Tekstproduktion (Spansk)

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Dansk, Spansk
EKA: H900026102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H900026101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 15-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H900026101

ECTS-point

5

Fagtitel

Tekstproduktion (Spansk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Uwe Kjær Nissen ukn@sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Natalia Morellón Marti marti@sdu.dk Odense
Rady Rodriguez Georgieva rady@sdu.dk Odense

Overordnet målbeskrivelse

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal kunne

 • udvise viden om forskellige genrer og deres karakteristiske træk
 • udvise viden om tekstualitetens grundbegreber

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne

 • identificere, karakterisere og analysere tekster i forhold til genrer og tekstualitet
 • anvende og vurdere fagets hjælpemidler (ordbøger, grammatiske fremstillinger, korpora)

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne

 • skrive klart strukturerede tekster om forskellige emner
 • tilpasse sin tekst i form og funktioner til den tænkte adressat 
 • kommunikere skriftligt adækvat, varieret og med en høj grad af korrekthed på fremmedsproget
 • anvende sin viden om fremmedsprogets grammatik ved produktion af tekster

Indhold

Kurset bygger videre på den viden og de færdigheder og kompetencer, der er opnået i Spansk Skriftlig Kommunikation 1 og 2. I centrum står teksten som kommunikativ og sproglig handling. 

Faget har en teoretisk-analytisk og en tekstproduktiv dimension, idet sidstnævnte vægter mest. Den analytiske dimension understøtter den tekstproduktive.

Den analytiske del tager udgangspunkt i tekstualitet og genrer. Fokus er rettet mod tekstens interne relationer og den situationelle og kulturelle kontekst. Kontrastive aspekter kan inddrages. I den tekstproduktive del lægges vægt på tekstens udformning og dens kommunikative karakteristika; grammatiske og leksikalske aspekter behandles i det omfang, det skønnes nødvendigt for at udvikle evnen til at kommunikere adækvat, korrekt og varieret. Der arbejdes med genrer inden for både personlige og faglige domæner (fx læserbreve, essays, beskrivelser, referater, resumeer, memoer, anmeldelser).

Der tilbydes i løbet af semestret tre til fem opgaver, som muliggør, at den studerende kan evaluere sit standpunkt. 

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i uddannelsens studieordning. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Der veksles mellem forelæsninger, diskussioner, studenteroplæg og casearbejde, kombineret med studiegruppearbejde og selvstudium, herunder også e-læringsværktøjer. Desuden kan der være gennemgang af problemløsninger på grundlag af studenteropgaver og andre eksempler. 

Undervisningssprog

Dansk, Spansk

Pensum

Jf. semesterplanen.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Faget undervises sidste gang i efteråret 2018

 • Ordinær eksamen holdes ved vintereksamen 2018/2019.
 • 2. prøveforsøg holdes ved vintereksamen 2018/2019. 
 • 3. prøveforsøg holdes ved sommereksamen 2019

Bemærk, at studerende, der ikke selv tilmelder sig de fastlagte prøveforsøg, tilmeldes automatisk i overensstemmelse med Fællesbestemmelserne.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

H900026102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Prøveform:Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn.

Eksamen består af en skriftlig stedprøve, hvor den studerende på baggrund af en opgaveformulering skal fremstille en eller to tekster inden for de i undervisningen behandlede tekstgenrer samt redegøre for de teoretiske overvejelser, der ligger til grund for udformningen. Tekstmaterialet, der indgår i opgaveformuleringen, kan have et omfang på op til 4 normalsider og skal være udformet således, at besvarelsen har et omfang på 2 – 3 normalsider.

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Spansk

Varighed

5 timer.

Omfang

2-3 normalsider.

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler inkl. Internet.

Udlevering af opgave

Udleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

Aflevering af besvarelse

Indleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

ECTS-point

5

Uddybende information

Under hensyntagen til karakterbekendtgørelsen, eksamensformen og niveauet på ba-cheloruddannelsen 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, særlig pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, samt at kunne forstå og anvende faglige tekster på spansk/tysk, engelsk og på de skandinaviske sprog.

URL til MitSkema

Yderligere information

Undervisningstidspunkter
Hold Spansk/Negot - Fredag kl. 8-10 eller onsdag kl. 12-14 (tjek MitSkema)
Hold IVK - Mandag kl. 10-12
Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.


Faget undervises sidste gang i efteråret 2018.

 • Ordinær eksamen holdes ved vintereksamen 2018/2019.
 • 2. prøveforsøg holdes ved vintereksamen 2018/2019. 
 • 3. prøveforsøg holdes ved sommereksamen 2019
Bemærk, at studerende, der ikke selv tilmelder sig de fastlagte prøveforsøg, tilmeldes automatisk i overensstemmelse med Fællesbestemmelserne.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
KA Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier (50 ECTS) for studerende med centralt fag fra HUM KA Spansk og spanskamerikanske studier | cand.mag. i spanske og spanskamerikanske studier og [sidefag] | Odense 1 E20
KA Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier (75 ECTS) for studerende med centralt fag fra SAMF, NAT og SUND KA Spansk og spanskamerikanske studier | cand.mag. i spanske og spanskamerikanske studier og [sidefag] | Odense 1 E20
Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier (50 ECTS) KA Spansk og spanskamerikanske studier | cand.mag. i spanske og spanskamerikanske studier og [sidefag] | Odense 1 E19
Sidefag i Spanske og spanskamerikanske studier (75 ECTS) KA Spansk og spanskamerikanske studier | cand.mag. i spanske og spanskamerikanske studier og [sidefag] | Odense 1 E19
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/spansk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E20
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/spansk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 3 E19
BA Spanske og Spanskamerikanske studier 135 ECTS Optag 2017 BA spansk og spanskamerikanske studier | Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier | Odense 3 E19
BA Spanske og Spanskamerikanske studier 135 ECTS Optag 2018 BA spansk og spanskamerikanske studier | Bachelor (BA) i spanske og spanskamerikanske studier | Odense 3 E19
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20