Videregående interkulturel kommunikation (Tysk)

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Tysk
EKA: H360005102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H360005101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 21-02-2020


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H360005101

ECTS-point

5

Fagtitel

Videregående interkulturel kommunikation (Tysk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Kristian Bruun Rasmussen brunras@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Kristian Bruun Rasmussen brunras@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Efter endt kursus skal den studerende kunne

 • demonstrere fordybet kendskab til forskellige kommunikationsteorier og kulturbegreber samt til kommunikationens funktion i det interkulturelle samkvem
 • demonstrere viden om normer, former og funktioner af akademisk skrivning på fremmedsproget

Målbeskrivelse - færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende kunne

 • anvende de ovennævnte teorier og begreber i analyser af interkulturel kommunikation samt kunne vurdere og diskutere anvendte teorirammers styrker og svagheder
 • beherske kommunikationen i det interkulturelle samkvem
 • anvende og diskutere relevant teori i relation til et selvvalgt kommunikationsfagligt problem
 • formulere sig i overensstemmelse med de normer, der gælder for akademisk skrivning og formidling af undersøgelsesresultater på fremmedsproget

Målbeskrivelse - kompetencer

Efter endt kursus skal den studerende kunne

 • håndtere samarbejde og konflikter på tværs af kulturer
 • udarbejde et projekt på videnskabeligt grundlag

Indhold

Med udgangspunkt i – men ikke begrænset til – de kulturbegreber og kommunikationsteorier, der blev gennemgået på basiskurset i interkulturel kommunikation, arbejdes der med analyser af interkulturel kommunikation i fremmedsprogsområdet (f.eks. mellem minoriteter og majoriteter eller organisationens interne kulturelle diversitet) og/eller mellem fremmedsprogsområdet og Danmark. Dette arbejde udmøntes i udarbejdelsen af et projekt. De studerende arbejder med undersøgelses- og skriveprocesser i projekter, herunder problemformulering, videnskabelig argumentation, kildehåndtering, opgavestrukturering samt sprog og formalia i akademisk skrivning på fremmedsproget. 

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: Forelæsning, caseorienteret undervisning, diskussion, gruppearbejde, samt gennemgang af løsningsforslag til caseopgaver i form af diskussionspaneler.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Tysk

Pensum

Maks. 500 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H360005102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Prøveform: Projekt med mundtligt forsvar 

Prøven består i udarbejdelse af en projektrapport på fremmedsproget (tysk) efterfulgt af en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i det skriftlige projekt, der således indgår indirekte i bedømmelsen. Rapporten udarbejdes i grupper à 2-3 studerende. 

Prøveform

Projektrapport med mundtligt forsvar

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Fødselsdato

Sprog

Tysk

Varighed

20 minutter inkl. censur.

Omfang

4 - 6 normalsider pr. studerende ekskl. indholdsfortegnelse, illustrationer, referenceliste og bilag.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

5

Uddybende information

For studerende der tager faget som en del af et godkendt udlandsophold: Fri hjemmeopgave
I den frie hjemmeopgave skal den studerende med udgangspunkt i fagets målbeskrivelse udvælge en problemstilling, belyse og undersøge denne samt gøre rede for de teorier og metoder, der er anvendt.

Prøveform: Fri hjemmeopgave
Sideomfang: 8-10 normalsider
Sprog: Fremmedsproget
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Vægtning: 5 ECTS

Bedømmelseskriterier:
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 3, 5, 7, 8, 10-14 og 16, som faget i særlig grad understøtter. 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.
Der gives 1 karakter som er udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige projektrapport og det individuelle mundtlige forsvar.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, max. 3 studerende. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Opgavens omfang fremgår af punktet "Omfang".

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
Class Hjemme
Undervisning
Kristian Bruun Rasmussen
13 - 14
Class Hjemme
Undervisning
Kristian Bruun Rasmussen
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Yderligere information

For studerende der tager faget som en del af et godkendt udlandsophold er der fastlagt en anden prøveform se under Eksamensbestemmelser.

Undervisningstidspunkter: onsdag kl. 14-16

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2019 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2017 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2018 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/medier, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) tysk/kommunikation, Optag 2020 BA IVK Tysk | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2020 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2019 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) spansk/tysk, Optag 2017 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense
Efterår 2020 Valgfag BA International Virksomhedskommunikation (180 ECTS) engelsk/tysk, Optag 2018 BA IVK 2 fremmedsprog | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og tysk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk og spansk, Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i tysk og spansk | Odense
Efterår 2020 Valgfag TOMPLADS Virksomhedskommunikation, organisation og turisme Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Tysk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5
Efterår 2020 Udvekslingsstuderende

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i