International økonomi 1

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: H770014102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H770014101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato:


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H770014101

ECTS-point

5

Fagtitel

International økonomi 1

Antal undervisningstimer

3 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Peter Sandholt Jensen psj@sam.sdu.dk

Instruktorer

Navn E-mail Institut By
Axel Anton Akselstad Aabye axaab16@student.sdu.dk Odense

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Keith Andrew Meyers meyersk@sam.sdu.dk Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Efter endt kursus (International økonomi 1 + 2) skal den studerende:

 i en lukket økonomi med faste priser: 
 • Kunne beskrive antagelserne og de adfærdsrelationer, der danner grundlaget for IS/LM-modellen 
 • Kunne beskrive effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable i en IS-LM-model 
i en lukket økonomi med fleksible priser: 
 • Kunne beskrive økonomiens udbudsside og sammenhængen mellem inflation og arbejdsløshed. 
 • Kunne beskrive effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable i en AS/AD- model.
 • Kunne beskrive determinanter for økonomisk vækst.
 i en åben økonomi:
 • Kunne beskrive de antagelser der danner grundlag for Ricardo-modellen. 
 • Kunne beskrive modellens udbudsrelationer, handelsstrømme og velfærdsgevinster ved international handel.
 • Kunne beskrive de antagelser, der danner grundlaget for Heckscher/Ohlin-modellen. 
 • Kunne beskrive modellens udbudsrelationer, handelsstrømme og velfærdsgevinster ved international handel samt betydningen af handel for faktoraflønningen i landene.
 • Kunne beskrive modellernes evne til at forklare internationale handelsstrømme.
 • Kunne beskrive de antagelser, der danner grundlaget for nyere handelsteorier.
 • Kunne beskrive intra-industriel handel som følge af interne stordriftsfordele og ufuldkommen konkurrence.
 • Kunne beskrive international handel som følge af eksterne stordriftsfordele, herunder som følge af ”learning by doing”.
 • Kunne beskrive virkningerne af handelspolitiske indgreb som told, kvoter og subsidier på de internationale handelsstrømme og velfærden. redegøre for handelspolitiske problemstillinger under WTO.
 • Kunne beskrive udbud og efterspørgsel på internationale valutamarkeder og valuta-kursfastsættelsen på kort sigt.
 • Kunne beskrive kursfastsættelsen på længere sigt under inddragelse af købekraftsparitetsteoremet.
 • Kunne beskrive sammenhængen mellem nationale varemarkeder, nationale pengemarkeder og valutamarkederne i en AA/DD model.
 • Kunne beskrive virkningerne af nationale penge- og finanspolitiske indgreb på valutakurser og beskæftigelse på kort og langt sigt i økonomier med flydende valutakurser og med faste valutakurser.
 • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige valutakursregimer.

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter endt kursus (International økonomi 1 + 2) skal den studerende:

i en lukket økonomi med faste priser kunne analysere effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable i en IS-LM-model.


i en lukket økonomi med fleksible priser kunne analysere effekterne af stabiliseringspolitik på økonomiens målvariable i en AS/AD- model.

i en åben økonomi:

 • Kunne analysere modellernes evne til at forklare internationale handelsstrømme. 
 • Kunne forklare intra-industriel handel som følge af interne stordriftsfordele og ufuldkommen konkurrence. 
 • Kunne forklare international handel som følge af eksterne stordriftsfordele, herunder som følge af ”learning by doing”.
 • Kunne analysere virkningerne af handelspolitiske indgreb som told, kvoter og subsidier på de internationale handelsstrømme og velfærden. 
 • Kunne redegøre for handelspolitiske problemstillinger under WTO.
 • Kunne forklare udbud og efterspørgsel på internationale valutamarkeder og valuta-kursfastsættelsen på kort sigt.
 • Kunne forklare kursfastsættelsen på længere sigt under inddragelse af købekraftsparitetsteoremet.
 • Kunne forklare sammenhængen mellem nationale varemarkeder, nationale pengemarkeder og valutamarkederne i en AA/DD model.
 • Kunne analysere virkningerne af nationale penge- og finanspolitiske indgreb på valutakurser og beskæftigelse på kort og langt sigt i økonomier med flydende valutakurser og med faste valutakurser.

Målbeskrivelse - kompetencer

Efter endt kursus (International økonomi 1 + 2) skal den studerende:

 • Kende til relevante samfundsforhold og kunne identificere sammenhænge herfra til økonomisk teori.
 • Kunne diskutere modellernes evne til at forklare internationale handelsstrømme. 
 • Kunne diskutere virkningerne af nationale penge- og finanspolitiske indgreb på valutakurser og beskæftigelse på kort og langt sigt i økonomier med flydende valutakurser og med faste valutakurser.

Indhold

Faget fokuserer på konjunkturudviklingen samt på den økonomiske politik såsom finanspolitik, pengepolitik og strukturpolitik og virkningerne heraf i en global økonomi og i sammenhæng med det internationale monetære system. 

Endvidere belyser faget økonomiske teorier for international handel og virkninger af handelspolitik. 

Økonomiske aspekter af det internationale handelssystem beskrives og ses i sammenhæng med de handelspolitiske institutioners rolle i en global økonomi. 

Hovedvægten lægges på behandlingen af en national økonomi, der er monetært og realt integreret i den internationale økonomi.

Følgende emner gennemgås: nationalregnskab og indekstal, udenrigshandel og betalingsbalance, befolknings- og arbejdsmarkedsforhold, den aktuelle konjunkturudvikling. Modeller for efterspørgselssidens vare- og pengemarked, den samlede efterspørgselsfunktion, udbudsfunktionen og det samlede marked for produktion og beskæftigelse i den lukkede økonomi. 

Valutamarkedet og finans- og pengepolitikken i en åben økonomi med flydende og fast valutakurs. Det internationale monetære system og IMF. 

Endvidere gennemgås: Internationale handelsteorier, protektionistiske virkemidler, det internationale handelssystem og WTO. 

Argumenter for og imod fri handel gennemgås sammen med de indkomstfordelingsmæssige aspekter af handel.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen har form af forelæsninger. Inden hver forelæsning skal de studerende læse de relevante dele af pensum, som de selv skal lave noter til. De studerende opfordres til at danne studiegrupper. Der tilbydes øvelsesaktiviteter i form af øvelseshold. 

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Supplerende oplysninger til afklingen af undervisningstimerne - de gennemsnitlige 3 ugentlige undervisningstimer afvikles med 2 timers fællesforelæsning samt 2 timers øvelsestimer ved instruktor hver anden uge.

Undervisningssprog

Engelsk

Pensum

Der opgives ca. 500 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H770014102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Ved afslutningen af semesteret afholdes en Midtvejsprøve - skriftlig prøve under tilsyn med brug af egen PC og digital aflevering. 

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Engelsk

Varighed

3 timer.

Hjælpemidler

Alle, dog ikke kommunikation med andre.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Karakteren for hele kurset er gennemsnittet af karaktererne på midtvejsprøven og slutprøven. Begge prøver skal være bestået for at kunne indgå i den samlede karakter. Slutprøven vejer 2/3 og midtvejsprøven 1/3. 

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

URL til MitSkema

47
Monday
18-11-2019
Tuesday
19-11-2019
Wednesday
20-11-2019
Thursday
21-11-2019
Friday
22-11-2019
08 - 09
Class Hold1
Øvelser
Axel Anton Akselstad Aabye
Class Hold3
Øvelser
Axel Anton Akselstad Aabye
09 - 10
Class Hold1
Øvelser
Axel Anton Akselstad Aabye
Class Hold3
Øvelser
Axel Anton Akselstad Aabye
10 - 11
Class 1
Forelæsning
Keith Andrew Meyers
11 - 12
Class 1
Forelæsning
Keith Andrew Meyers
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Yderligere information

3. semester: 2 forelæsningstimer ugentligt og 2 øvelsestimer hver anden uge.

Undervisningstidspunkter - efterår 2019:
Fællesforelæsning - Fredag kl. 10-12
Øvelser:
Hold 1 - Mandag kl. 8-10
Hold 2 - Onsdag kl. 14-16
Hold 3 - Fredag kl. 8-10
Hold 4 - Fredag kl. 12-14

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3
Efterår 2018 Obligatorisk BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3
Efterår 2018 Obligatorisk BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3
Efterår 2018 Obligatorisk BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3
Efterår 2019 Obligatorisk BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3
Efterår 2019 Obligatorisk BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3
Efterår 2018 Valgfag Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2019 Valgfag Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2019 Obligatorisk BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18, F19
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18, F19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18, F19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18, F19
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Spansk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18, F19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18, F19
BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19