Mundtlig kommunikation 1 (Tysk)

Samdrift - henvend dig hos dit eget studienævn

Undervisningssprog: Dansk, Tysk
EKA: H900020102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H900020101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 26-02-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H900020101

ECTS-point

5

Fagtitel

Mundtlig kommunikation 1 (Tysk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Kristian Bruun Rasmussen brunras@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation

Instruktorer

Navn E-mail Institut By
Anna Katrine Aarup anaar16@student.sdu.dk Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Kristian Bruun Rasmussen brunras@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense
Kristina Bonjet Kjærgaard bonjet@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense
Lydia Charlotte Thumser lyth@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense

Obligatoriske forudsætninger

Undervisningen i Mundtlig kommunikation 1 og 2 relateres til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog. Den studerende forventes i løbet af 1. og 2. semester at bevæge sig mindst et niveau op, således at vedkommende ved udgangen af 2. semester er kommet op på mindst niveau B1. Tilsvarende tilstræbes det, at studerende, der allerede ved studiestart befinder sig på niveau B1 eller højere, støttes således i deres læring, at også de bevæger sig mindst et niveau op i løbet af 1. og 2. semester.

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • forstå de basale træk ved den metasproglige systematik, der ligger til grund for kommunikation i dens mundtlige udformning (fonetik, fonologi, morfologi, syntaks, semantik, pragmatik)
 • forstå basale sproglige forskelle mellem dansk og fremmedsproget 
 • forstå kontekstuelle faktorers indflydelse på det sproglige udtryk

Den studerende har

 • kendskab til det pågældende fremmedsprogs basale ordforråd og udvalgte dele af den grundlæggende grammatik

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • anvende sin viden om fremmedsprogets metasproglige systematik til reception og produktion af mundtlige tekster
 • anvende fagets hjælpemidler (ordbøger, grammatiske fremstillinger, korpora)

Målbeskrivelse - kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende på et enkelt, men sammenhængende sprog kunne

 • udtrykke sig om dagligdags emner og emner af personlig interesse, herunder præsentere sig selv og andre, beskrive oplevelser og begivenheder, forventninger og ønsker, samt fortælle en historie eller gengive handlingen i en bog eller en film og beskrive sine reaktioner
 • udtrykke sine erfaringer og holdninger
 • anvende almindeligt forekommende vendinger i dagligdags situationer.
Den studerende skal i face to face-kommunikation og i audiovisuelle medier, når der tales et forholdsvis langsomt og tydeligt standardsprog, kunne
 • forstå udsagn om almindeligt kendte forhold
 • forstå og følge vejledninger og instruktioner.
Den studerende skal kunne forstå nutidige tekster inden for de gennemgåede emner, herunder almindeligt forekommende deskriptive og narrative tekster.

Indhold

I overensstemmelse med Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog anvendes en handlingsorienteret tilgang til indlæring og undervisning, hvor der stilles opgaver, der skal løses under givne omstændigheder. Disse opgaver defineres i forhold til en række temaer, som i begyndelsen falder ind under det personlige domæne, men som i løbet af semestret udvides til også at inkludere samfundsrelaterede emner.

Samspil med andre discipliner: Temaer i det akademiske domæne kan omfatte nogle af de emner, som også indgår i de øvrige fag. Desuden fokuseres der på samarbejdet mellem mundtlige og skriftlige kommunikationskurser, både i relation til de temaer og de leksiko-grammatiske aspekter, som dækkes i begge kurser.

Trykte og audiovisuelle tekster af deskriptiv, informativ og narrativ karakter inddrages som input til udførelsen af opgaver med henblik på at lære den studerende at skelne mellem samt at anvende relativt enkle og primært bundne diskurstyper som beskrivelse, præsentation og holdningstilkendegivelser. Som et middel til at opnå en kommunikativ adækvat udtale behandles fonetiske aspekter med fokus på de forhold, der kan skabe problemer for studerende med dansk som modersmål. Fonetiske og øvrige sprogsystematiske emner og metasproglige aspekter inddrages med udgangspunkt i deres relevans for udførelsen af opgaverne.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen har form af oplæg ved underviser og studerende, gruppearbejde samt praktiske øvelser og lignende og er i høj grad baseret på de studerendes aktive deltagelse.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Supplerende oplysninger til afviklingen af undervisningstimerne: de gennemsnitlige 4 ugentlige undervisningstimer afvikles med 2 timers niveauinddelt undervisning samt 2 timers øvelsestimer ved instruktor. Undervisningsdeltagelsen registreres kun for den niveauinddelte undervisning.

