Interkulturel kommunikation (Spanish)

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Spansk
EKA: H900028112, H900028122
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H900028101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H900028101

ECTS-point

5

Fagtitel

Interkulturel kommunikation (Spanish)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Virginia Hvid virginia@sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Virginia Hvid virginia@sdu.dk Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Efter endt kursus skal den studerende kunne

 • demonstrere kendskab til forskellige kommunikationsteorier og kulturbegreber samt til kommunikationens funktion i det interkulturelle samkvem.

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende kunne

 • anvende de ovennævnte teorier og begreber i analyser af interkulturel kommunikation samt kunne vurdere og diskutere anvendte teorirammers styrker og svagheder. 
 • beherske kommunikationen i det interkulturelle samkvem.

Målbeskrivelse - kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne

 • håndtere samarbejde og konflikter på tværs af kulturer. 

Indhold

Der gennemgås kulturbegreber og kommunikationsteorier, som udgør fundamen-tet for forskellige teorier om interkulturel kommunikation. Teorierne kan anvendes til en gennemgang af analyser af interkulturel kommunikation i fremmedsprogsområdet og/eller mellem fremmedsprogsområdet og Danmark. I faget diskuteres endvidere identitet og stereotypidannelser med særligt henblik på deres funktion og problemer i interkulturel kommunikation, samt gruppedynamikker og håndtering af samarbejde og konflikter på tværs af kulturer. Desuden introduceres betydningen af interkulturelle kompetencer – kognitiv, affektiv og adfærdsmæssig kompetence. Problematikken vedrørende sproglige ressourcer (f.eks. lingua franca og flersprogethed) kan inddrages.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: forelæsning, caseorienteret undervisning, diskussion, gruppe-arbejde, samt gennemgang af løsningsforslag til caseopgaver i form af diskussions-paneler.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Undervisningssprog

Spansk

Pensum

Pensum udgøres af maks. 400 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Eksamen afvikles som følger:

 • Ordinær prøve (1. prøveforsøg): Vintereksamen 2019/2020
 • Omprøve (2. prøveforsøg): Vintereksamen 2019/2020
 • Omprøve (3. prøveforsøg): Sommereksamen 2020

Udprøvninger

Afsluttende prøve - mundtlige sprogfærdighed

EKA

H900028112

Navn

Afsluttende prøve - mundtlige sprogfærdighed

Beskrivelse

Mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis. 

I synopsisen skal den studerende blandt andet gøre rede for de teorier og metoder, der er anvendt til at undersøge og belyse problemformuleringen, samt kort resumere konklusionen. Ved eksamen fremlægger den studerende sit emne i et oplæg på ca. 10 minutter. Dette oplæg efterfølges af en dialog mellem den studerende og eksaminator. Under eksaminationen kan der stilles supplerende spørgsmål inden for resten af pensum. 

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Spansk

Varighed

30 minutter inkl. censur.

Omfang

3-4 normalsider.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

2.5

Uddybende information

For studerende der tager faget som en del af et godkendt udlandsophold:Fri hjemmeopgave
I den frie hjemmeopgave skal den studerende med udgangspunkt i fagets målbeskrivelse udvælge en problemstilling, belyse og undersøge denne samt gøre rede for de teorier og metoder, der er anvendt.

Prøveform: Fri hjemmeopgave
Sideomfang:19.200 – 24.000 anslag
Sprog:Spansk
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Vægtning:5 ECTS

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 og 16, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.
Der gives én karakter for den mundtlige sprogfærdighed og én karakter for indhold. I tilfælde af omprøve tages den del af eksamen om, der blev vurderet til under 02.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

Afsluttende prøve - indhold

EKA

H900028122

Navn

Afsluttende prøve - indhold

Prøveform

Synopsis med mundtlig prøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Spansk

ECTS-point

2.5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-3, 5, 8, 10, 11, 13, 15 og 16, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.
Der gives én karakter for den mundtlige sprogfærdighed og én karakter for indhold. I tilfælde af omprøve tages den del af eksamen om, der blev vurderet til under 02.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

URL til MitSkema

Yderligere information

For studerende der tager faget som en del af et godkendt udlandsophold er der fastlagt en anden prøveform se under Eksamensbestemmelser.

Undervisningstidspunkter - efterår 2019:
Onsdag kl. 16-18

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Faget undervises sidste gang i efteråret 2019. Se hvornår eksamen udbydes under punktet Tidsmæssig placering. Der kan være fastsat overgangsbestemmelser for faget, se kassogrammet for den pågældende profil/årgang i studieordningen.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5
Efterår 2018 Obligatorisk BA centralfag spanske og spanskamerikanske studier (135 ECTS) Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier | Odense 3
Efterår 2018 Obligatorisk BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5
Efterår 2018 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5
Efterår 2019 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5
Efterår 2019 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2016 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5
Efterår 2019 Valgfag International course offer Spanish and Spanish-American studies and International Business Communication Spanish, bachelor Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2019 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 BA IVK Spansk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5
Efterår 2019 Obligatorisk BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5
Efterår 2019 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 BA IVK Spansk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5
Efterår 2018 Udvekslingsstuderende Efterår 2019 Udvekslingsstuderende

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA Spanske og Spanskamerikanske studier 135 ECTS Optag 2016 Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier | Odense 3 E18, F19
BA Spanske og Spanskamerikanske studier 135 ECTS Optag 2017 Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier | Odense 3 E18, F19
BA Spanske og Spanskamerikanske studier 135 ECTS Optag 2017 BA spansk og spanskamerikanske studier | Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier | Odense 3 E19
BA Spanske og Spanskamerikanske studier 135 ECTS Optag 2018 Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier | Odense 3 E18, F19
BA Spanske og Spanskamerikanske studier 135 ECTS Optag 2018 BA spansk og spanskamerikanske studier | Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier | Odense 3 E19
BA centralfag spanske og spanskamerikanske studier (135 ECTS) Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/spansk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) spansk/tysk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E20
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2016 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2016 BA IVK Spansk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 BA IVK Spansk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/kommunikation, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2016 BA IVK Spansk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/medier, Optag 2017 BA IVK Spansk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i spansk | Odense 5 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2016 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2016 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 5 E18
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E18, F19
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E20
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E18
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E19