K5-K6: Evidensbaseret medicin

Studienævn for medicin

Undervisningssprog: Dansk
EKA: S150104102, S150104112
Censur: Ekstern prøve, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

UVA-kode: S150104101
ECTS-point: 8

Godkendelsesdato: 30-10-2023


Varighed: 2 kvartaler

Fagets navn

K5-K6: Evidensbaseret medicin

UVA-kode

S150104101

ECTS-point

8

Ansvarligt studienævn

Studienævn for medicin

Godkendelsesdato

30-10-2023

Fagansvarlig

Navn E-mail Institut
Andreas Lundh alundh@health.sdu.dk Klinisk Institut
Asbjørn Hróbjartsson ahrobjartsson@health.sdu.dk Cochrane Danmark

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Andreas Lundh alundh@health.sdu.dk I, OUH, Cochrane Danmark (Odense)
Anne-Marie Søndergaard Christensen amsc@sdu.dk Institut for Medier, Design, Læring og Erkendelse
Asbjørn Hróbjartsson ahrobjartsson@health.sdu.dk Cochrane Danmark
Camilla Hansen Nejstgaard cahansen@health.sdu.dk I, OUH, Cochrane Danmark (Odense)
Caroline Schaffalitzky de Muckadell csm@sdu.dk Institut for Kulturvidenskaber
Carsten Hinrichsen cahi@sdu.dk Mental sundhedsfremme
Christoffer Bruun Korfitsen ckorfitsen@health.sdu.dk I, OUH, Cochrane Danmark (Odense)
David Ruben Teindl Laursen dlaursen@health.sdu.dk I, OUH, Cochrane Danmark (Odense)
Jeppe Benneskou Schroll jschroll@health.sdu.dk I, OUH, Cochrane Danmark (Odense)
Karsten Juhl Jørgensen kjjorgensen@health.sdu.dk I, OUH, Cochrane Danmark (Odense)
Lasse Østengaard lasseoestengaard@health.sdu.dk I, OUH, Cochrane Danmark (Odense)
Mette Brandt Eriksen mettee@bib.sdu.dk Afdeling for Undervisning og Formidling
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell omuckadell@health.sdu.dk Klinisk Institut
Ove Schaffalitzky de Muckadell omuckadell@health.sdu.dk KI, OUH, Forskningsenhed for Medicinsk gastroenterologi (Odense)
Robin Christensen rochristensen@health.sdu.dk KI, OUH, Forskningsenhed for Reumatologi (Odense)
mailcontact_atlassen annmarie.lassen@rsyd.dk

Sekretær

Navn E-mail Institut By
Andrea Winsløw Davidsen andreawdavidsen@health.sdu.dk Studieadministration Odense
Kim Lundblad Price klup@health.sdu.dk Institutsekretariat
SUND Evidensbaseret Medicin mailbox sund-ebm@health.sdu.dk Studieadministration
Stine Hanghøi Jespersen shanghoi@health.sdu.dk Studieadministration

Udbudssteder

Odense

Niveau

Kandidat

Udbudsterminer

Efterår, Forår

Varighed

2 kvartaler

Formål og overordnet indhold

Faget har til formål at kvalificere den studerende til at opnå viden, færdigheder og kompetencer inden for evidensbaseret medicin, der er nødvendige for efter afsluttet kandidateksamen at kunne bestride underordnede lægestillinger på tilfredsstillende måde. 

Fagets overordnede formål er, at den studerende med baggrund i et klinisk problem skal kunne formulere et forskningsspørgsmål, søge efter og identificere et eller flere relevante kliniske studier, kritisk vurdere studierne, og formidle sin konklusion.  

Faget fortsætter og opgraderer den prægraduate lægeuddannelses forskningstræning og er en væsentlig del af kandidatuddannelsens akademiske dimension.

En uddybning af dette fags bidrag til uddannelsens kompetenceprofil, fremgår af studieordningens oversigt over sammenhængen mellem uddannelsens kompetenceprofil og målbeskrivelserne for de enkelte fag (Kompetencematricen)

Obligatoriske forudsætninger

Ingen.

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform

Sammenhæng: I CAT opgaven (forudsætningsprøve) demonstrerer den studerende kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre en afgrænset undersøgelse med selvvalgt klinisk problemstilling. Ved at arbejde med de forskellige cases eksemplificeres og konkretiseres de generelle temaer fra forelæsningerne. 

