Tysk: Kulturhistorie 1

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Tysk
EKA: H360006102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H360006101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 14-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Arkiv

Fagnummer

H360006101

ECTS-point

5

Fagtitel

Tysk: Kulturhistorie 1

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Moritz Schramm mosch@sdu.dk

Overordnet målbeskrivelse

Undervisningen tilrettelægges med fokus på de centrale læringsmål for de studerende som anført nedenfor. Dette understøttes af den valgte eksamensform, der fremmer og udprøver de studerendes viden, færdigheder og kompetencer.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende har kendskab til  

 • kultur- og litteraturhistoriens væsentligste perioder til og med det 19. århundrede
 • centrale kulturelle, litterære, kunstneriske, sociologiske, politiske, religiøse og historiske fænomener i de enkelte perioder
 • kulturelle og litterære fænomeners nutidige betydning, hvor dette er relevant
 • disciplinens teoretiske fundament 

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende kan

 • analysere kulturelle udtryksformer i deres æstetiske og politiske kontekst
 • relatere de forskellige perioder til hinanden
 • sætte kulturhistoriske fænomener i relation til nutidens diskussioner
 • reflektere over disciplinens teoretiske tilgange 

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende kan

 • udvise overblik over kultur- og litteraturhistoriens væsentligste perioder til og med det 19. århundrede
 • demonstrere indblik i centrale kulturelle, litterære, kunstneriske, sociologiske, politiske, religiøse og åndshistoriske fænomener i de enkelte perioder 
 • udvise forståelse for kulturelle og litterære fænomeners nutidige betydning, hvor dette er relevant 
 • demonstrere teoretisk forståelse af disciplinen

Indhold

Undervisningen rummer dels indførende forelæsninger i periodernes karakteristika, dels analyser af forskellige kulturelle udtryksformer såsom litteratur, arkitektur, maleri, musik, film, m.m. Undervisningen vil tematisere forskellige kulturbegreber og deres politiske, æstetiske og mentalitetshistoriske funktioner. Undervisningen kan organiseres i tematiske blokke, der behandler bestemte perioder under fælles problemfokus.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen består i holdundervisning med oplæg ved underviser, samt i analyser og diskussioner af de gennemgåede emner på baggrund af forskellige materialer.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter aktiv læring og aktiverende undervisning beskrevet i § 7.

Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres. Dog tages forbehold for ændringer i holdstørrelse og –sammenlægninger, lokaler, nye understøttende aktiviteter, brug af IT, osv.

Undervisningssprog

Tysk

Pensum

Per semester opgives en eller flere fremstillinger af det tysktalende områdes kultur- og litteraturhistorie på i alt højst 250 sider (grundbogsmateriale) samt ca. 400 sider tekstprøver og evt. andre materialer.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

H360006102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

En individuel bunden, skriftlig prøve under tilsyn på tysk i to dele, hvor der prøves a) i kultur- og litteraturhistorisk paratviden og b) i almen forståelse af kultur- og litteraturhistoriske sammenhænge i de gennemgåede perioder. 

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Tysk

Varighed

5 timer.

Hjælpemidler

Et- og tosprogede ordbøger, ingen internetforbindelse. 

Udlevering af opgave

Udleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

Aflevering af besvarelse

Indleveres i SDU Assignment på fagets e-læringsplatform.

ECTS-point

5

Uddybende information

Under hensyntagen til eksamensformen og niveauet på BA-uddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til ovennævnte målbeskrivelse. Der lægges i bedømmelsen endvidere vægt på, i hvilken grad den studerende behersker de generelle kompetencer, der er beskrevet i § 2, særligt punkt 2, 3, 6, 8, 9, 13 og 15. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelse af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterskalabekendtgørelsen.

URL til MitSkema

Yderligere information


Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode