Undervisning og praktik

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Dansk
EKA: H910000102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår, Forår
Niveau: Kandidat

Fagnummer: H910000101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 08-03-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H910000101

ECTS-point

10

Fagtitel

Undervisning og praktik

Antal undervisningstimer

30 timer per semester

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Tina Høegh thoegh@sdu.dk Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Torben Spanget Christensen torben.christensen@sdu.dk Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab Odense

Overordnet målbeskrivelse

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål som anført nedenfor. Disse læringsmål understøttes af eksamensformen, der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer på nedenstående punkter.

Kurset skal give de studerende redskaber til at planlægge, gennemføre og udvikle mindre undervisningsforløb i praktikforløbet og give de studerende mulighed for at afprøve deres viden om læring og undervisning i praktikforløbet.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal efter endt undervisning

 • redegøre for forskellige pædagogiske og didaktiske begreber og traditioner
 • redegøre for forholdet mellem læreplan, stofvalg og undervisningstilrettelæggelse
 • redegøre for undervisningens institutionelle indlejring 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal efter endt undervisning
 • anvende didaktisk teori i forbindelse med tilrettelæggelse af undervisning i faglige og tværfaglige forløb
 • gennemføre didaktiske analyser af stofvalg og tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning, herunder bl.a. brug af undervisningsmetoder
 • gennemføre undervisning

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal efter endt undervisning

 • indgå i samarbejde med kolleger om udvikling og gennemførelse af pædagogisk, didaktisk og fagligt begrundet undervisning
 • vurdere egne styrker, svagheder og præferencer i forhold til undervisningsgerningen
 • kunne træffe personlige karrierevalg og sætte sig karrieremæssige mål

Indhold

På kurset behandles centrale pædagogiske og didaktiske problemstillinger der knytter sig til undervisning på ungdoms- og voksen/videreuddannelser. Forskellige didaktiske og læringsmæssige perspektiver gennemgås og sættes i relation til forskellige elev- og studentergrupper og organisatorisk/institutionelle forhold. Undervisningen giver de studerende redskaber til at planlægge, udvikle, gennemføre og evaluere mindre undervisningsforløb i et praktikforløb og dermed mulighed for at afprøve deres viden om undervisning og læring i praksis. Den teoretiske undervisning der følger efter praktikforløbet giver mulighed for kollektiv refleksion over og feedback på de studerendes erfaringer fra praktikforløbet og deres møde med de forskellige uddannelsesinstitutioners organisation og profil.

Kurset vil emnemæssigt fokusere på gymnasiefagenes roller og rammer i uddannelsessystemet, teorier om undervisning og læring og deres anvendelighed i praksis, forskellige uddannelsesinstitutioners organisation og elever/studerende, elev- og lærerroller og samspillet mellem disse, anvendelsen af læringsressourcer (fx IT) samt planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i egne fag. Der gennemføres fire ugers praktik. Timetallet i praktikken aftales mellem praktikant og praktiksted. I praktikken vil den studerende få lejlighed til at observere undervisning og til selv at undervise.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: forelæsninger, gruppearbejde, og dialog.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i uddannelsens studieordning. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. 

Feedback

Der gives løbende mundtlig feedback i undervisningen både før og efter praktikken, fx på synopsen. 

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede 
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

3 ugentlige timer i 10 uger, en praktikperiode på 4 uger. 

Arbejdsbelastning

10 ECTS svarer til 280 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk

Pensum

700 – 800 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I løbet af semestret samt ved afslutningen af undervisningen.

Udprøvninger

Eksamen - Den afsluttende prøve

EKA

H910000102

Navn

Eksamen - Den afsluttende prøve

Beskrivelse

Den afsluttende prøve består af en mundtlig prøve på baggrund af synopsis. De studerende udarbejder en synopsis på grundlag af den gennemgåede teori og gennemført praktik. Synopsen, som er på 5-8 sider, danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination. Præstationen bedømmes efter 7-trinsskalaen.

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk

Omfang

5-8 normalsider

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres på SDU´s digitale platform.

ECTS-point

10

Uddybende information

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12 og 13.  

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen. 