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Dansk, Tysk

Pensum


Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

Løbende i semestret.

Udprøvninger

Afsluttende prøve.

EKA

H900020102

Navn

Afsluttende prøve.

Beskrivelse

Faget afvikles ved aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen.

Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter. Underviseren specificerer ved undervisningsstart, hvilke aktiviteter der indgår i kurset. Med regelmæssig forstås deltagelse i samtlige udbudte timer (øvelsestimer dog undtaget). Med tilfredsstillende forstås, at de mundtlige oplæg/mundtlige afleveringer vurderes til bestået i henhold til fagets målbeskrivelse.

Er den studerende ikke i stand til at deltage i undervisningen, skal den/de dermed forbundne aktiviteter afløses på anden vis. Det betyder, at underviser til hver lektion fastlægger, hvordan undervisningsaktiviteten kan afløses, og at studerende, der udebliver fra undervisningen, skal udarbejde et afløsningsprodukt, der skal godkendes af underviseren.

Undervisningen i de lektioner, som den studerende ikke har deltaget i, afløses via en mundtlig aflevering i form af videooptagelse af et mundtligt oplæg på ca. 8 min. pr. lektion (á 2 timer). 

 • Har den studerende deltaget i 12 lektioner, skal der afleveres 1 mundtlig aflevering
 • Har den studerende deltaget i 11 lektioner, skal der afleveres 2 mundtlige afleveringer
 • Har den studerende deltaget i 10 lektioner, skal der afleveres 3 mundtlige afleveringer, osv.
 • Har den studerende deltaget i 0 lektioner, skal der afleveres 13 mundtlige afleveringer

Afløsning af deltagelse i undervisningen skal vurderes til tilfredsstillende. Hermed forstås, at de mundtlige afleveringer skal vurderes til bestået i henhold til fagets målbeskrivelse.

Prøveform

Deltagelse

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Dansk, Tysk

Aflevering af besvarelse

Afløsningsopgaver afleveres i SDU's e-læringsportal.

ECTS-point

5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 7, 8, 14, som faget i særlig grad understøtter.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve. Ved omprøven afleveres der afløsningsopgaver for de undervisningsgange, den studerende ikke har deltaget i.

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
Class Hold1
Øvelser
Kristina Bonjet Kjærgaard
Class Hold3
Undervisning
Lydia Charlotte Thumser
Class Hold1
Undervisning
Kristina Bonjet Kjærgaard
Class Hold3
Undervisning
Lydia Charlotte Thumser
11 - 12
Class Hold1
Øvelser
Kristina Bonjet Kjærgaard
Class Hold3
Undervisning
Lydia Charlotte Thumser
Class Hold1
Undervisning
Kristina Bonjet Kjærgaard
Class Hold3
Undervisning
Lydia Charlotte Thumser
12 - 13
Class Hold2
Øvelser
Class Hold3
Undervisning
Lydia Charlotte Thumser
13 - 14
Class Hold2
Øvelser
14 - 15
15 - 16
16 - 17
Class Hold2
Undervisning
Kristian Bruun Rasmussen
17 - 18
Class Hold2
Undervisning
Kristian Bruun Rasmussen
Vis fuldt skema

Yderligere information

Undervisningstider - efteråret 2020:
Hold 1 - fredag kl. 10-12
Hold 2 - fredag kl. 10-12
Hold 3 - fredag kl. 10-12

Øvelser - tirsdag kl. 10-12

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Obligatorisk BA tysk (135 ECTS) Optag 2020 BA Tysk | Bachelor (BA) i tysk | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1
Efterår 2020 Obligatorisk BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense 1
Efterår 2020 Valgfag TOMPLADS Fremmedsprog Samdrift (BA) | Odense

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i