Kultursociologi

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: H770015102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H770015101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 07-02-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H770015101

ECTS-point

5

Fagtitel

Kultursociologi

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Ian Woodward iawo@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, Consumption, Culture and Commerce

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Ian Woodward iawo@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, Consumption, Culture and Commerce Odense
Konstantinos Lianidis kostas@sam.sdu.dk Institut for Marketing & Management, Consumption, Culture and Commerce Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Efter endt kursus skal den studerende: 

 • Kunne dokumentere fortrolighed med de mest grundlæggende sociologiske og kulturanalytiske begreber 
 • Kunne dokumentere fortrolighed med de mest grundlæggende sociologiske og kulturanalytiske problemstillinger, og herunder at 
 • Være i stand til at forklare nuancerne mellem diverse sociologiske begreber, samt 
 • Være i stand til at forklare hvorfor sociologiske teorier er vigtige, når man skal analysere sociale interaktioner, kulturelle forskelle og sociale forandringer.

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende: 

 • Være i stand til at opfange relevante informationer og anvende relevante begreber i analysen af konkrete problemstillinger med relation til sociale relationer, kulturelle forskelle og sociale forandringer, samt 
 • Kunne forklare andre, hvad der kan være medvirkende – kultursociologisk set – til en given social eller kulturel situation og 
 • Kunne forklare, hvordan i henhold til det lærte, denne situation evt. kan påvirkes. 

Målbeskrivelse - kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende: 

 • Kunne drage nytte af relevante informationer for at analysere de sociokulturelle situationer hun eller han indgår i, dvs. at den studerende bl.a. skal: 
 • Kunne forstå sin rolle og andres roller i en organisation 
 • Forholde sig kritisk og analytisk til egne og andres meninger om kultur og samfund
 • Kunne håndtere kulturforskelle og sociale forandringer, samt 
 • Kunne blive ved med at tilegne sig relevant kultursociologisk viden.

Indhold

Med udgangspunkt i en generel introduktion til den sociologiske tradition samt til grundlæggende kulturanalytiske problemstillinger indføres de studerende til betydelige dele af det kultursociologiske begrebsapparat.

De sociologiske kernebegreber, som introduceres og forklares, vedrører hovedsagligt: - det sociale bånd, symbolske interaktioner, sociale grupperinger, sociale autoritetsformer, sociale roller, status og klasser, forholdet mellem individ og gruppe, værdier og normer, fremmedgørelse, anomi og afvigelse.

Efter en grundig indføring i kulturbegrebet og dets historie sat i relation til samfundsudviklingen introduceres og diskuteres kulturelle kategorier og kulturanalytiske problemstillinger så som: modernitet og tradition, sociale forandringer, kulturforskelle, identitet og livsstil, etnicitet, køn, generation og ændringer i familien, byudvikling, teknologisk udvikling, integration og differentiering.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen har form af forelæsninger. Inden hver forelæsning skal de studerende læse den i læseplanen angivne litteratur, som de selv skal lave noter til. De studerende opfordres til at danne studiegrupper. Der tilbydes øvelsesaktiviteter, en del af dem baseret på film, avisartikler eller uddrag fra noveller. De studerende opfordres til at foretage observationer i det offentlige rum og til at kaste et fornyet blik på deres tidligere oplevelser.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Supplerende oplysninger til afklingen af undervisningstimerne - de gennemsnitlige 2 ugentlige undervisningstimer afvikles med 2 timers fællesforelæsning.

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Engelsk

Pensum

Der opgives ca. 800 sider

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H770015102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Skriftlig prøve under tilsyn

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Engelsk

Varighed

4 timer

Hjælpemidler

Alle hjælpemidler er tilladt, dog ikke internet

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal. 

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-12 og 14-15, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
Class Hold3
Undervisning
Online
Class Hold4
Undervisning
Online
Class Hold1
Undervisning
Ian Woodward
Class Hold2
Undervisning
Ian Woodward
Class Hold5
Undervisning
Ian Woodward
Class Hold6
Undervisning
Ian Woodward
15 - 16
Class Hold3
Undervisning
Online
Class Hold4
Undervisning
Online
Class Hold1
Undervisning
Ian Woodward
Class Hold2
Undervisning
Ian Woodward
Class Hold5
Undervisning
Ian Woodward
Class Hold6
Undervisning
Ian Woodward
Vis fuldt skema

Yderligere information

Første undervisningsgang efterår 2020:

Onsdag kl. 14-16

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Valgfag Marketing, Branding og Kommunikation Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag International Business - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag Generel Erhvervsøkonomi - Esbjerg Kolding Odense Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag Marketing og Brand Management - Odense Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2020 Valgfag BSc Market and Management Anthropology - Year 2018 BSc in Market and Management Anthropology | Bachelor i Market and Management Anthropology | Odense
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3
Efterår 2020 Valgfag Human Resource Management - Slagelse Bachelor i erhvervsøkonomi, HA (BSc.merc.) | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20