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

Skema for faget

Odense
Vis fuldt skema (start F23)
Vis fuldt skema (start E23)

Yderligere information

Efterår 2024
Onsdag kl. 9-12

Ændringer kan forekomme - se yderligere informationer enten ovenfor eller i kalenderfunktionen i Itslearning

Fagudbud

Udbuds periode Udbudstype Profil Uddannelse Semester
Forår 2024 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvalitativt spor, optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Forår 2024 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 1, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Forår 2024 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 2, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Efterår 2023 Valgfag KA sidefag medievidenskab (50 ECTS) for studerende med centralt fag fra HUM Optag 2023 KA Medievidenskab | cand.mag. i medievidenskab, cand.mag. i medievidenskab og [sidefag] | Odense
Forår 2024 Obligatorisk KA Sidefag Dansk (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 2
Forår 2024 Obligatorisk KA sidefag medievidenskab (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Medievidenskab | cand.mag. i medievidenskab, cand.mag. i medievidenskab og [sidefag] | Odense 2
Efterår 2023 Obligatorisk KA engelsk et-faglig (120 ECTS) Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense
Efterår 2023 Obligatorisk KA engelsk to-faglig (70 ECTS) Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense
Forår 2024 Obligatorisk KA Sidefag engelsk (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2023 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 2
Efterår 2023 Obligatorisk KA engelsk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense
Efterår 2023 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvalitativt spor, optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Efterår 2023 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 1, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Efterår 2023 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 2, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Forår 2024 Obligatorisk KA sidefag Religionsstudier (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Religionsstudier | cand.mag. i religionsstudier, cand.mag. i religionsstudier og [sidefag] | Odense 2
Efterår 2023 Obligatorisk KA tysk et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense
Forår 2024 Obligatorisk KA sidefag historie (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND 2023 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 2
Forår 2024 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvalitativt spor, optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Forår 2024 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 1, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Forår 2024 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 2, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Forår 2024 Obligatorisk KA Oldtidskundskab to-faglig (70 ECTS) Optag 2023 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense
Efterår 2023 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvalitativt spor, optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Efterår 2023 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 1, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Efterår 2023 Obligatorisk Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 2, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3
Forår 2024 Obligatorisk KA sidefag filosofi (75 ECTS) for studerende med centralfag fra SAMF, NAT og IDRÆT optag 2023 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 2
Forår 2024 Obligatorisk KA Sidefag tysk (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense 2
Efterår 2023 Obligatorisk KA Oldtidskundskab et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense
Efterår 2023 Valgfag KA Oldtidskundskab to-faglig (70 ECTS) Optag 2022 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense
Efterår 2023 Obligatorisk KA historie et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense
Efterår 2023 Obligatorisk KA historie to-faglig (70 ECTS) Optag 2022 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense
Efterår 2023 Obligatorisk KA historie to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2022 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense
Efterår 2023 Valgfag KA Litteraturvidenskab 120 ECTS Optag: 2023 KA Litteraturvidenskab | cand.mag. i litteraturvidenskab | Odense
Efterår 2023 Valgfag KA filosofi to-faglig (70 ECTS) optag 2022 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense
Efterår 2023 Valgfag KA filosofi to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og IDRÆT Optag 2022 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense
Efterår 2023 Valgfag KA pædagogik 120 ECTS optag 2022 KA Pædagogik | cand.mag. i pædagogik | Odense
Efterår 2023 Valgfag KA pædagogik 120 ECTS optag 2021 KA Pædagogik | cand.mag. i pædagogik | Odense
Efterår 2023 Obligatorisk KA dansk et-faglig (120 ECTS) optag 2022 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense
Efterår 2023 Obligatorisk KA dansk to-faglig (70 ECTS) optag 2022 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense
Efterår 2023 Obligatorisk KA dansk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND optag 2022 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Uddannelse Semester Udbuds periode
KA Oldtidskundskab to-faglig (70 ECTS) Optag 2023 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense 1 E23
KA Oldtidskundskab to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense 1 E23
KA Oldtidskundskab et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense 2 E23
KA Oldtidskundskab et-faglig (120 ECTS) Optag 2023 KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense 2 E23
KA Sidefag Dansk (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 2 E23
KA Sidefag Dansk (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2024 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 2 E23
KA Sidefag engelsk (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2023 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 2 E23