Prøveformen (eksamen) fokuserer på kritisk vurdering af en klinisk relevant artikel og er baseret på skriftlig refleksion og formidling, som understøtter læringsmål og er i samklang med undervisningsformen

Se liste med sammenhæng mellem læringsmål, undervisning og prøveform her

Målbeskrivelse - viden

Ved fagets afslutning skal den studerende have viden om: 

 • Evidensbaseret medicins grundprincipper.
 • Søgning efter egnet forskningslitteratur.
 • Sammenhæng mellem problemstilling, spørgsmålsformulering og valg af studiedesign, samt kvalitet og anvendeligheden af det identificerede kliniske studie.
 • Betydningen af studiedesign til belysning af et konkret forskningsspørgsmål (fx kohorte og case-kontrol studier, diagnostiske akkuratessestudier, inter-observatør studier, randomiserede forsøg, kvalitative interviewstudier, og systematiske oversigter).
 • Bias, tilfældige fejl, og generaliserbarhed i klinisk forskning.
 • Rapporteringsbias, rapporteringsretningslinjer, forsøgsregistre, værktøj til at vurdere metodologisk kvalitet og risiko for bias.
 • Udarbejdelse af kliniske retningslinjer.
 • Betydning af forhåndstiltro og interessekonflikter.
 • Patientinddragelse i kliniske beslutninger.

Målbeskrivelse - færdigheder

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne: 

 • Formulere et klinisk relevant forskningsspørgsmål, søge svar på spørgsmålet i den videnskabelige litteratur, kritisk vurdere den fundne litteratur og vurdere resultaternes anvendelighed i forhold til den kliniske problemstilling.
 • Udvælge, analysere, sammenfatte og formidle resultatet af et relevant klinisk studie.
 • Redegøre for de væsentligste udfordringer som knytter sig til fortolkning af de typiske studiedesign i klinisk forskning, fx kohorte og case-kontrol studier, diagnostiske akkuratessestudier, inter-observatør studier, randomiserede forsøg, kvalitative interviewstudier, og systematiske oversigter.
 • Redegøre for udvælgelsen af det mest hensigtsmæssig studiedesign til belysning af et konkret forskningsspørgsmål (fx ætiologisk, terapeutisk, diagnostisk eller prognostisk).
 • Redegøre for kliniske retningslinjer og deres delelementer og udfordringer.
 • På baggrund af en systematisk og metodisk artikelgennemgang, at kunne sammenfatte, kritisk diskutere og formidle resultaterne fra et klinisk studie rapporteret i en viden-skabelig artikel, herunder den kliniske relevans. 
 • Forstå og kritisk reflektere over det væsentligste indhold i et abstract og til dels også hovedtekst fra flertallet af artikler, som beskriver et typisk klinisk forskningsstudie.
 • Redegøre for patientinddragelse, dets elementer og udfordringer.

Målbeskrivelse - kompetencer

Ved fagets afslutning skal den studerende kunne: 

 • Forholde sig konstruktivt kritisk og indgå i akademisk diskussion af centrale begreber og praksisser indenfor evidensbaseret medicin.
 • Kunne diskutere anvendelse af evidensbaseret medicin i praksis og de udfordringer der kan opstå.

Undervisnings- og arbejdsformer samt feedback

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter SDUs bærende principper for aktiv læring og aktiverende undervisning og SUNDs udmøntning heraf i form af FAIR principperne.

Følgende undervisnings- og arbejdsformer kan forekomme på faget: Udarbejdelse af skriftlig gruppeopgave, forelæsninger, case-arbejde og case-opsamling.

Følgende feedback-former kan forekomme på faget: underviser-feedback, instruktor-feedback og peer-feedback.

Særlig eksamenscoaching for studerende som har dumpet x 2 (tilbagemelding i form af individuel underviser evaluering og rådgivning mhp. eksamensforberedelse).

Aktiviteterne på faget retter sig primært mod at opnå læringsmålene samt forberede den studerende på eksamensformen. De specifikke undervisnings- og arbejdsformer samt feedback-former fremgår af fagets undervisningsforløb på itslearning.

Antal undervisningstimer

timer per uge

Skemaoplysninger

Odense
Vis fuldt skema (start E23)
Vis fuldt skema (start F24)

Undervisningssprog

Dansk

Forventet arbejdsmængde for den studerende på dette fag

8 ECTS svarer til 8 x 27,5 timer = 220 timer.  

Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer og feedback, samt eksamen og forberedelse til denne. 

En gennemsnitlig fordeling af arbejdsbelastningen er: 

 • konfrontationstimer (undervisere er til stede): 53 timer
 • vejledningstimer: 8 timer
 • forberedelse: 152 timer
 • eksamensaktiviteter: 7 timer

Eksamensbestemmelser

K5-K6: EBM - Eksamen

Navn

K5-K6: EBM - Eksamen

Tidsmæssig placering

Ved fagets afslutning.

Udprøvninger

K5-K6: EBM - Eksamen

EKA

S150104102

Navn

K5-K6: EBM - Eksamen

Beskrivelse

Eksamen består af essay- og kortsvarsopgaver. 

Specifikke oplysninger om eksamen (omfang, udlevering og aflevering af besvarelse mv.) findes som udgangspunkt på e-læringsplatformen (itslearning). 

Ved prøver som udleveres og/eller afleveres i Digital Eksamen, findes yderligere oplysninger om prøven der.  

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Dansk

Varighed

3 timers skriftlig prøve. 

Hjælpemidler

Generelt gælder, at man ikke må interagere med andre under eksamen, hverken fysisk eller digitalt, herunder via fildelingstjenester f.eks. Google Docs, OneNote mv.

Begrænsede hjælpemidler er tilladt: 
 • Indbygget standardlommeregner i hhv. Windows/MAC
 • Dansk-engelsk/engelsk-dansk ordbog offline.

ECTS-point

8

Uddybende information

CAT-opgaven skal være bestået, inden den studerende kan deltage i eksamen. 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens nævnte generelle kompetencemål.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Hvis der er 16 studerende eller herunder tilmeldt til reeksamen, vil den blive afviklet som en mundtlig eksamen - se uddybning nedenfor. Reeksamensformen meldes til de studerende senest 14 dage før reeksamen.

Forudsætninger

Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
Udprøve S150104112, K5-K6: Forudsætningsprøve - CAT-opgave S150104101, K5-K6: Evidensbaseret medicin

Reeksamen

Beskrivelse

Mundtlig prøve med forberedelse

Prøveform

Mundtlig prøve med forberedelse

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Varighed

1 times forberedelse og 30 minutters eksamination inkl. votering. 

Hjælpemidler

Generelt gælder, at man ikke må interagere med andre under eksamen, hverken fysisk eller digitalt, herunder via fildelingstjenester f.eks. Google Docs, OneNote mv.

Begrænsede hjælpemidler er tilladt: 
 • Indbygget standardlommeregner i hhv. Windows/MAC
 • Dansk-engelsk ordbog offline.

K5-K6: Forudsætningsprøve - CAT-opgave

EKA

S150104112

Navn

K5-K6: Forudsætningsprøve - CAT-opgave

Beskrivelse

CAT-opgaven skal skrives i grupper. 

Specifikke oplysninger om eksamen (omfang, udlevering og aflevering af besvarelse mv.) findes som udgangspunkt på e-læringsplatformen (itslearning). 

Ved prøver som udleveres og/eller afleveres i Digital Eksamen, findes yderligere oplysninger om prøven der.  

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Dansk

Omfang

Ca. 2 normalsider à 2400 tegn inkl.mellemrum pr. studerende.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt - inkl. brug af internet.

ResuméECTS-point

0

Uddybende information

Opgaven skrives i grupper, som skal oprettes i Digital Eksamen. Kun én fra gruppen skal aflevere på vegne af hele gruppen. 

Ved omprøven laves en revision af eksamensopgaven fra den ordinære eksamen. Omprøven laves i samme grupper, som ved ordinær eksamen og indleveres i Digital Eksamen. Omprøven ligger i samme eksamenstermin, inden eksamen i EBM. CAT-opgaven skal være bestået for at kunne deltage i eksamen i EBM. 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens nævnte generelle kompetencemål.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Udbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Forår 2024 Obligatorisk Forskningsprofil - Optaget 1. februar 2023 Kandidat i Medicin | Odense 3
Forår 2024 Obligatorisk International profil - Optaget 1. februar 2023 Kandidat i Medicin | Odense 3
Forår 2024 Obligatorisk Klinikprofil - Optaget 1. februar 2023 Kandidat i Medicin | Odense 3

Kassogrammer