Ved længerevarende fravær (>2 dage) vurderer vejlederen på praktikstedet, om fremmødet har været tilstrækkeligt til, at de opstillede læringsmål er opfyldt, og opholdet kan godkendes.   

Deltagelse i støtteforelæsninger og evalueringsseminarer på SDU er obligatorisk. Der kan maksimalt tillades fravær på 20 %. Ved fravær udover dette kræves lægeattest samt individuel tilrettelagt studieplan, før studieopholdet kan godkendes. 

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

Information følger 

Eksamensbestemmelser

Studieophold

Navn

Studieophold

Tidsmæssig placering

I tilknytning til studieopholdet

Udprøvninger

Primærsektor

EKA

S750026102

Navn

Primærsektor

Beskrivelse

Hvert af studieopholdets delophold bedømmes bestået eller ikke-bestået ved hjælp af port folier, som skal udfyldes af vejlederen på hvert praktiksted. Alle opstillede læringsmål i port folierne skal bestås. 

Ved afslutning af udvalgte delophold, skal den studerende udarbejde en mindre caseopgave, som skal fremlægges ved det efterfølgende evalueringsseminar på SDU

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Hjælpemidler

Ikke relevant for denne prøveform

ECTS-point

15

Sekundærsektor

EKA

S750026112

Navn

Sekundærsektor

Beskrivelse

Hvert af studieopholdets delophold bedømmes bestået eller ikke-bestået ved hjælp af port folier, som skal udfyldes af vejlederen på hvert praktiksted. Alle opstillede læringsmål i port folierne skal bestås. 

Ved afslutning af udvalgte delophold, skal den studerende udarbejde en mindre caseopgave, som skal fremlægges ved det efterfølgende evalueringsseminar på SDU

Prøveform

Portfolio

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Hjælpemidler

Ikke relevant for denne prøveform

ECTS-point

10

Afsluttende valgfrit kvalitetsprojekt

EKA

S750026122

Navn

Afsluttende valgfrit kvalitetsprojekt

Beskrivelse

Hvert af studieopholdets delophold bedømmes bestået eller ikke-bestået ved hjælp af port folier, som skal udfyldes af vejlederen på hvert praktiksted. Alle opstillede læringsmål i port folierne skal bestås. 

Ved afslutning af udvalgte delophold, skal den studerende udarbejde en mindre caseopgave, som skal fremlægges ved det efterfølgende evalueringsseminar på SDU.

For kvalitetsprojektet skal der udarbejdes en rapport, som dels skal godkendes af vejlederen på praktikstedet, dels skal fremlægges på hhv. SDU og praktiksted. Projektets resultater skal desuden præsenteres på praktikstedet. 

Prøveform

Portfolio med mundtligt forsvar

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Hjælpemidler

Ikke relevant for denne prøveform

ECTS-point

5

Ekstern kommentar

Udbydes 2 gange om året hhv. august – januar / februar – august. 

Identisk med tidligere moduler UVA'er: 3853931, 3853911 og 3853921. Brugte eksamensforsøg overføres automatisk. 

Udbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Kassogrammer

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode