Skriftlig kommunikation 1 (Tysk)

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Dansk, Tysk
EKA: H900021102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H900021101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 05-04-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H900021101

ECTS-point

5

Fagtitel

Skriftlig kommunikation 1 (Tysk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Alexandra Holsting aho@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation

Instruktorer

Navn E-mail Institut By
Thea Marie Søgaard Raunsbæk thrau17@student.sdu.dk Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Kristian Bruun Rasmussen brunras@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense
Kristina Bonjet Kjærgaard bonjet@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense
Lydia Charlotte Thumser lyth@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense

Obligatoriske forudsætninger

Undervisningen i Skriftlig kommunikation 1 og 2 relateres til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Den studerende forventes i løbet af 1. og 2. semester at bevæge sig mindst et niveau op, således at vedkommende ved udgangen af 2. semester er kommet op på mindst niveau B1. Tilsvarende tilstræbes det, at studerende, der allerede ved studiestart befinder sig på niveau B1 eller højere, støttes således i deres læring, at også de bevæger sig mindst et niveau op i løbet af 1. og 2. semester. 

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har

 • kendskab til det pågældende fremmedsprogs basale ordforråd og udvalgte dele af den grundlæggende grammatik i form af syntaktiske, morfologiske og ortografiske regler
 • kendskab til grundlæggende sproglige forskelle på dansk og det pågældende fremmedsprog

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan

 • anvende sin viden om fremmedsprogets grammatik ved produktion af tekster
 • anvende fagets hjælpemidler (ordbøger, grammatiske fremstillinger, korpora)
 • anvende et metasprog, der passer til faget, primært i forhold til grammatik 

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan

 • producere kortere tekster (fx resuméer, læserbreve, oversættelser), der overholder grundlæggende grammatiske normer; mindre fejl tillades, medmindre de medfører væsentlige misforståelser
 • læse og forstå nutidige deskriptive og argumenterende tekster 
 • identificere og beskrive fænomener inden for udvalgte områder af det pågæl-dende fremmedsprogs grundlæggende grammatik  

Indhold

Undervisningen har et tekstproduktionsmæssigt og et metasprogligt sigte: 

Det tekstproduktionsmæssige sigte (sprogfærdighed)
Der øves produktion af tekster om emner, der også kan indgå i andre af uddannelsens fag. Der kan fx være tale om resumeer af tekster, der også indgår i disse. Ved tekstpro-duktion tages der højde for situation og modtager.
Relevante grammatiske strukturer tilegnes gennem øvelser og oversættelsesopgaver. Dette spiller tæt sammen med udviklingen af det metasproglige begrebs- og beskrivel-sesapparat (se nedenfor). 

Det metasproglige sigte (grammatik)
Udvalgte aspekter af de basale grammatiske fænomener behandles og øves med henblik på tilegnelsen og forståelsen af grammatiske regler og opbyggelsen af en konsistent terminologi. Refleksion over aspekter, der tager udgangspunkt i sammenligninger med dansk og evt. andre sprog, indgår i forløbet. Der tages udgangspunkt i en eller flere grund-/lærebøger, henvendt til danske læsere, men andet materiale, fx ikke-kontrastive fremstillinger eller materiale på fremmedsproget, kan inddrages. 

Samspil med andre fag
Der kan inddrages komponenter fra andre af uddannelsens fag (først og fremmest Mundtlig kommunikation), ved at tekster fra disse kan danne udgangspunkt for fx resumeopgaver eller diskussioner af grammatiske fænomener. 

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: forelæsning, diskussion, øvelser, tests og gruppearbejde samt gennemgang af problemløsninger på grundlag af studenteropgaver og andre eksempler. Den studerende arbejder som forberedelse til undervisningen med øvelsesopgaver og udarbejder desuden afleveringsopgaver.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Den studerende tilbydes fem afleveringsopgaver pr. semester. 

Supplerende oplysninger til afviklingen af undervisningstimerne: de gennemsnitlige 4 ugentlige undervisningstimer afvikles med 2 timers niveauinddelt undervisning samt 2 timers øvelsestimer ved instruktor. Undervisningsdeltagelsen registreres kun for den niveauinddelte undervisning.

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk, Tysk

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H900021102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Faget afvikles ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen.

Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter. Underviseren specificerer ved undervisningsstart, hvilke aktiviteter der indgår i kurset. Den studerende tilbydes fem afleveringsopgaver, af disse skal minimum to afleveres og vurderes til bestået. Med regelmæssig forstås deltagelse i samtlige udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at de skriftlige afleveringer vurderes til bestået i henhold til fagets målbeskrivelse. 

Er den studerende ikke i stand til at deltage i undervisningen, skal den/de dermed forbundne aktiviteter afløses på anden vis. Det betyder, at underviser til hver lektion fastlægger, hvordan undervisningsaktiviteten kan afløses, og at studerende, der udebliver fra undervisningen, skal udarbejde et afløsningsprodukt, der skal godkendes af underviseren. Afløsningen består af skriftlige hjemmeopgaver.

 • Har den studerende deltaget i 12 lektioner, skal der afleveres 1 skriftlig aflevering.
 • Har den studerende deltaget i 11 lektioner, skal der afleveres 2 skriftlige afleveringer.
 • Har den studerende deltaget i 10 lektioner, skal der afleveres 3 skriftlige afleveringer, osv.
 • Har den studerende deltaget i 0 lektioner, skal der afleveres 13 skriftlige afleveringer.

Afløsning af deltagelse i undervisningen skal vurderes til tilfredsstillende. Hermed forstås, at de skriftlige afleveringer skal vurderes til bestået i henhold til fagets målbeskrivelse.

Prøveform

Deltagelse

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Tysk

Omfang

Afhænger af opgaven.

Aflevering af besvarelse

Afløsningsopgaver skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 4-5, 7, 9 og 12-14, som faget i særlig grad understøtter.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve. Ved omprøven afleveres der afløsningsopgaver for de undervisningsgange, den studerende ikke har deltaget i.

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
Class Hold3
Undervisning
Steen Kleemeyer
Class Hold2
*Odense Tysk/German
Undervisning
Kristian Bruun Rasmussen
Online
Class Hold1
Undervisning
Kristina Bonjet Kjærgaard
11 - 12
Class Hold3
Undervisning
Steen Kleemeyer
Class Hold2
*Odense Tysk/German
Undervisning
Kristian Bruun Rasmussen
Online
Class Hold1
Undervisning
Kristina Bonjet Kjærgaard
12 - 13
Class Hold3
Øvelser
Signe Østergaard Christensen
Lydia Charlotte Thumser
Viktoria Kranzmann
13 - 14
Class Hold3
Øvelser
Signe Østergaard Christensen
Lydia Charlotte Thumser
Viktoria Kranzmann
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Yderligere information

Undervisningstidspunkter - efterår 2020:
Hold 1 - onsdag kl. 10-12
Hold 2 - onsdag kl. 10-12
Hold 3 - onsdag kl. 10-12
Øvelser - onsdag kl. 13-15

Ændringer kan forekomme.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Obligatorisk BA tysk (135 ECTS) Optag 2020 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1
Efterår 2020 Valgfag TOMPLADS Fremmedsprog Samdrift (BA) | Odense

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2018 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2019 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E20
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 1 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2018 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 1 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS engelsk/tysk, Optag: 2019 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 1 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/kommunikation, Optag 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E19
BA International Virksomhedskommunikation 180 ECTS tysk/medier, Optag: 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2017 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2018 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2019 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E20
BA tysk (135 ECTS) Optag 2020 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E20
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2017 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2018 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E19
BA tysk 135 ECTS, Optag: 2019 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1 E19
Sidefag tysk 45 ECTS BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 5 E19