Moderne britiske studier

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: H350017102
Censur: Intern prøve, to eller flere bedømmere
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H350017101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 12-03-2018


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H350017101

ECTS-point

5

Fagtitel

Moderne britiske studier

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Casper Sylvest csy@sdu.dk Institut for Historie, Center for Koldkrigsstudier

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Jakob Sinding Skött jssk@sdu.dk Institut for Historie Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal have viden om:

 • hovedtrækkene i britisk historie og samfund siden begyndelsen af det 20. århundrede med vægt på nyeste tid 
 • centrale offentlige institutioner i Storbritannien
 • de værdier og adfærdsformer som kendetegner det moderne Storbritannien
 • de vigtigste faktorer som har haft indflydelse på britisk historie og samfundsforhold i det 20. århundrede

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne

 • bruge historiske og samfundsvidenskabelige metodologier i analysen af moderne historie og samfundsforhold i Storbritannien
 • kommunikere målrettet på mundtligt og skriftligt engelsk om fagets emner

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal kunne

 • analysere og forstå sammenhængen mellem konkrete problemstillinger og den samfundsmæssige og historiske sammenhæng de indgår i

Indhold

Kurset giver en indføring i britisk historie og samfundsforhold de sidste ca. 100 år med hovedvægt på den nyeste tid. Historiske tilbageblik af relevans for forståelse af nutiden kan inddrages. Samfundsudviklingen afdækkes i dens sociale, politiske og økonomiske aspekter. 
Udviklingen af velfærdsstaten og historiske begivenheders indflydelse på alle dele af de britiske øer tematiseres, herunder Skotland og Nordirlands gradvise politiske selvstændiggørelse.

Undervisnings- og arbejdsformer

Følgende undervisningsformer kan forekomme på kurset: forelæsninger, diskussion og øvelser.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Engelsk

Pensum

Pensum består af følgende typer engelsksprogede tekster:
En fremstilling af Storbritanniens historie og samfundsforhold: ca. 500 sider, herunder en standard lærebog plus supplerende sekundær læsning og primære kilder.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

Ved semestrets afslutning.

Udprøvninger

Afsluttende prøve

EKA

H350017102

Navn

Afsluttende prøve

Beskrivelse

Ved semestrets slutning afleveres en bunden hjemmeopgave på engelsk i det gennemgåede stof. Læreren fastsætter og sørger for offentliggørelse i samarbejde med studiesekretariatet af tidspunktet for aflevering af opgaven.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, to eller flere bedømmere

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Engelsk

Varighed

72 timer.

Omfang

4-6 normalsider.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 2, 6 og 7, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
Class 1
Onlineundervisning
Jakob Sinding Skött
Online
11 - 12
Class 1
Onlineundervisning
Jakob Sinding Skött
Online
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Yderligere information

Undervisningstidspunkter - efterår 2020:
Hold E1 - mandag kl. 10-12
Hold E2 - mandag kl. 12-14

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Valgfag TOMPLADS Fremmedsprog Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1
Efterår 2020 Udvekslingsstuderende

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E18, F19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 og frem Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E18
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E18, F19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18, F19
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E18