Klinisk Farmakologi & Terapi C

Studienævn for farmaci

Undervisningssprog: Dansk, Engelsk
EKA: S750020102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S750020101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 07-09-2018


Varighed: 1 kvartal

Fagets navn

Klinisk Farmakologi & Terapi C

UVA-kode

S750020101

ECTS-point

10

Ansvarligt studienævn

Studienævn for farmaci

Godkendelsesdato

07-09-2018

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Ulla Hedegaard uhedegaard@health.sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
NN - udfyldes senere nnudfyldessenere

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Kirsten Anette Jensen kajensen@health.sdu.dk

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Forår

Varighed

1 kvartal

Formål og overordnet indhold

Giver de studerende en indføring i rationel lægemiddelbehandling for særlige patientgrupper og patienter i særlig risiko for komplikationer.

Obligatoriske forudsætninger

Den studerende har fulgt undervisningen i klinisk farmakologi og terapi B samt lægemiddeludvikling og regulatorisk farmaci. 

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Information følger 

Målbeskrivelse - viden

Ved modulets afslutning kan den studerende:

 • Demonstrere grundig og opdateret viden om rationel farmakoterapi ved den geriatriske patient, patienten i akutmodtagelse, misbrugs- forgiftnings- og intensivpatienten, ved øjensygdomme og dermatologiske sygdomme, herunder kendskab til præparatvalg, dosering, terapistyring og patientinformation
 • Beskrive, klassificere og fortolke patofysiologiske mekanismer for sygdomme vedrørende disse patientgrupper og for valget af den farmakologiske behandling
 • Demonstrere en grundig og opdateret viden om håndtering af bivirkninger og om farmakokinetiske og farmakodynamiske forhold ved lever- og nyresyge
 • Demonstrere en grundig opdateret viden om naturlægemidler og kosttilskud, herunder farmakologi, evidensgrundlag og regulatoriske forhold
 • Demonstrere viden om særlige værktøjer til identifikation og evaluering af lægemiddelrelaterede problemer 

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved modulets afslutning kan den studerende:

 • Identificere problemstillinger ved farmakologisk behandling af særlige patientgrupper 
 • Foretage en systematisk medicingennemgang af patienter indenfor disse patientgruppe herunder prioritere vigtigheden af identificerede lægemiddelrelaterede problemer. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved modulets afslutning kan den studerende:

 • Med et farmakologisk teoretisk udgangspunkt kunne vurdere og diskutere lægemiddelbehandling af patientgrupper med særlig høj risiko for komplikationer
 • På baggrund af en systematisk og metodisk tilgang til rationel farmakoterapi selvstændigt vurdere den farmakologisk behandling indenfor disse patientgrupper på individ- og gruppeniveau
 • Kunne indgå tværfaglig dialog og teamsamarbejde med andre sundhedsprofessionelle om patientens farmakologiske behandling
 • Med baggrund i teoretisk og metodisk viden tilegnet i faget suppleret med indhentning af tilgængelig viden kunne redegøre for og vurdere den rationel farmakoterapi ved mere komplekse problemstillinger/ specialiserede sygdomme   

Pensum / anbefalet litteratur

• Basal og Klinisk Farmakologi. J.P. Kampmann, K. Brøsen & U. Simonsen. 5. udgave 2014. FADLs Forlag.  
• Basisbog I Medicin & Kirurgi & udgave 6, 2016. Schroeder TV, Schulze S, Hilsted J, Gøtzsche L. Munksgaards Forlag 
• Green JR and Harris D. Pathology and Therapeutics for Pharmacists 3.ed. Pharmaceutical Press 2008.  
• Anbefalet litteratur anført under de enkelte blokke 
• Artikler og andet relevant materiale, herunder slides anvendt i undervisningen.  

Indhold og forløb

Kurset er inddelt i 8 blokke: 

 • Blok 1: Patientens vej igennem hospitalssystemet
 • Blok 2: Intensiv terapi
 • Blok 3: Den ældre patient
 • Blok 4: Dermatologi
 • Blok 5: Styret terapi
 • Blok 6: Naturlægemidler, kosttilskud og homøopatiske lægemidler  
 • Blok 7: Medicinsk behandling af øjensygdomme
 • Blok 8: Eksamensforberedelse  

Undervisningen i hver blok består af en række forelæsninger/seminarer, i nogle blokke også opgavetimer. I flere af blokkene vil der ved forelæsninger eller på e-learn blive givet 1-2 teoretiske patientcases som oplæg til selvstudium og klasseundervisningen. Opgaven kan f.eks. bestå i: Beskrivelse af hoveddiagnoser i relation til specialet og hovedprincippet i rationel behandling. Medicingennemgang i relation til diagnoser og med forslag til optimering af patientens medicinering med hensyn til compliance, interaktioner og mv.    

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde og selvstudier. 

Undervisningssprog

Dansk, Engelsk

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

Information følger

Eksamensbestemmelser

Eksamen

Navn

Eksamen

Tidsmæssig placering

Den ordinære eksamen er placeret umiddelbart sidst i modulet

Regler

-3 må ikke indgå, 00 må ikke indgå

Udprøvninger

Mundtligt eksamination

EKA

S750020102

Navn

Mundtligt eksamination

Beskrivelse

Mundtlig eksamination 

Prøveform

Mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort

Sprog

Dansk

Hjælpemidler

Ikke relevant for denne prøveform

ECTS-point

10

Ekstern kommentar

Faget er identisk med tidligere fag med samme titel 3855201. Brugte eksamensforsøg overføres automatisk.

Udbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester

Kassogrammer

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode