Skriftlig sprogfærdighed 1 (Engelsk)

Studienævn for Cand.negot.-studier

Undervisningssprog: Engelsk
EKA: H350015112, H350015122, H350015132
Censur: Intern prøve, en bedømmer
Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået
Udbudssteder: Odense
Udbudsterminer: Efterår
Niveau: Bachelor

Fagnummer: H350015101
ECTS-point: 5

Godkendelsesdato: 21-02-2019


Varighed: 1 semester

Version: Godkendt - aktiv

Fagnummer

H350015101

ECTS-point

5

Fagtitel

Skriftlig sprogfærdighed 1 (Engelsk)

Antal undervisningstimer

2 timer per uge

Fagansvarlige

Navn E-mail Institut
Christian Ø. Heyde-Petersen chp@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation, Engelsk
Steven Breunig steven.breunig@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation, Engelsk

Undervisere

Navn E-mail Institut By
Christian Ø. Heyde-Petersen chp@sdu.dk Institut for Sprog og Kommunikation, Engelsk Odense

Overordnet målbeskrivelse

De beskrevne mål for viden, færdigheder og kompetencer understøttes af de specifikke undervisnings- og arbejdsformer beskrevet nedenfor. Samtidig er undervisnings- og arbejdsformer tilrettelagt i overensstemmelse med prøveformen, som beskrevet under Eksamensbestemmelser, der vurderes at udgøre den mest hensigtsmæssige ramme for udprøvning af den studerendes opnåelse af fagets mål.

Målbeskrivelse - viden

Den studerende skal have viden om:

 • engelsk sprog som beskrivelsesgenstand 
 • grundlæggende sproglige beskrivelsesapparater 
 • sproglige normer i skriftlig standard engelsk.

Målbeskrivelse - færdigheder

Den studerende skal kunne:

 •  genkende og definere grammatiske funktioner og former
 •  overholde de grammatiske, leksikalske og morfologiske normer og regler i mindre skriftlige opgaver
 •  genkende egne fejl og have kendskab til fejlkilder samt i et vist omfang demonstrere forståelsen af et relevant begrebsapparat.

Målbeskrivelse - kompetencer

Den studerende skal, ved at udnytte sin viden og færdigheder, 

 •  udføre opgaveløsning og lave små øvelser på, i, og om engelsk skriftsprog
 •  kunne analysere og konkludere på enkle problemstillinger inden for skriftlig engelsk
 •  kunne evaluere og reflektere over sprogbrug.

Indhold

Kurset giver en grundig gennemgang af de centrale områder i engelsk grammatik, f.eks. ved hjælp af sætningsanalyse, med særlig vægt på grammatiske funktioner, strukturer og kategorier, der volder danskere problemer, når de kommunikerer på engelsk. 

Undervisnings- og arbejdsformer

Kurset består i en kombination af forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde, opgaveløsning og øvelser, samt gennemgang af øvelser.

Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at den understøtter humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning, jf. studieordningens punkt Didaktisk, pædagogisk grundlag og kontakt til forskningsmiljø. Ved undervisningens start oplyser underviseren de studerende om, hvorledes studieaktiviteterne organiseres.

Der tages forbehold for ændringer i holdstørrelse og -sammenlægninger, lokaler, nye understøttende aktiviteter, brug af IT, osv.

Undervisningen i faget aktiverer den studerende i følgende undervisningsrum/studierum: 

 • Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede
 • Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede
 • Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar for konkrete delaktiviteter
 • Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede

Arbejdsbelastning

5 ECTS svarer til 140 arbejdstimer. Arbejdstimerne fordeles på undervisnings- og arbejdsformer som beskrevet i Humanioramodellen, og som er nævnt under punktet Undervisnings- og arbejdsformer, samt eksamen og forberedelse til denne. Underviseren redegør ved undervisningens start for en vejledende fordeling af arbejdsbelastningen.

Undervisningssprog

Engelsk

Pensum

150-250 sider.

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser

Navn

Eksamensbestemmelser

Tidsmæssig placering

Løbende i semestret.

Udprøvninger

Eksamen - Opgave 1

EKA

H350015112

Navn

Eksamen - Opgave 1

Beskrivelse

Den studerende skal i løbet af semestret bestå 3 bundne opgaver inden for det gennemgåede pensum. Opgaverne kan enten afvikles som hjemmeopgaver eller i en undervisningstime efter underviserens valg. Underviseren fastsætter og sørger for offentliggørelse af afleveringstidspunkterne ved semestrets begyndelse. 

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Engelsk

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

1.66

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-4, 10, 12 og 15, som faget i særlig grad understøtter.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, muligt efter underviserens bestemmelse. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Opgavens omfang fremgår af punktet "Omfang".

Reeksamen

Beskrivelse

Skriftlig prøve under tilsyn.


Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Varighed

1 time pr. hjemmeopgave / prøve i en undervisningstime.

Hjælpemidler

Alle. Dog ikke kommunikation med andre.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal. 

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-4, 10, 12 og 15, som faget i særlig grad understøtter.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Eksamen - Opgave 2

EKA

H350015122

Navn

Eksamen - Opgave 2

Beskrivelse

Den studerende skal i løbet af semestret bestå 3 bundne opgaver inden for det gennemgåede pensum. Opgaverne kan enten afvikles som hjemmeopgaver eller i en undervisningstime efter underviserens valg. Underviseren fastsætter og sørger for offentliggørelse af afleveringstidspunkterne ved semestrets begyndelse. 

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Engelsk

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

1.67

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-4, 10, 12 og 15, som faget i særlig grad understøtter.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, muligt efter underviserens bestemmelse. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Opgavens omfang fremgår af punktet "Omfang".

Reeksamen

Beskrivelse

Skriftlig prøve under tilsyn.

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Varighed

1 time pr hjemmeopgave / prøve i en undervisningstime

Hjælpemidler

Alle. Dog ikke kommunikation med andre.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-4, 10, 12 og 15, som faget i særlig grad understøtter.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

Eksamen - Opgave 3

EKA

H350015132

Navn

Eksamen - Opgave 3

Beskrivelse

Den studerende skal i løbet af semestret bestå 3 bundne opgaver inden for det gennemgåede pensum. Opgaverne kan enten afvikles som hjemmeopgaver eller i en undervisningstime efter underviserens valg. Underviseren fastsætter og sørger for offentliggørelse af afleveringstidspunkterne ved semestrets begyndelse. 

Prøveform

Hjemmeopgave

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Bedømmelse

Bestået/Ikke bestået

Identifikation

Fulde navn og SDU brugernavn

Sprog

Engelsk

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

ECTS-point

1.67

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 

Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-4, 10, 12 og 15, som faget i særlig grad understøtter.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja, muligt efter underviserens bestemmelse. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. Opgavens omfang fremgår af punktet "Omfang".

Reeksamen

Beskrivelse

Skriftlig prøve under tilsyn.

Prøveform

Skriftlig stedprøve

Censur

Intern prøve, en bedømmer

Identifikation

Studiekort - Eksamensnummer

Varighed

1 time pr hjemmeopgave / prøve i en undervisningstime

Hjælpemidler

Alle. Dog ikke kommunikation med andre.

Udlevering af opgave

Opgaven udleveres i SDU´s e-læringsportal.

Aflevering af besvarelse

Besvarelsen skal afleveres i SDU´s e-læringsportal.

Uddybende information

Bedømmelseskriterier: 
Under hensyntagen til eksamensformen og det konkrete studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i studieordningens punkt Uddannelsens formål, herunder evt. faglig profil og specialiseringer nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1-4, 10, 12 og 15, som faget i særlig grad understøtter.

Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad.

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej.

URL til MitSkema

49
Monday
30-11-2020
Tuesday
01-12-2020
Wednesday
02-12-2020
Thursday
03-12-2020
Friday
04-12-2020
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
Class E1
*Odense HUM Lokalitet aftales
Onlineundervisning
Christian Ø Heyde-Petersen
12 - 13
Class E1
*Odense HUM Lokalitet aftales
Onlineundervisning
Christian Ø Heyde-Petersen
13 - 14
Class E2
*Odense Negot- BA
Onlineundervisning
Christian Ø Heyde-Petersen
14 - 15
Class E2
*Odense Negot- BA
Onlineundervisning
Christian Ø Heyde-Petersen
15 - 16
Vis fuldt skema

Yderligere information

Undervisningstidspunkter - efteråret 2020:
Hold E1 - tirsdag kl. 11-13
Hold E2 - tirsdag kl. 13-15

Der tages forbehold for ændringer.
Se nærmere oplysninger i MitSkema/ovenstående link til MitSkema.

Fagudbud

Periode Udbudstype Profil Program Semester
Efterår 2020 Valgfag TOMPLADS Fremmedsprog Samdrift (BA) | Odense
Efterår 2020 Obligatorisk BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1

Uddannelser fagbeskrivelsen indgår i

Profil Program Semester Periode
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2017 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2018 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E19
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2019 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Engelsk, 180 ECTS, Optag 2020 BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 1 E20
BA negot Engelsk 180 ECTS Særligt forløb for Markedsføringsøkonomer BA negot Odense | Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Engelsk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Spansk), Bachelor (BA) i erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (Tysk) | Odense 3 E19