Tekstproduktion (Tysk)

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Dansk, Tysk
EKA: H900027102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H900027101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H900027101

ECTS-point

5

Fagtitel

Tekstproduktion (Tysk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Klaus Geyer klge@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Katalin Fenyvesi katalin@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal kunne

 • udvise viden om forskellige genrer og deres karakteristiske træk
 • udvise viden om tekstualitetens grundbegreber

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne

 • identificere, karakterisere og analysere tekster i forhold til genrer og tekstualitet
 • anvende og vurdere fagets hjælpemidler (ordbøger, grammatiske fremstillinger, korpora)

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne

 • skrive klart strukturerede tekster om forskellige emner
 • tilpasse sin tekst i form og funktioner til den tænkte adressat 
 • kommunikere skriftligt adækvat, varieret og med en høj grad af korrekthed på fremmedsproget
 • anvende sin viden om fremmedsprogets grammatik ved produktion af tekster

Indhold

Kurset bygger videre på den viden og de færdigheder og kompetencer, der er opnået i Tysk Skriftlig Kommunikation 1 og 2. I centrum står teksten som kommunikativ og sproglig handling. 

Faget har en teoretisk-analytisk og en tekstproduktiv dimension, idet sidstnævnte vægter mest. Den analytiske dimension understøtter den tekstproduktive.

Den analytiske del tager udgangspunkt i tekstualitet og genrer. Fokus er rettet mod tekstens interne relationer og den situationelle og kulturelle kontekst. Kontrastive aspekter kan inddrages. I den tekstproduktive del lægges vægt på tekstens udformning og dens kommunikative karakteristika; grammatiske og leksikalske aspekter behandles i det omfang, det skønnes nødvendigt for at udvikle evnen til at kommunikere adækvat, korrekt og varieret. Der arbejdes med genrer inden for både personlige og faglige domæner (fx læserbreve, essays, beskrivelser, referater, resumeer, memoer, anmeldelser).

Der tilbydes i løbet af semestret tre til fem opgaver, som muliggør, at den studerende kan evaluere sit standpunkt. 

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: Forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg og casearbejde, kombineret med studiegruppearbejde og selvstudium, herunder også e-læringsværktøjer. Desuden kan der være gennemgang af problemløsninger på grundlag af studenteropgaver og andre eksempler. 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk, Tysk

Pensum

Jf. semesterplanen.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

H900027102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Prøveform:Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn.

Eksamen består af en skriftlig stedprøve, hvor den studerende på baggrund af en opgaveformulering skal fremstille en eller to tekster inden for de i undervisningen behandlede tekstgenrer samt redegøre for de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for udformningen. Tekstmaterialet, der indgår i opgaveformuleringen, kan have et omfang på op til 4 normalsider og skal være udformet således, at besvarelsen har et omfang på 2 – 3 normalsider.

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Tysk

Varighed

5 timer.

Omfang

2-3 normalsider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler inkl. Internet.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier:

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2-9, 11-13 og 15, som faget i særlig grad understøtter, samt at kunne forstå og anvende faglige tekster på spansk/tysk, engelsk og på de skandinaviske sprog.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
Class Rul1
*Odense Tysk/German
Onlineundervisning
Online
Class Rul2
*Odense Tysk/German
Onlineundervisning
Katalin Fenyvesi
15 - 16
Class Rul1
*Odense Tysk/German
Onlineundervisning
Online
Class Rul2
*Odense Tysk/German
Onlineundervisning
Katalin Fenyvesi
Vis fuldt skema

Yderligere information

Undervisningstidspunkter - efterår 2020:
Hold Tysk/Negot - tirsdag kl. 14-16

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Obligatorisk BA tysk (135 ECTS) Optag 2019 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 3
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3
Efterår 2020 Valgfag TOMPLADS Fremmedsprog Samdrift (BA) | Odense

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2018 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) spansk/tysk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2017 og frem Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2018 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2018 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2019 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS spansk/tysk, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2018 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2017 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2017 og frem Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2018 Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E18, F19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 3 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18, F19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18, F19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2017 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2018 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2019 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2020 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E20
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2017 Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E18, F19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2017 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2017 og frem Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E18, E18
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2018 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2018 Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E18, F19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2019 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 3 E19
SAMDRIFT - IVK skal kun bruges til udbud Samdrift (BA) | Odense 3 E18, E20
SAMDRIFT - Negot skal kun bruges til udbud Samdrift (BA) | Odense 3 E18, E20