KA Sidefag tysk (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense 2 E23
KA Sidefag tysk (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2024 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense 2 E23
KA sidefag Religionsstudier (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Religionsstudier | cand.mag. i religionsstudier, cand.mag. i religionsstudier og [sidefag] | Odense 2 E23
KA sidefag Religionsstudier (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2024 KA Religionsstudier | cand.mag. i religionsstudier, cand.mag. i religionsstudier og [sidefag] | Odense 2 E23
KA sidefag filosofi (75 ECTS) for studerende med centralfag fra SAMF, NAT og IDRÆT optag 2023 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 2 E23
KA sidefag filosofi (75 ECTS) for studerende med centralfag fra SAMF, NAT og IDRÆT optag 2024 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 2 E23
KA sidefag historie (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND 2023 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 2 E23
KA sidefag medievidenskab (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Medievidenskab | cand.mag. i medievidenskab, cand.mag. i medievidenskab og [sidefag] | Odense 2 E23
KA dansk et-faglig (120 ECTS) optag 2022 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA dansk et-faglig (120 ECTS) optag 2023 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA dansk to-faglig (70 ECTS) optag 2022 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA dansk to-faglig (70 ECTS) optag 2023 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA dansk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT eller Idræt optag 2023 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA dansk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND optag 2022 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA dansk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag i psykologi Optag 2023 KA Dansk | cand.mag. i dansk, cand.mag. i dansk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA engelsk et-faglig (120 ECTS) Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA engelsk et-faglig (120 ECTS) Optag: 2023 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA engelsk to-faglig (70 ECTS) Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA engelsk to-faglig (70 ECTS) Optag: 2023 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA engelsk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2022 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA engelsk to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag: 2023 KA Engelsk | cand.mag. i engelsk, cand.mag. i engelsk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA filosofi to-faglig (70 ECTS) optag 2022 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E23
KA filosofi to-faglig (70 ECTS) optag 2023 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E23
KA filosofi to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og IDRÆT Optag 2022 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E23
KA filosofi to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og IDRÆT Optag 2023 KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E23
KA filosofi to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag i psykologi KA Filosofi | cand.mag. i filosofi, cand.mag. i filosofi og [sidefag] | Odense 3 E23
KA historie et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E23
KA historie et-faglig (120 ECTS) Optag 2023 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E23
KA historie to-faglig (70 ECTS) Optag 2022 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E23
KA historie to-faglig (70 ECTS) Optag 2023 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E23
KA historie to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2022 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E23
KA historie to-faglig (75 ECTS) for studerende med sidefag fra SAMF, NAT og SUND Optag 2023 KA Historie | cand.mag. i historie, cand.mag. i historie og [sidefag] | Odense 3 E23
KA tysk et-faglig (120 ECTS) Optag 2022 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense 3 E23
KA tysk et-faglig (120 ECTS) Optag 2023 KA Tysk | cand.mag. i tysk, cand.mag. i tysk og [sidefag] | Odense 3 E23
Kandidatsidefag i psykologi - primært kvalitativt spor, optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3 E23
Kandidatsidefag i psykologi - primært kvalitativt spor, optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3 E23
Kandidatsidefag i psykologi - primært kvalitativt spor, optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3 F24
Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 1, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3 E23
Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 1, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3 F24
Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 1, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3 E23
Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 2, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3 F24
Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 2, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3 E23
Kandidatsidefag i psykologi - primært kvantitativt spor 2, Optaget 2023 Sidefag i psykologi - KA - 75 ECTS | Odense 3 E23
KA sidefag Oldtidskundskab (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SUND, NAT og SAMF Optag 2022 (start F23) KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense 4 E23
KA sidefag Oldtidskundskab (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SUND, NAT og SAMF Optag 2023 (start F24) KA Oldtidskundskab | cand.mag. i oldtidskundskab og [sidefag], cand.mag. i oldtidskundskab | Odense 4 E23
KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2021 Sidefag i dansk (deltid) | Sidefag i dansk, Sidefag i dansk | Odense 5 E23
KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2022 Sidefag i dansk (deltid) | Sidefag i dansk, Sidefag i dansk | Odense 5 E23
KA Sidefag Dansk deltid 75 ECTS for studerende med centralt fag fra NAT, SUND og SAMF Optag 2023 Sidefag i dansk (deltid) | Sidefag i dansk, Sidefag i dansk | Odense 5 E23