Interkulturel kommunikation (Engelsk)

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: H350019102
Censur: Ekstern prøve
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H350019101
ECTS-point: 10

Godkendelsesdato: 31-01-2023


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H350019101

ECTS-point

10

Fagtitel

Interkulturel kommunikation (Engelsk)

Antal undervisningstimer

3 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Steven Breunig steven.breunig@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation (00)

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Carola Inzunza Pedersen cip@sdu.dk Institut for Sprog, Kultur, Historie og Kommunikation Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal have viden om

 • forskellige kommunikationsteorier og kulturbegreber
 • forskellige teorier om identitetskonstruktion og stereotyper
 • fremmedsprogsområdets ”værdier” og ”adfærd”
 • forskellige temaer inden for Interkulturel kommunikation som videnskabeligt felt

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne

 • anvende ovennævnte teorier og begreber i analyser af interkulturel kommunikation
 • vurdere anvendte teorirammers styrker og svagheder
 • diskutere og argumentere for effektiv og hensigtsmæssig interkulturel kommunikation

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne

 • indgå i socialt forskellige grupper med assertiv adfærd, dvs. at kunne og turde udtrykke sine følelser, meninger og behov klart, utvetydigt og ærligt med respekt for sig selv og andre
 • håndtere mangfoldigheden blandt personer med forskellig kulturel og etnisk baggrund 
 • handle på trods af følelser af tvetydighed og usikkerhed

Indhold

Der gennemgås kulturbegreber og kommunikationsteorier, som udgør fundamentet for forskellige teorier om interkulturel kommunikation. Teorierne kan anvendes til en gennemgang af analyser af interkulturel kommunikation i fremmedsprogsområdet (f.eks. mellem minoriteter og majoriteter eller organisationens interne kulturelle diversitet) og/eller mellem fremmedsprogsområdet og Danmark. I faget diskuteres endvidere identitet og stereotypidannelser med særligt henblik på deres funktion og problemer i interkulturel kommunikation, samt gruppedynamikker og håndtering af samarbejde og konflikter på tværs af kulturer. Desuden introduceres betydningen af interkulturelle kompetencer – kognitiv, affektiv og adfærdsmæssig kompetence. Problematikken vedrørende sproglige ressourcer (f.eks. lingua franca og flersprogethed) kan inddrages.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: forelæsninger, studenteroplæg og –præsentationer, samt diskussion, øvelser og erfaringsbaseret læring.

Feedback:

De studerende tilbydes feedback på deres opgaver. Underviser oplyser ved semesterstart, hvorledes de studerende får feedback.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Det er den studerendes ansvar at kontakte underviseren i begyndelsen af semesteret.

Arbejdsbelastning

10 ECTS svarer til 280 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Engelsk

Pensum

Pensum udgøres af maks. 800 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen af semestret.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H350019102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Ved semestrets slutning afleveres en bunden hjemmeopgave, som består af 2 dele:

 1. En teoretisk del, hvor den studerende skal demonstrere sin teoretiske viden om interkulturel kommunikation samt sine evner til at analysere
 2. En erfaringsbaseret del, hvor den studerende skal reflektere over tilegnelse af egne interkulturelle kompetencer og læring.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Ekstern prøve

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Engelsk

Varighed

24 timer.

Omfang

6-8 sider (3-4 sider til den teoretiske del og 3-4 sider til den erfaringsbaserede del).

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s digitale platform.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s digitale platform.

ECTS-point

10

Uddybende information

Studerende i udlandet: Studerende fra SDU som læser i udlandet kan følge kurset som fjernstudie. Den erfaringsbaserede del skal i så fald inkludere egne erfaringer og refleksioner fra udlandsholdet. Det er den studerendes ansvar at kontakte underviseren i begyndelsen af semesteret.

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-9, 11, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.
Det sproglige niveau skal være til mindst bestået på 5. semesters niveau for, at prøven som helhed er bestået.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej pga. den erfaringsbaserede del. 

Omprøven/reeksamen afvikles efter bestemmelserne gældende for den ordinære prøve.

Skema for faget

Yderligere information

Studerende i udlandet: Studerende fra SDU som læser i udlandet kan følge kurset som fjernstudie. 

Undervisningstidspunkter - efterår 2023
Torsdag kl. 12-15

Der tages forbehold for ændringer.
Se yderligere informationer enten ovenfor eller i kalenderfunktionen i Itslearning.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2023 Valgfag BA litteraturvidenskab 135 ECTS Optag: 2022 BA Litteraturvidenskab | Bachelor (BA) i litteraturvidenskab | Odense
Efterår 2023 Valgfag TOMPLADS Fremmedsprog Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2023 Valgfag TOMPLADS Kultur, Litteratur og sprog Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2023 Valgfag TOMPLADS Virksomhedskommunikation, organisation og turisme Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2023 Valgfag BA international virksomhedskommunikation i engelsk, it og webkommunikation 180 ECTS, Optag: 2021 BA IVK Engelsk Kolding | Bachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk | Kolding
Efterår 2023 Valgfag BA bibliotekskundskab og videnskommunikation 180 ECTS, Optag: 2021 BA Bibliotekskundskab | Bachelor (BA) i bibliotekskundskab og videnskommunikation | Kolding
Efterår 2023 Valgfag BA informationsvidenskab, it og interaktionsdesign 180 ECTS, Optag: 2021 BA Informationsvidenskab | Bachelor (BA) i informationsvidenskab, it og interaktionsdesign | Kolding
Efterår 2023 Obligatorisk BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2021 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5
Efterår 2023 Valgfag BA medievidenskab 135 ECTS, meritmodel for multimediedesignere, Optag: 2023 BA Medievidenskab | Bachelor (BA) i medievidenskab | Odense
Efterår 2023 Valgfag BA medievidenskab 135 ECTS, Optag: 2022 BA Medievidenskab | Bachelor (BA) i medievidenskab | Odense
Efterår 2023 Udvekslingsstuderende

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i