Interkulturel kommunikation (Engelsk)

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: H350019102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H350019101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 12-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H350019101

ECTS-point

10

Fagtitel

Interkulturel kommunikation (Engelsk)

Antal undervisningstimer

3 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Steven Breunig steven.breunig@sdu.dk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Steven Breunig steven.breunig@sdu.dk Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal have viden om

 • forskellige kommunikationsteorier og kulturbegreber
 • forskellige teorier om identitetskonstruktion og stereotyper
 • fremmedsprogsområdets ”værdier” og ”adfærd”
 • forskellige temaer inden for Interkulturel kommunikation som videnskabeligt felt

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne

 • anvende ovennævnte teorier og begreber i analyser af interkulturel kommunikation
 • vurdere anvendte teorirammers styrker og svagheder
 • diskutere og argumentere for effektiv og hensigtsmæssig interkulturel kommunikation

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne

 • indgå i socialt forskellige grupper med assertiv adfærd, dvs. at kunne og turde udtrykke sine følelser, meninger og behov klart, utvetydigt og ærligt med respekt for sig selv og andre
 • håndtere mangfoldigheden blandt personer med forskellig kulturel og etnisk baggrund 
 • handle på trods af følelser af tvetydighed og usikkerhed

Indhold

Der gennemgås kulturbegreber og kommunikationsteorier, som udgør fundamentet for forskellige teorier om interkulturel kommunikation. Teorierne kan anvendes til en gennemgang af analyser af interkulturel kommunikation i fremmedsprogsområdet (f.eks. mellem minoriteter og majoriteter eller organisationens interne kulturelle diversitet) og/eller mellem fremmedsprogsområdet og Danmark. I faget diskuteres endvidere identitet og stereotypidannelser med særligt henblik på deres funktion og problemer i interkulturel kommunikation, samt gruppedynamikker og håndtering af samarbejde og konflikter på tværs af kulturer. Desuden introduceres betydningen af interkulturelle kompetencer – kognitiv, affektiv og adfærdsmæssig kompetence. Problematikken vedrørende sproglige ressourcer (f.eks. lingua franca og flersprogethed) kan inddrages.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: forelæsninger, studenteroplæg og –præsentationer, samt diskussion, øvelser og erfaringsbaseret læring.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Det er den studerendes ansvar at kontakte underviseren i begyndelsen af semesteret.

Undervisningssprog

Engelsk

Pensum

Pensum udgøres af maks. 800 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H350019102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Ved semestrets slutning afleveres en bunden hjemmeopgave, som består af 2 dele:

 1. En teoretisk del, hvor den studerende skal demonstrere sin teoretiske viden om interkulturel kommunikation samt sine evner til at analysere
 2. En erfaringsbaseret del, hvor den studerende skal reflektere over tilegnelse af egne interkulturelle kompetencer og læring.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Engelsk

Varighed

24 timer.

Omfang

Ca. 6-8 sider (ca. 3-4 sider til den teoretiske del og ca. 3-4 sider til den erfaringsbaserede del), men fastsættes af underviseren og meddeles ved undervisningens begyndelse .

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

10

Uddybende information

Studerende i udlandet: Studerende fra SDU som læser i udlandet kan følge kurset som fjernstudie. Den erfaringsbaserede del skal i så fald inkludere egne erfaringer og refleksioner fra udlandsholdet. Det er den studerendes ansvar at kontakte underviseren i begyndelsen af semesteret.

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-9, 11, 15 og 16, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.
Det sproglige niveau skal være til mindst bestået på 5. semesters niveau for, at prøven som helhed er bestået.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej pga. den erfaringsbaserede del. 

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

URL til MitSkema

47
Monday
18-11-2019
Tuesday
19-11-2019
Wednesday
20-11-2019
Thursday
21-11-2019
Friday
22-11-2019
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
Class 1
Undervisning
Steven Falkenberg Breunig
15 - 16
Class 1
Undervisning
Steven Falkenberg Breunig
16 - 17
Class 1
Undervisning
Steven Falkenberg Breunig
Vis fuldt skema

Yderligere information

Studerende i udlandet: Studerende fra SDU som læser i udlandet kan følge kurset som fjernstudie. 

Undervisningstidspunkter - efterår 2019:
Tirsdag kl. 14-17

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2018 Obligatorisk BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5
Efterår 2018 Obligatorisk BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5
Efterår 2018 Valgfag BA bibliotekskundskab og videnskommunikation 180 ECTS, Optag: 2016 og 2017 Bachelor (BA) i bibliotekskundskab og videnskommunikation | Kolding
Efterår 2018 Valgfag BA informationsvidenskab, it og interaktionsdesign 180 ECTS, Optag: fra 2015 Bachelor (BA) i informationsvidenskab, it og interaktionsdesign | Kolding
Efterår 2018 Valgfag Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2019 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2016 Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2016 Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2018 Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2018 Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2017 Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2017 Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2016 og frem Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2018 BA Interkulturel pædagogik | Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA Interkulturel pædagogik 180 ECTS, Optag: 2017 BA Interkulturel pædagogik | Bachelor (BA) i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA bibliotekskundskab og videnskommunikation 180 ECTS, Optag: 2016 BA Bibliotekskundskab | Bachelor (BA) i bibliotekskundskab og videnskommunikation | Kolding
Efterår 2019 Valgfag BA bibliotekskundskab og videnskommunikation 180 ECTS, Optag: 2017 BA Bibliotekskundskab | Bachelor (BA) i bibliotekskundskab og videnskommunikation | Kolding
Efterår 2019 Valgfag TOMPLADS Fremmedsprog Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2019 Valgfag TOMPLADS Virksomhedskommunikation, organisation og turisme Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2019 Valgfag BA informationsvidenskab, it og interaktionsdesign 180 ECTS, Optag: 2015 og 2016 BA Informationsvidenskab | Bachelor (BA) i informationsvidenskab, it og interaktionsdesign | Kolding
Efterår 2019 Valgfag BA informationsvidenskab, it og interaktionsdesign 180 ECTS, Optag: 2017 BA Informationsvidenskab | Bachelor (BA) i informationsvidenskab, it og interaktionsdesign | Kolding
Efterår 2019 Valgfag International course offer Business, Language and culture, bachelor Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2019 Valgfag Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation HA | HA | Esbjerg, Sønderborg, Slagelse, Odense, Kolding
Efterår 2019 Obligatorisk BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5
Efterår 2018 Udvekslingsstuderende Efterår 2019 Udvekslingsstuderende

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E18, F19
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E18
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E18, F19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E18
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E18, F19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E19