Skriftlig sprogfærdighed 3 (Engelsk)

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: H350016102
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: 7-trinsskala
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H350016101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 21-02-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H350016101

ECTS-point

5

Fagtitel

Skriftlig sprogfærdighed 3 (Engelsk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Christian Ø. Heyde-Petersen chp@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation, Engelsk
Steven Breunig steven.breunig@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation, Engelsk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christian Ø. Heyde-Petersen chp@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation, Engelsk Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal have viden om

 • relevant teori, metode og praksis til analyse af forskellige tekstgenrer
 • relevant og professionel brug af sproglige virkemidler

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne

 • beskrive, identificere og evaluere sproglige, strukturelle og stilistiske særtræk ved skriftlig engelsk inden for forskel¬lige relevante genrer
 • udforme og skabe tekstproduktioner 
 • formulere sig skriftligt på et professionelt niveau, dvs. på grammatisk korrekt engelsk med respekt for stilniveau, terminologi og kommunikative funktioner.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal, ved at udnytte sin viden og færdigheder, kunne

 • analysere, planlægge og udføre selvstændig, sprogligt korrekt og sproglig bevidst tekstproduktion 
 • selvstændigt evaluere og vurdere egne og andres tekstproduktioner
 • arbejde professionelt med engelsk skriftlighed i udøvelse og formidling 

Indhold

I kurset arbejdes der teoretisk, analytisk og praktisk med skriftlig kommunikation. Kurset består i en kombination af forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg, gruppearbejde, opgaveløsning og øvelser. Kurset ligger i forlængelse af Skriftlig Sprogfærdighed 1 og 2, og det forudsættes at de studerende har forståelse for og kendskab til skriftlig engelsk, da dette kursus lægger op til vidensyntese som grundlag for sprogvurdering og sprogproduktion.

Undervisnings- og arbejdsformer

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Der arbejdes med en række opgaver, der skal munde ud i tekstproduktioner, f.eks. kommunikationsopgaver, vidensformidling eller oversættelse. Kurset bygger videre på de færdigheder, de studerende har tilegnet sig i Skriftlig sprogproduktion 1 og 2.

Der tages forbehold for ændringer i holdstørrelse og -sammenlægninger, lokaler, nye understøttende aktiviteter, brug af IT, osv.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Arbejdsbelastning

5 ECTS is equivalent to 140 working hours. The working hours are distributed between the activities described in the humanities model and listed under Forms of instruction and work as well as the exam including the preparation of this. The university teacher will provide an indicative distribution of the workload at the beginning of the course

Undervisningssprog

Engelsk

Pensum

ca. 300 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

I slutningen semestret.

Udprøvninger

Eksamen

EKA

H350016102

Navn

Eksamen

Beskrivelse

Digital skriftlig hjemmeopgave.

Eksamen består af to dele, som hver især vægter 50 % og hver især skal være bestået, før eksamen som helhed er bestået. I den ene del prøves sproglig bevidsthed, f.eks. sproglig viden i form af en fejlretningsopgave. I den anden del prøves skriftlig produktion.

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

7-trinsskala

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Sprog

Engelsk

Varighed

4 timer.

Hjælpemidler

Alle.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal. 

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

5

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-4, 9, 10, 13 og 14, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen, hvor sproglig viden vægter 50 % og skriftlig produktion vægter 50 %. Hver del skal være vurderet til bestået, før eksamen som helhed er bestået.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Reeksamen

Beskrivelse

Skriftlig prøve under tilsyn.

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Varighed

4 timer.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal. 

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-4, 9, 10, 13 og 14, som faget i særlig grad understøtter.

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som beskrevet i karakterbekendtgørelsen. Der gives én samlet karakter efter 7-trinsskalaen, hvor sproglig viden vægter 50 % og skriftlig produktion vægter 50 %. Hver del skal være vurderet til bestået, før eksamen som helhed er bestået.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
Vis fuldt skema

Yderligere information

Undervisningstidspunkter - efterår 2020:
Hold E1 - onsdag kl. 8-10
Hold E2 - fredag kl. 11-13

Ændringer kan forekomme.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Valgfag TOMPLADS Fremmedsprog Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E20
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 5 E19