Sundhedsøkonomisk evaluering

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S750025102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S750025101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-09-2018


Varighed: 1 kvartal

Fagets navn

Sundhedsøkonomisk evaluering

UVA-kode

S750025101

ECTS-point

5

Ansvarligt studienævn

Studienævn for farmaci

Godkendelsesdato

12-09-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Anne Sophie Oxholm asoxholm@sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
NN - udfyldes senere nnudfyldessenere

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Kirsten Anette Jensen kajensen@health.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 kvartal

Formål og overordnet indhold

  • At give de studerende en forståelse for baggrunden for at gennemføre sundhedsøkonomiske analyser i relation til lægemiddelanvendelse.
  • At give de studerende redskaber til at identificere hvilken type analyse der skal gennemføres og til at vurdere kvaliteten og relevansen af sundhedsøkonomiske analyser af lægemidler.

Obligatoriske forudsætninger

Ingen

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Afventer

Målbeskrivelse - viden

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:

  • redegøre for hvilke evalueringstyper, der bør anvendes ved en økonomisk evaluering af et konkret lægemiddel, herunder redegøre for hvilke omkostninger og effekter, som bør indgå i evalueringen, og hvorledes disse måles

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved modulets afslutning skal den studerende kunne:

  • anvende principperne om den inkrementelle cost-effectiveness-ratio til at identificere omkostningseffektive lægemidler og være i stand til at diskutere styrker og svagheder ved brug af den inkrementelle cost-effectiveness-ratio i en sådan sammenhæng
  • vurdere indholdet af udførte økonomiske evalueringer, der foreligger som artikel, rapport eller lignende

Målbeskrivelse - kompetencer

•diskutere økonomiske evalueringers anvendelse i beslutningssammenhænge og i prioriteringsovervejelser, fx i behandling af ansøgninger om offentlig tilskud til lægemidler

Pensum / anbefalet litteratur

Grundbog: Drummond MF, Sculpher MJ, Claxton K, Stoddart GL, Torrance GW. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. Fourth edition. Oxford University Press, 2015. Kapitel: 1-5, 7-9.  
 Artikler: Peter Bo Poulsen, Kjeld Møller Pedersen, Jens Christensen, Ulrik Vestenbæk. “Økonomisk evaluering af tabletbaseret vaccine mod høfeber i Danmark”. Ugeskrift for Læger 2008; 170(3): 138-142. 
 Dorte Gyrd-Hansen. “Is it cost effective to introduce screening programmes for colorectal cancer? Illustrating the principles of optimal resource allocation.” Health Policy. 41 (1997) 189-199 
 Nicolette Oostdam, Judith Bosmans, Elisabeth MW Eekhoff, Willem van Mechelen, Mireille NM van Poppel.”Cost-effectiveness of an exercise program during pregnancy to prevent gestational diabetes: Results of an economic evaluation alongside a randomised controlled trial”. MC Pregnancy and Childbirth 2012, 12:64.  
 Kim R. Olsen, Stig E. Bojesen, Anne-Marie M. Gerdes, Karen Lindorff-Larsen, Inge T. Bernstein. ”Cost-effectiveness of surveillance programs for families at high and moderate risk of hereditary non-polyposis colorectal cancer. International Journal of Technology Assessment in Health Care”, 23:1 (2007), 89–95.  
 Yderligere cases kan blive identificeret i løbet af kurset.

Indhold og forløb

Introduktion
Efficiens og økonomisk evaluering
Beslutningsregler og den inkrementelle cost-effectiveness ratio
Omkostningsanalyse
 
•Analyseperspektiv
•Tidshorisont
•Omkostningsbegreber
•Omkostningstyper
•Opgørelse af omkostninger
•Diskontering
Cost-effectiveness-analyse
•Mellemliggende og endelige effektmål
•Diskontering af effektmål
•Marginalanalyse
Cost-utility-analyse
•Kvalitetsjusterede leveår
•EQ-5D
•Rating scale
•Time trade-off
•Standard gamble
Design af økonomisk evaluering
•Økonomisk evaluering som del af randomiseret, kontrolleret forsøg
•Følsomhedsanalyse
•Cost-effectiveness acceptability curves
Modellering i økonomisk evaluering
•Alternativer til CEA/CUA
Anvendelse af økonomiske evalueringer

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og selvstudier

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

Information følger

Eksamensbestemmelser

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

Navn

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

Tidsmæssig placering

Eksamen er placeret efter afslutning af undervisning. Information om præcis dato og tid følger.

Regler

-3 må ikke indgå, 00 må ikke indgå

Udprøvninger

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

EKA

S750025102

Navn

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

Beskrivelse

Skriftlig eksamen med hjælpemidler

Prøveform

Skriftlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Hjælpemidler

  1. Alle hjælpemidler er tilladt
  2. Ingen hjælpemidler er tilladt
  3. Beskrivelse af hvilke hjælpemidler der er tilladt ved denne prøveform
  4. Ikke relevant for denne prøveform

ECTS-point

5

Ekstern kommentar

Ved re-eksamen kan eksamensformen være mundtlig afhængig af antal tilmeldte.

Faget er identisk med tidligere fag med samme titel UVA3855411. Brugte eksamensforsøg overføres automatisk.  

Udbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Kassogrammer

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode