KE529: Matematiske metoder i kemi og nanovidenskab

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Undervisningssprog: På dansk eller engelsk afhængigt af underviser
EKA: N530029102, N530029112
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere, Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala, Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Forår
Niveau: Bachelor

STADS ID (UVA): N530029101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 24-10-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Indgangskrav

Kurset kan ikke tages af studerende på anvendt matematik og matematik.

Faglige forudsætninger

Studerende, der følger kurset, forventes at:

 • Have kendskab til kemi og matematik svarende til 1. års niveau
 • Kunne anvende kemi og matematik svarende til 1. års niveau

Formål

Formålet med kurset er at indføre matematisk notation og matematiske
metoder til brug for analyse af kemiske problemstillinger. Der vil blive
lagt vægt på praktiske / regnemæssige aspekter af de i kurset
behandlede matematiske metoder. Kurset giver også en introduktion til
brugen af Maple for analyse af mere matematisk komplicerede kemiske
problemstillinger.

Kurset bygger oven på den viden, der er erhvervet i
1. års kurserne i kemi og matematik, og giver et fagligt grundlag for
at studere mange emner som eksempelvis kvantekemi, spektroskopi og
fysisk kemi der er placeret senere i uddannelsen.

I forhold til
uddannelsens kompetenceprofil har kurset eksplicit fokus på at gøre den
studerende i stand til at kunne analysere problemstillinger indenfor
kemi med en matematisk indgangsvinkel samt at udføre beregninger på
typiske matematisk-kemiske problemstillinger.

Målbeskrivelse

For at opnå kursets formål er det læringsmålet for kurset, at den studerende demonstrerer evnen til at:

 1. Beskrive
  typiske matematiske problemstillinger indenfor kemi ved hjælp af
  matematik samt udvise overblik over grundlæggende begreber indenfor de
  matematiske metoder der anvendes i kemi.
 2. Opskrive og reformulere typiske matematiske modeller i kemi til beskrivelse og analyse af kemiske problemstillinger.
 3. Vælge beregningsmetode og udføre grundlæggende praktiske beregninger på matematisk-kemiske problemstillinger.

Indhold

Kurset indeholder følgende faglige hovedområder:

 1. Analyse af
  kemisk relevante matematiske funktio-ner af en eller flere variable samt
  deres partielle af-ledede og total differentialer.
 2. Integration af kemisk relevante funktioner med an-vendelser indenfor især termodynamik og kvante-kemi.
 3. Serier og rækkeudviklinger med speciel fokus på brug af Taylorrækkeudviklinger indenfor kemi.
 4. Introduktion til komplekse funktioner.
 5. Differentialligninger
  med anvendelse indenfor ke-miske problemstillinger som for eksempel
  kemisk reaktionskinetik, den harmoniske oscillator og par-tiklen i en
  kasse.
 6. Linear algebra (vektorer, matricer, løsning af linea-re
  ligningssystemer, determinanter, eigenværdier samt eigenvektorer) og
  dennes anvendelse indenfor kemi og herunder specielt kvantekemi,
  spektro-skopi og symmetri.

  Litteratur

  Erich Steiner: The Chemistry Maths Book, Oxford University Press, 2. Udgave.
  Se itslearning for pensumlister og yderligere litteraturhenvisninger.

  Eksamensbestemmelser

  Eksamenselement a)

  Tidsmæssig placering

  Juni

  Forudsætninger

  Type Forudsætningsnavn Forudsætningsfag
  Forudsætning ikke fundet

  Udprøvninger

  Mundtlig eksamen

  EKA

  N530029102

  Censur

  Intern prøve, to eller flere bedømmere

  Bedømmelse

  7-trinsskala

  Identifikation

  Studiekort

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  5

  Uddybende information

  Den mundtlige eksamen består i fremlæggelse af et af emnerne fra emneoversigten samt fremlæggelse af et miniprojekt.
  Eksamensformen ved reeksamen kan være en anden end eksamensformen ved den ordinære eksamen.

  Forudsætningsprøve a)

  Tidsmæssig placering

  Forår

  Udprøvninger

  Afleveringsopgaver (3 sæt)

  EKA

  N530029112

  Censur

  Intern prøve, en bedømmer

  Bedømmelse

  Bestået/Ikke bestået

  Identifikation

  Fulde navn og SDU brugernavn

  Sprog

  Følger, som udgangspunkt, undervisningssprog

  Hjælpemidler

  Oplyses på kurset

  ECTS-point

  0

  Uddybende information

  Forudsætningsprøven er en forudsætning for deltagelse i eksamenselement a)

  Vejledende antal undervisningstimer

  56 timer per semester

  Undervisningsform

  Undervisningsaktiviteter udmønter sig i en anslået vejledende fordeling af arbejdsindsatsen hos en gennemsnitsstuderende på følgende måde:
  • Introfase (forelæsning, holdtimer) - Antal timer: 12
  • Træningsfase: Antal timer: 44, heraf 28 timer eksaminatorie og 16 timer laboratorie

  Introfasen vil bestå af 2 elementer: 1) En video (ca.
  15 min. varighed) som giver en introduktion til emnet der skal arbejdes
  med. Det antages at de studerende har set denne video før introtimen. 2)
  I selve introtimen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til
  videoen. Der skal ellers arbej-des med uddybende spørgsmål/opgaver som
  understøtter materialet gennemgået i videoen.

  Træningsfasen
  vil også være delt i to elementer: 1) Træning i opgaveregning som skal
  gøre det muligt for den studerende at vælge beregningsme-tode og udføre
  grundlæggende praktiske beregninger. 2) Give en introduktion til Maple
  som hjælpeværktøj når beregninger på matematisk-kemiske
  problemstillinger udføres.

  Aktiviteter i studiefasen:

  • Læsning af lærerbogens materiale
  • Opgaveløsning
  • Miniprojekt
  • Videogennemgang af lærebogens mate-riale

  Ansvarlig underviser

  Navn E-mail Institut
  Jacob Kongsted kongsted@sdu.dk Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

  Yderligere undervisere

  Navn E-mail Institut By
  Kristian Debrabant debrabant@imada.sdu.dk Institut for Matematik og Datalogi, Anvendt Matematik

  Skemaoplysninger

  Administrationsenhed

  Fysik, kemi og Farmaci

  Team hos Registrering & Legalitet

  NAT

  Anbefalede studieforløb

  Profil Program Semester Periode
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E18, F19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2016 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2017 og 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E18, F19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2016 og 2017 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2016, 2017 og 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E18, F19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E20
  Ikke længere gældende per 31. august 2019: BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag inden for naturvidenskab - optag 1. september 2018 Bachelor i kemi | Odense 2 E19
  Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2019 Bachelor i kemi | Odense 2 E21
  BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 3 E20
  BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 3 E20
  Ikke længere gældende pr-BA Centralt fag kemi to-faglig med sidefag - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 3 E21
  Ikke længere gældende pr. BA Centralt fag kemi et-faglig - optag 1. september 2020 Bachelor i kemi | Odense 3 E21